رویکرد نوین شرکت بوئینگ در مدیریت تأمین ‏کنندگان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مدیر کنترل کیفیت، شرکت پلان

چکیده

با توجه به ارتقاء کمی و کیفی محصولات و خدمات دفاعی کشور، باید سیستم‏ ها و رویه‏ های درگیر در زنجیره ارزش این محصولات و خدمات، از لحاظ کیفیت و ساختار فرآیندی نیز مورد بازبینی قرار گیرند. یکی از این فرآیندها  و سیستم‏ ها در خصوص شبکه‏ سازی و مدیریت تأمین­ کنندگان است که در صورت تحول به موقع و صحیح آن می‏ توان بیش از پیش بر کیفیت محصولات و خدمات سازمان‏ ها و صنایع دفاعی افزود و برخی هزینه‏ هایی که مدل و ساختار سنتی شبکه‏ سازی و مدیریت تأمین‏ کنندگان دربرداشت را به­ طور قابل توجهی کاهش داد. در این میان آگاهی از شیوه‏ های مؤثر و موفق شرکت‏ های بزرگ و پیشرو جهانی در این حوزه، اگر در چارچوب منطقی و درست و با تفکر انسانی- اسلامی و بر مبنای واقعیات محیطی انجام شود می‏ تواند در راستای معماری صحیح شبکه و مسیر درست حرکت سازمان‏ های دفاعی مفید واقع شود. الگوبرداری و استفاده از دانش و تجربیات بشری آنچنان موضوع مهمی است که پیامبر (صلی‏الله علیه و آله)، دستیابی به آن را حتی در چین و ثریا مورد تأیید قرار داده است. بنابراین، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی، قصد دارد با مورد مطالعه قرار دادن شرکت بوئینگ به واکاوی رویکرد نوین ایجاد شبکه همکاران راهبردی و مدیریت مناسب تأمین‏ک نندگان بپردازد.
نتایج حاکی از آن است که شرکت بوئینگ با طراحی و استقرار رویکرد نوین در مدیریت زنجیره تأمین خود توانسته، افزایش هزینه‏، افزایش زمان تحویل و کیفیت نامرغوب که مبین عدم کارایی مدل سنتی است را برطرف و جبران کرده و خود به عنوان یکپارچه­کننده نهایی در زنجیره ارزش محصولات خود (بوئینگ 787) اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Boeing's New Approach to Supplier Management

نویسندگان [English]

  • Kboroji Borouji 1
  • Neda ghavidast 2
1 MBA Graduate Student, Integrated Management and Soft Technology Department, Malek Ashtar University
2 Quality Control Manager, Pelan Company
چکیده [English]

According to enhancement of the quality and quantity of goods and services in the country's defense sector, it is necessary to revise systems and procedures involved in the value chain of these products and services in terms of quality and the process. One of these processes is, in particular, networking and management of suppliers whose correct and timely transformation can improve the quality of the products and services of defense organizations and industry while reducing significantly some costs of traditional networking and supplier management model and structure. In this regard, knowledge of effective and successful practices of large companies and the global leaders in this field, if in the context of logical and correct and or Islamic human thinking and based on environmental facts is implemented, can be in line with the correct network architecture and the right direction to move the defense organizations be useful. Learning from exemplars and use of knowledge and human experience is such an important issue that the Prophet emphasized its achievement even in China and Pleiades. Therefore, the present study with a descriptive analytical approach, plans to study the Boeing Company to investigate a new approach to creating strategic partners network and proper management of suppliers.
Results show that the Boeing company with the design and deployment of a new approach in its supply chain management could compensate its rising costs, increasing delivery time and poor quality as indicators of the inefficiency of the traditional model, and function as an ultimate integrator of its value chain of products (Boeing 787).

[1] Foster., “Boeing 787: The Dreamliner”, UNIVERSITY of WASHINGTON, WASHINGTON, 2008.

[2] D. J. Thomas and P. M. Griffin., “Coordination supply chain management”, European Journal of Operational Research,vol. 94, pp. 1-15, 1996.

[3] T. Chen and X. Gong., “Performance evaluation of a supply chain network”, Procedia Computer Science,vol. 17, p. 1003 – 1009, 2013.

]4[ ویل، آرجان وان."مدیریت زنجیره خرید و تأمین"، نصر آزادانی، رفیعی. بهروز، محمود، چاپ اول، اصفهان: ارکان، 1382.

[5] G. Yang, Z. Wang and X. Li., “The optimization of the closed-loop supply chain network”, Transportation Research Part E,vol. 45, pp. 16-28, 2009.

[6] Z. Li and A. Kumar., “Supply chain network scenario design and evaluation”, International Journal of Logistics:Research and Applications,vol. 8, pp. 107-123, 2005.

[7] P. Qiang and A. Nagurney., “A bi-criteria indicator to assess supply chain network performance for critical needs under capacity and”, Transportation Research Part A,vol. 46, pp. 801-812, 2012.

[8] Z. Tang, M. Goetschalckx and L. McGinnis., “Modeling-based Design of Strategic Supply Chain Networks for Aircraft Manufacturing”, conference on System Engineering Research,vol. 16, p. 611 – 620, 2013.

[9] M. Goetschalckx and B. Fleischmann, "Strategic Network Planning.,”Supply Chain Management and Advanced Planning”pp. 117-137, 2005.

]10[ ا. شجاعی. "سیستم مدیریت یکپارچه"، جلد چاپ اول، تهران: ترمه، 1388.

]11[ ح. یزدانی. ع. زارع میرک‏ آباد. م. نصیری و م. اسدنژاد, "بررسی رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی"، چشم‏ انداز مدیریت بازرگانی، جلد 6، صص 53-69، 1390.

[12] J. C. Narver and S. F. Slater., “The effect of a market orientation on business profitability”, Journal of Marketing,vol. 54, pp. 35-20, 1990.

[13] C. H. Noble, R. K. Sinha and A. Kumar., “Market orientation and alternative strategic orientations: A longitudinal assessment of performance implications”, Journal of Marketing,pp. 39-25, 2002.

[14] J. Slavik, A. Putnova and A. Cebakova., “Leadership as a tool of strategic management”, 4th World Conference on Business, Economics and Management,vol. 26, p. 1159 – 1163, 2015.

]15[ م. زهاوی. ن. صدر ممتاز و ش. آرپناهی ایستادگی. "میزان مشارکت کارکنان پرستاری در تصمیم­ گیری­های راهبردی در بیمارستان شریعتی"، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد (3و 4)، صص 38-46، 1388.

]16[ غ. رحیمی. "ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، ماهنامه تدبیر، 173، 1384.

]17[ ع. رضائیان. "مبانی سازمان و مدیریت"، جلد چاپ شانزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ ها (سمت)، 1392.

[18] C. Rose-Anderssen, J. Baldwin, K. Ridgway, P. Allen, L. Varga and M. Strathern.., “A Cladistic c lassification of Commercial Aerospace Supply Chain Evolution”, Journal of Manufacturing Technology Management,vol. 20, pp. 235-257, 2009.

[19] C. Tang, J. Zemmerman and J. Nelson., “Managing new product development and supply chain risks: the boeing 787 case”, An international journal,vol. 10, 2009.

[20] J. E. Herencia, P. M. Weaver and M. I. Friswell., “Optimization of Long Anisotropic Laminated Fiber Composite Panels with T-shaped Stiffener”, AIAA Journal,vol. 45, no. 10, p. 2497, 2007.

[21] K. Lu., “The Future of Metals”, Science,vol. 328, no. 5976, pp. 319-320, 2010.

[22] B. 7. Exsostar LLC., “Global Supply Chain Partners to Maximize Customer Value”, 2013.

[23]BOEING 787-8 DESIGN, CERTIFICATION, AND MANUFACTURING SYSTEMS REVIEW”, BOEING 787-8 CRITICAL SYSTEMS REVIEW TEAM, March 19, 2014.

]24[ ا. موافقی. م. عبادتی. "رویکرد نوین شرکت بوئینگ در شبکه‏سازی"، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1394.

[25] T. SONG, Y. LI, J. SONG and Z. ZHANG., “Airworthiness considerations of supply chain management from Boeing 787 Dreamliner battery issue”, 3rd International Symposium on Aircraft Airworthiness,vol. 80, p. 628 – 637, 2014.

[26] Stowers. W., “Working together Preffered Supplier”, Supplier Management and Procurement BOEING GD98-0262/Zig, 2004

[27] H. N. Viswanath, M. P. Shijith Kumar and S. Kiran., “Transformativ Roles of Global Engineering Partners in A&D Supply Chain - A look into the aircraft certification process”, TATA Cosualtancy Services,2009.

[28] E2open., “BOEING 787: GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TAKES FLIGHT”, E2open, U.S.A, 2007.