ارسال محصولات با استفاده از دو روش توزیع محصول و مقایسه آنها با در نظر گرفتن انبار عبوری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تکنیک لجستیک جدیدی که به­ طور موفقیت­ آمیز، در تعداد زیادی از زنجیره خرده­ فروشان به­ کار گرفته شده تحت عنوان انبار میانی نامیده می­ شود. در این سیستم، انبارها به جای اینکه نقاطی برای انبارش موجودی باشند، به منزله هماهنگ­ کننده موجودی هستند.
این مقاله، با مدلی سروکار دارد که مسئله مسیریابی وسیله ­­نقلیه با وجود انبار ­­میانی و امکان ارسال جزئی محصولات به مشتریان را بهینه­ سازی کرده است. بدین­ صورت که با دو نوع توزیع محصولات سروکار دارد و وسایل نقلیه پس از ترک انبار، طی مسیرهایی محصولات را از تأمین­ کنندگان جمع­ آوری کرده و به انبار باز می­ گرداند سپس پس از جداسازی و ادغام محصولات داخل انبار، اقلام را با توجه به ارسال جزئی در مسیرهای بین مشتریان توزیع کرده یا به­ طور مستقیم از کارخانه­ ها به مشتریان ارسال می­ کنند.
مسئله مورد نظر چون از مسئله مسیریابی وسیله نقلیه پیروی می­کند NP-hard بوده و در نتیجه استفاده از روش­های دقیق برای حل آن ممکن نیست. در این مقاله برای حل، از دو الگوریتم فرا ابتکاری بهینه­ سازی توده ذرات و جستجوی ممنوع و یک الگوریتم ابتکاری جستجوی همسایگی، استفاده شده است و نتایج آن برای چهار دسته داده با سایزهای ۵، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۲۰ جفت مشتری در نظر گرفته شده است که از نتایج نهایی نتیجه گرفته می­ شود که الگوریتم بهینه­ سازی توده ذرات با وجود زمان زیاد به جواب­های قابل قبول و نزدیک به بهینه می­رسد و الگوریتم ابتکاری جستجوی همسایگی با جواب­های خوب در رده دوم ولی کمترین زمان را برای دستیابی به جواب نزدیک به بهینه صرف می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shipping Products by two Product Distribution Methods and Comparing them by Considering Cross Docking

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbarpourshirazi 1
  • Behroz Karimi 2
  • Abdolrasoul Radmanesh 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, AmirKabir University of Technology
2 Professor, Department of Industrial Engineering, AmirKabir University of Technology
3 M.S. Student of Industrial Engineering, AmirKabir University of Technology, Corresponding author
چکیده [English]

 
The middle repository is a relatively new logistics technique that has been used successfully in a large number of retail chains. In this system, repositories instead of being points for storing goods, are coordinators of the stock. This paper by modeling two [1]objective functions simultaneously has simulated and optimized   the problem of routing vehicle with middle repository and possibility of slight sending of products to customers. In this way, vehicles after leaving repository through some routes collect goods from suppliers and return to repository and after the separation and integration of products within repository, distribute items among customers with respect to slight sending in routes or send items directly from factory to customers.
Because of the inherent complexity of integer hybrid models and their NP-hardness, they cannot be solved by exact methods. In this paper, optimization of the mass of particles and the Tabu search as two meta-heuristic algorithms and a heuristic algorithm for searching neighborhoods are used and the results of the five data sets with different sizes are analyzed. The findings show that the algorithm of optimization of the mass of particles despite being time-consuming finds acceptable and near-optimal solutions and heuristic algorithm of searching neighborhoods despite good results is in the second rank. However, in terms of time, it takes minimum time to find near-optimal solution. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross Docking
  • particle swarm optimization algorithm
  • Tabu Search Algorithm
  • Vehicle Routing Problem
[1] Foster., “Boeing 787: The Dreamliner”, UNIVERSITY of WASHINGTON, WASHINGTON, 2008.

[2] D. J. Thomas and P. M. Griffin., “Coordination supply chain management”, European Journal of Operational Research,vol. 94, pp. 1-15, 1996.

[3] T. Chen and X. Gong., “Performance evaluation of a supply chain network”, Procedia Computer Science,vol. 17, p. 1003 – 1009, 2013.

]4[ ویل، آرجان وان."مدیریت زنجیره خرید و تأمین"، نصر آزادانی، رفیعی. بهروز، محمود، چاپ اول، اصفهان: ارکان، 1382.

[5] G. Yang, Z. Wang and X. Li., “The optimization of the closed-loop supply chain network”, Transportation Research Part E,vol. 45, pp. 16-28, 2009.

[6] Z. Li and A. Kumar., “Supply chain network scenario design and evaluation”, International Journal of Logistics:Research and Applications,vol. 8, pp. 107-123, 2005.

[7] P. Qiang and A. Nagurney., “A bi-criteria indicator to assess supply chain network performance for critical needs under capacity and”, Transportation Research Part A,vol. 46, pp. 801-812, 2012.

[8] Z. Tang, M. Goetschalckx and L. McGinnis., “Modeling-based Design of Strategic Supply Chain Networks for Aircraft Manufacturing”, conference on System Engineering Research,vol. 16, p. 611 – 620, 2013.

[9] M. Goetschalckx and B. Fleischmann, "Strategic Network Planning.,”Supply Chain Management and Advanced Planning”, pp. 117-137, 2005.

]10[ ا. شجاعی. "سیستم مدیریت یکپارچه"، جلد چاپ اول، تهران: ترمه، 1388.

]11[ ح. یزدانی. ع. زارع میرک‏ آباد. م. نصیری و م. اسدنژاد, "بررسی رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی"، چشم‏ انداز مدیریت بازرگانی، جلد 6، صص 53-69، 1390.

[12] J. C. Narver and S. F. Slater., “The effect of a market orientation on business profitability”, Journal of Marketing,vol. 54, pp. 35-20, 1990.

[13] C. H. Noble, R. K. Sinha and A. Kumar., “Market orientation and alternative strategic orientations: A longitudinal assessment of performance implications”, Journal of Marketing,pp. 39-25, 2002.

[14] J. Slavik, A. Putnova and A. Cebakova., “Leadership as a tool of strategic management”, 4th World Conference on Business, Economics and Management,vol. 26, p. 1159 – 1163, 2015.

]15[ م. زهاوی. ن. صدر ممتاز و ش. آرپناهی ایستادگی. "میزان مشارکت کارکنان پرستاری در تصمیم ­گیری­های راهبردی در بیمارستان شریعتی"، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد (3و 4)، صص 38-46، 1388.

]16[ غ. رحیمی. "ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، ماهنامه تدبیر، 173، 1384.

]17[ ع. رضائیان. "مبانی سازمان و مدیریت"، جلد چاپ شانزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ­ها (سمت)، 1392.

[18] C. Rose-Anderssen, J. Baldwin, K. Ridgway, P. Allen, L. Varga and M. Strathern.., “A Cladistic c lassification of Commercial Aerospace Supply Chain Evolution”, Journal of Manufacturing Technology Management,vol. 20, pp. 235-257, 2009.

[19] C. Tang, J. Zemmerman and J. Nelson., “Managing new product development and supply chain risks: the boeing 787 case”, An international journal,vol. 10, 2009.

[20] J. E. Herencia, P. M. Weaver and M. I. Friswell., “Optimization of Long Anisotropic Laminated Fiber Composite Panels with T-shaped Stiffener”, AIAA Journal,vol. 45, no. 10, p. 2497, 2007.

[21] K. Lu., “The Future of Metals”, Science,vol. 328, no. 5976, pp. 319-320, 2010.

[22] B. 7. Exsostar LLC., “Global Supply Chain Partners to Maximize Customer Value”, 2013.

[23] “BOEING 787-8 DESIGN, CERTIFICATION, AND MANUFACTURING SYSTEMS REVIEW”, BOEING 787-8 CRITICAL SYSTEMS REVIEW TEAM, March 19, 2014.

]24[ ا. موافقی. م. عبادتی. "رویکرد نوین شرکت بوئینگ در شبکه‏ سازی"، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1394.

[25] T. SONG, Y. LI, J. SONG and Z. ZHANG., “Airworthiness considerations of supply chain management from Boeing 787 Dreamliner battery issue”, 3rd International Symposium on Aircraft Airworthiness,vol. 80, p. 628 – 637, 2014.

[26] Stowers. W., “Working together Preffered Supplier”, Supplier Management and Procurement BOEING GD98-0262/Zig, 2004

[27] H. N. Viswanath, M. P. Shijith Kumar and S. Kiran., “Transformativ Roles of Global Engineering Partners in A&D Supply Chain - A look into the aircraft certification process”, TATA Cosualtancy Services,2009.

[28] E2open., “BOEING 787: GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TAKES FLIGHT”, E2open, U.S.A, 2007