ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد یکپارچه‌سازی چارچوب طبقه‌بندی سازمان (PCF) و حداقل استانداردهای زنجیره تأمین؛ همراه با مطالعه کاربردی

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، بهینه‌سازی سیستم‌ها، گروه مهندسی صنایع، گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی سجاد، دانشکده صنایع و مدیریت

2 عضو هیأت علمی گروه صنایع دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که مدیران و تولیدکنندگان با آن روبه رو هستند، شناسایی عارضه‌ها در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین است. واضح است که با شناسایی شکاف‌ها و مشکلات موجود و ارائه پیشنهاد در زمان مناسب می‌توان عملکرد زنجیره تأمین را بهبود بخشید. در این پژوهش، سعی شده با به‌کارگیری رویکرد چارچوب طبقه‌بندی فرآیند (PCF) که سازمان بهره‌وری و کیفیت آمریکا (APQC) ارائه کرده بتوان، زنجیره تأمین سازمان را براساس فرآیندها، بخش‌بندی کرده و برای هر بخش به طور جداگانه حداقل نیازمندی‌های استاندارد تعیین گردد. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل میدانی و ابزار پرسش‌نامه، آن دسته از نیازمندی‌هایی که رعایت نمی‌شوند شناسایی شوند. نتایج حاصل از این پژوهش شامل فهرستی از انواع عارضه‌های موجود در سازمان بوده تا مدیران در راستای بهبود آنها اقدامات اصلاحی مناسب را در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Performance Evaluation using the Process Classification Framework Integration approach (PCF)and Minimum Supply Chain Standards, with Applied Study

نویسندگان [English]

  • Sana dangkoub 1
  • Amir hossein enzebati 2
1 M.Sc. Student, Department of Management and Industrial Engineering, Sadjad University of technology, Mashhad
2 Lecturer, Department of Management and Industrial Engineering, Sadjad University of Technology, Mashhad, Iran, Email: Amirhossein.enzebati@gmail.com
چکیده [English]

Identifying the incidents and problems in the field of logistic and supply chain is one of the biggest challenges, which managers and manufacturers are facing now. Hence, by determining the gaps and problems related to above-mentioned issues and by offering proper solutions at the exact time, we can improve the performance of a supply chain. This study by using the ‘Process Classification Framework’ approach (PCF) provided by American Productivity and Quality Center (APQC), attempts to classify the organization based on the procedure and determine minimum standard requirements for each section. Then by utilizing the appropriate data gathering methods and interview, those requirements, which were not taken into account in each section, are distinguished. The results of this study include a list of all types of existing problems in an organization, so the managers could fully recognize the process events of their company and make best decisions to modify them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Process Classification
  • Supply Chain Standards
  • performance evaluation
]1[ غضنفری، م. فتح االله، م. "نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین"، چاپ دوم، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391. ]2[ تیموری، ا. حافط الکتب، ا. "راهنمای مدیریت زنجیره تأمین"، چاپ دوم، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391. [3] Xu, J., Li, B., & Wu, D., "Rough data envelopment analysis and its application to supply chain performance evaluation", International Journal of Production Economics, 122(2), 628-638, 2009. [4] Tavana, M., Mirzagoltabar, H., Mirhedayatian, S. M., Saen, R. F., & Azadi, M., "A new network epsilon-based DEA model for supply chain performance evaluation", Computers & Industrial Engineering, 66(2), 501-513, 2013. [5] Estampe, D., Lamouri, S., Paris, J. L., & Brahim-Djelloul, S., "A framework for analysing supply chain performance evaluation models", International Journal of Production Economics, 142(2), 247-258, 2013. [6] Ntabe, E. N., LeBel, L., Munson, A. D., & Santa-Eulalia, L. A., "A systematic literature review of the supply chain operations reference (SCOR) model application with special attention to environmental issues", International Journal of Production Economics, 169, 310-332, 2015. [7] Rabbani, A., Zamani, M., Yazdani-Chamzini, A., & Zavadskas, E. K., "Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard (SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of oil producing companies", Expert Systems with Applications, 41(16), 7316-7327, 2014. [8] Shafiee, M., Lotfi, F. H., & Saleh, H., "Supply chain performance evaluation with data envelopment analysis and balanced scorecard approach", Applied Mathematical Modelling, 38(21), 5092-5112, 2014. ]9[ چهارسوقی، ک. ساجدی‌نژاد، آ. شاهمرادی، م. "مقایسه عملی کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمان‌هایی با اهداف مالی و سازمان‌های غیرانتفاعی"، تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، 1387. [10] Schulze, M., Seuring, S., & Ewering, C., "Applying activity-based costing in a supply chain environment", International Journal of Production Economics, 135(2), 716-725, 2012. [11] Gilmour, P., "A strategic audit framework to improve supply chain performance", Journal of business & industrial marketing,14(5/6),355-366, 1999. [12] Haghighi, S. M., Torabi, S. A., & Ghasemi, R., "An integrated approach for performance evaluation in sustainable supply chain networks (with a case study)", Journal of Cleaner Production, 137, 579-597, 2016. [13] Balfaqih, H., Nopiah, Z. M., Saibani, N., & Al-Nory, M. T., "Review of supply chain performance measurement systems: 1998–2015", Computers in Industry, 82, 135-150, 2016. ‏[14] Lohtia, R., & Subramaniam, R., "Efficient consumer response in Japan: Industry concerns, current status, benefits, and barriers to implementation", Journal of Business Research, 57(3), 306-311, 2004. [15] Burja, V., & Mărginean, R., "The Study of Factors that may Influence the Performance by the Dupont Analysis in the Furniture Industry", Procedia Economics and Finance, 16, 213-223, 2014. [16] Hoffman, J. M., & Mehra, S., "Efficient consumer response as a supply chain strategy for grocery businesses", International Journal of Service Industry Management, 11(4), 365-373, 2010. ]17[ امیدی، س. شمسایی، ق. "عارضه‌یابی و بهبود فعالیت‌های زنجیره تأمین مبتنی بر مدل APQC (مطالعه موردی: شرکت داروسازی ایران‌داروک)"، تهران: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 1393. [18] Mirhedayatian, S. M., Azadi, M., & Saen, R. F., "A novel network data envelopment analysis model for evaluating green supply chain management", International Journal of Production Economics, 147, 544-554, 2014. ]19[ فتاحی، پ. "مدیریت کیفیت و بهره‌وری"، چاپ دوم، تهران: دانشگاه پیام نور، 1388. [20] Wibowo, M. A., & Sholeh, M. N., "The analysis of supply chain performance measurement at construction project", Procedia Engineering, 125, 25-31, 2015. [21] Shafiee, M., Lotfi, F. H., & Saleh, H., "Supply chain performance evaluation with data envelopment analysis and balanced scorecard approach", Applied Mathematical Modelling, 38(21-22), 5092-5112, 2014. [22] Uygun, Ö., & Dede, A., "Performance evaluation of green supply chain management using integrated fuzzy multi-criteria decision making techniques", Computers & Industrial Engineering, 102, 502-511, 2016. [23] Chithambaranathan, P., Subramanian, N., Gunasekaran, A., & Palaniappan, P. K., "Service supply chain environmental performance evaluation using grey based hybrid MCDM approach", International Journal of Production Economics, 166, 163-176, 2015. [24] Agrell, P. J., & Hatami-Marbini, A., "Frontier-based performance analysis models for supply chain management: State of the art and research directions", Computers & Industrial Engineering, 66(3), 567-583, 2013. [25] Erol, I., Sencer, S., & Sari, R., "A new fuzzy multi-criteria framework for measuring sustainability performance of a supply chain", Ecological Economics, 70(6), 1088-1100, 2011. [26] Saranga, H., & Moser, R., "Performance evaluation of purchasing and supply management using value chain DEA approach", European Journal of Operational Research, 207(1), 197-205, 2010. ]27[ باقری، س. عطاریان، ج. "تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی"، اصفهان: هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، 1389. [28] Smeets, E. M., Lewandowski, I. M., & Faaij, A. P., "The economical and environmental performance of miscanthus and switchgrass production and supply chains in a European setting", Renewable and sustainable energy reviews, 13(6), 1230-1245, 2009. [29] Boukherroub, T., Ruiz, A., Guinet, A., & Fondrevelle, J., "An integrated approach for sustainable supply chain planning", Computers & Operations Research, 54, 180-194, 2015. [30] Balfaqih, H., & Yunus, B.,"Supply Chain Performance in Electronics Manufacturing Industry", In Applied Mechanics & Materials,554,633-637,2014. [31] Yousefie, S., Mohammadi, M., & Monfared, J. H., "Selection effective management tools on setting European Foundation for Quality Management (EFQM) model by a quality function deployment (QFD) approach", Expert Systems with Applications, 38(8), 9633-9647, 2011. [32] Kusi-Sarpong, S., Bai, C., Sarkis, J., & Wang, X., "Green supply chain practices evaluation in the mining industry using a joint rough sets and fuzzy TOPSIS methodology", Resources Policy, 46, 86-100, 2015. [33] An, H., & Searcy, S. W., "Economic and energy evaluation of a logistics system based on biomass modules", biomass and bioenergy, 46, 190-202, 2012. [34] Chardine-Baumann, E., & Botta-Genoulaz, V., "A framework for sustainable performance assessment of supply chain management practices", Computers & Industrial Engineering, 76, 138-147, 2014. [35] Cho, D. W., Lee, Y. H., Ahn, S. H., & Hwang, M. K., "A framework for measuring the performance of service supply chain management", Computers & Industrial Engineering,62(3),801-818, 2012. [36] Tseng, M. L., Lim, M. K., Wong, W. P., Chen, Y. C., & Zhan, Y., "A framework for evaluating the performance of sustainable service supply chain management under uncertainty", International Journal of Production Economics, 2016. [37] Galasso, F., Ducq, Y., Lauras, M., Gourc, D., & Camara, M., "A method to select a successful interoperability solution through a simulation approach", Journal of Intelligent Manufacturing, 27(1), 217-229, 2016. [38] Luthra, S., Govindan, K., Kannan, D., Mangla, S. K., & Garg, C. P., "An integrated framework for sustainable supplier selection and evaluation in supply chains", Journal of Cleaner Production, 140, 1686-1698, 2017. [39] "Council of Supply Chain Management Professionals", CSCMP Suggested Minimum Supply Chain Benchmarking Standards, 2011. ]40[ خجسته سرخسی، م. فاطمی قمی، س. کریمی، ب. "بهینه‌سازی سفارش‌دهی، ارسال و قیمت‌گذاری در یک زنجیره تأمین دوسطحی با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت"، تهران: دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، 1392. ]41[ تیموری، ا. شفیعی علویجه، ا. "بررسی مدل‌های تحلیل استراتژیک ساختار زنجیره تأمین و ارائه راه‌کار اصلاح و بهبود زنجیره‌های تأمین صنایع کشور"، تهران: چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، 1388. ]42[ دانشیان، م. دهقان دهنوی، ح.، معین‌الدین، م. "رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد زنجیره تأمین"، تهران: کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، 1393.