ارزیابی تأمین کنندگان شرکت پی وی سی صبا برحسب شاخص های پایداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد نجف‏آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد نجف‏آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‏آباد

3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت صنعتی، واحد نجف‏آباد

چکیده

رویکرد پایداری بر طراحی و عملیات انسان و سیسـتم‏ها در راستای استفاده انسان از منابع و چرخه­ های طبیعی منجر به از دست رفتن فرصت­های اقتصادی یا اثرات مضر بر شرایط اجتماعی، سلامت انسان و محیط­زیست یا به‏ عبارت کلی کاهش کیفیت زندگی نشود، تمرکز دارد. برای بقای پایداری زنجیره تأمین، همه اعضای زنجیره تأمین شامل تأمین‏ کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‏ کنندگان و مدیران باید پایداری را حفظ کنند. در این راستا، ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین­ کنندگان به­ عنوان یکی از اجزاء اصلی زنجیره تأمین نقش مهمی در پایداری سیستم ایفا می­ کند. در این پژوهش از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط خاکستری برای رتبه­ بندی و انتخاب تأمین‌کنندگان استفاده شده است. این پژوهش شامل دو جامعه آماری بوده که جامعه اول شامل اعضای 8 نفره کمیته فنی و تخصصی انجمن تولیدکنندگان پی وی سی ایران است که در استخراج شاخص­ها از نظر آنها بهره برده شده است. جامعه دوم شامل افرادی است که در پروژه انتخاب تأمین‌کنندگان شرکت پی‏وی‏سی صبا درگیر هستند و تعداد آنها 15 نفر4 می­ باشد. انتخاب این خبرگان از طریق بررسی­ های لازم از لحاظ تجربه کاری آنها در این صنعت و آشنایی با قلمرو موضوعی این پژوهش صورت گرفته است. با توجه به حجم کم جامعه آماری، نمونه­ گیری انجام نشده است. در این پژوهش شاخص‏ های مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان در شرکت پی‏وی‏سی صبا در قالب سه بعد پایداری (اقتصادی، اجتماعی و زیست­ محیطی) و 15 شاخص فرعی شناسایی و بعد از انجام مقایسات، بعد اقتصادی به­ عنوان مهم‏ترین بعد پایداری مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان و عوامل قیمت پیشنهادی، میزان بازیافت و میزان کارکنان آموزش­ دیده نیز به­ عنوان مهم­ترین عوامل فرعی شناخته شده­اند. سپس به مقایسه و اولویت­ بندی شش تأمین‏ کننده سازمان پرداخته شد که شرکت همپار بالاترین اولویت را در میان تأمین­ کنندگان کسب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SABA PVC Suppliers Evaluating According to Sustainability Indices Based on Gray Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Mahdiye Rahmanzade 1
  • Mohammadhosein Arman 2
  • Ali Jantarani 3
1 Master of Industrial Management, Department of Industrial Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad
2 Professor assistant, Department of Industrial Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, Corresponding author
3 PhD student of Industrial Management, Department of Industrial Management, Najafabad Branch, islamic Azad University, Najafabad
چکیده [English]

Sustainability approach to ensure that human use of natural cycles and resources does not lead to a decrease in quality of life due to the loss of future economic opportunities or harmful effects on social conditions, human health and the environment, emphasizing the design and operation of humans and systems. In order to maintain the sustainability of the supply chain, all supply chain members, including suppliers, manufacturers, distributors, retailers and managers, should take the sustainability principles into account. In this regard, performance appraisal and supplier selection, as one of the main components of the supply chain, plays an important role in system Sustainability. The determination of performance indicators that lead to the sustainability of suppliers are categorized into economic, social and environmental indicators. These indices have a special interest in the relationship of humans to each other and the relationship between human and the environment. The purpose of this research is to provide a gray decision making method for choosing suppliers based on the sustainability approach at SABA PVC Company. In this study, Multi-Criteria Decision Making method in gray environment has been used to select suppliers and GAHP has been used to calculate the weight and ranking of suppliers. The statistical population of this study includes 15 persons those who are involved in the selection of SABA PVC’s suppliers. In this research, the effective indicators of the selection of suppliers in SABA PVC Company are identified in the form of 3 dimensions of sustainability and 15 sub-indicators, and finally the economic dimension is known as the most important dimension of sustainability effects on the choice of suppliers. Then, the comparison and prioritization of the 6 suppliers is done and Hampar Company gets the highest priority among the six suppliers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • sustainable development
  • Supplier Selection
  • Analytical Hierarchy Process
  • Gray Theory

]1[ اشرفی، مهدی. سید کمال چهارسوقی. "معیارهای انتخاب تأمین­ کننده پایدار"، تهران: دومین کنفرانس بین­ المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، 1390.

[2] Govindan K., Khodaverdi R., and Jafarian A., "A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance", Journal of cleaner Production, No. 8, pp1-10, 2012.

[3] Liu S., Kasturiratne D., and Moizer J., "A hub- and-spoke model for multi-dimensional integration of green marketing and sustainable supply chain management", No. 41, pp 581- 588, Industrial Marketing Management, 2012.

]4[ متولیان، سید ساجد. تابش، مسعود. روزبهانی، عباس. "ارزیابی پایداری سامانه­ های تأمین و توزیع آب شهری:روشارزیابیو معیارهای پایداری"، صص 112-98، تهران: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 1390.

]5[ رضایی طالشی، ابوالفضل. "طراحی مدلی برای ارزیابی زنجیره تأمین پایدار با استفاده ازروش تصمیم­ گیری چند معیاره"، پایان­نامه‏ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه مهندسی صنایع، 1390.

]6[ امیرهاشمی، سیدمجید. دهقانیان، فرزاد. "ارزیابی و انتخاب ‏تأمین‏ کنندگان ‏در محیط‏ توسعه ‏پایدار به‏ کمک ‏تکنیک ‏فرآیند تحلیل ‏شبکه‏ ای (ANP)"، تهران: دومین کنفرانس بین­المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، 1390.

[7] Seuring S., and Muller M., "From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management", No. 16,pp 1699-1710, Journal of Cleaner Production, 2008.

[8] Deng Ju-Long., "control problem of grey systems", No. 1, pp288-294, 1982.

[9] Erol I., Sencer S., and Sari R., "A new fuzzy multi-criteria framework for measuring sustainability performance of a supply chain", No. 3,pp 1088–1100, Ecological Economics 70, 2011.

[10] Büyüközkan G., and Berkol Ç., "designing a sustainable supply chain using an integrated analytic network process and goal programming approach in quality function deployment", Expert Systems with Applications. No. 38, pp13731–13748, 2011.

[11] Hassini E., Surti C., and Searcy C., "A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics", International Journal of Production Economics, No 140, pp 69–82, 2012.

[12] Zailani S., Jeyaraman K., Vengadasan G., andPremkumar R., "Sustainable supplychainmanagement (SSCM) in Malaysia: Survey", PP 330–340, Production Economics, 2012.

[13] Sarkis J., and Dhavale D. G., "Supplier selection for sustainable operations: A triple-bottom-line approach using a Bayesian framework", No. 166, pp177-191, International Journal of Production Economics, 2015.

]14[ مومنی، منصور. جام پرازمی، مونا. حسین­زاده، مهناز. مهرافزوز، محسن. "ارائه رویکردی جدید برای ارزیابی سیستم­های مدیریت دانش با روش تحلیل رابطه­ ای خاکستری"، مجله علمی - پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، دوره 2،  شماره2، صص55-72، 1390.

]15[ حمیدی، ناصر. والافر، محمدعلی. "استفاده از روش درجة امکان خاکستری به­ منظور رتبه­ بندی پروژه­های استراتژیک درسازمان-مطالعة موردی: گروه مپنا"، مدیریت صنعتی-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 2، صص284-259، 1394.

]16[ رونقی، محمدحسین. فرهادی، پیام. خردمند، صنوبر. "ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی: دانشکده آموزش­هایالکترونیکدانشگاهشیراز"، فصلنامه رشد فناوری، سال چهاردهم، شماره54، 1397.

[17] Nouryaghoubi, M., Vahidi, B., &Majidi, A., "Planning a model for supplier selection with AHP and Grey systems theory", Business and Management Review, 1(7), 09-19, 2011.