مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر-دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در دهه گذشته یکی از راهبردهای اصلی در صنایع دفاعی، استفاده از ظرفیت موجود در شبکه همکاران داخلی و بیرونی بوده است تا با واگذاری فعالیت‌های غیرحساس خود به سایرین بتوانند تمرکز خود را بر فرآیندهای کلیدی خود قرار دهند. اما از طرفی عمده محصولات دفاعی ماهیتی پیچیده داشته و از تیراژ کم برخوردارند. این مسئله شبکه را با چالش مواجه می­ سازد، زیرا از یک طرف تنوع محصولات و قطعات و از طرف دیگر تیراژ کم آنها جذابیت همکارای را از طرف تأمین‌کننده کاسته و این چالش می‌تواند در کنار کمبود­های نقدینگی حال حاضر هزینه‌های زمانی و مالی بیشتری را بر تأمین‌کنندگان و صنایع دفاعی تحمیل کند. یکی از راهکار­هایی که می‌توان برای رفع این مشکل استفاده کرد، استفاده از بهترین تجربیات صنایع پیچیده در جهان در این زمینه است. شرکت‌هایی که توانسته­ اند به خوبی بر این چالش‌ها فائق آیند و در بحث راهبرد زنجیره تأمین و مدیریت شبکه همکاران رویکردهای نوینی را در پیش بگیرند و علاوه­بر کاهش هزینه‌های مالی، زمان و هزینه توسعه را نیز کاهش داده و از شبکه همکاران قوی و وفادار بهترین بهره را ببرند. در این راستا با استفاده از روش اکتشافی به بررسی رویکرد­های شرکت‌های بزرگ در این زمینه مانند تویوتا، بوئینگ، ایرباس، امبرائر پرداخته شد. نتیجه بررسی­ها نشان داد که شرکت­ها برای غلبه بر این چالش­ها به دنبال محصولات ماژولار، عمودی­ سازی ساختار زنجیره تأمین و ماژولار کردن آن، زنجیره تأمین چند حلقه­ ای و ....  هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overview of the supply chain of complex industries related defense in the world

نویسندگان [English]

  • Mohammad hosein karimi gavareshki 1
  • Ali nazari rostami 2
  • Seyed Javad Hosseini 3
1 Assistant Professor of management and industrial engineering department, Corresponding author
2 industrial engineering department
3 MSc in Industrial Engineering
چکیده [English]

In the past decade, one of the main strategies in the defense industries of Iran has been the use of capacity available on the network of both domestic and foreign partners to be able to focus on key processes by submission of non-essential activities. But on the other hand, most defense products have complex nature and low circulation. This challenges the network, because of the variety of products and components and their low circulation reduces the charm of cooperation from the supplier. This challenge due to lack of liquidity, can impose more financial and time costs on the supplier and defense industries. One of the solutions that can be used to solve this problem is the use of best practices of the world’s complex industries in this field. Companies, by utilizing a strong and loyal collaboration network were able to overcome well with these challenges and in the subject of the supply chain strategy and collaboration network management adopt new approaches and in addition to reducing financial costs, reduce the time and cost of development.  In this regard, the approach of large companies such as Toyota, Boing, Airbus and Embraer was studied using exploratory method. The results of studies showed that companies follow modular products, vertical supply chain structure, modular supply chain, multi-tier supply chain and … to overcome these challenges

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Collaboration
  • Complex Industries
  • Supplier

[1] غضنفری، م. فتح­ الله­ زاده م. "نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین"، ویراست چهارم. تهران: دانشگاه علم و صنعت، 1394.

 [2]       E. Kaats and W. Opheij., "Creating Conditions for Promising Collaboration: Alliances, networks, chains, strategic partnerships", Springer Science & Business Media, 2013.

 

[3] فیض­ آبادی، ج. "مقدمه­ ای بر مدیریت زنجیره تأمین"، نشریه تخصصی مدیریت (تعالی)، شماره 39، صفحات 31-37، 1394.

[4] صامعی، ح. "تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه­ های تشکی ل­دهنده آن" ، مدیریت زنجیره تأمین، شماره 33، صفحات 4-15، 1390.

[5]        L. M. Camarinha-Matos., "Collaborative networked organizations: Status and trends in manufacturing", Annual Reviews in Control,vol. 33, pp. 199-208, 2009.

[6]        S. Min, A. S. Roath, P. J. Daugherty, S. E. Genchev, H. Chen, A. D. Arndt, et al."Supply chain collaboration: what's happening?", The international journal of logistics management,vol. 16, pp. 237-256, 2005.

[7]        N. R. Council., "Surviving supply chain integration: strategies for small manufacturers", National Academies Press, 2000.

[8]        U. S. Bititci, V. Martinez, P. Albores, and J. Parung., "Creating and managing value in collaborative networks"International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,vol. 34, pp. 251-268, 2004.

 

[9] گلریز، ف. شعبانی، م. م. سید علی اکبر "مدل ساختار علیت تأثیر همکاری استراتژیک بر عملکرد زنجیره تامین"، تهران: کنفرانس بین­ المللی ابزار و تکنیک­ های مدیریت، 1394.

[10]      R. D. Ireland, M. A. Hitt, and D. Vaidyanath., "Alliance management as a source of competitive advantage", Journal of management,vol. 28, pp. 413-446, 2002.

[11]      D. Simchi-Levi, E. Simchi-Levi, and P. Kaminsky., "Designing and managing the supply chain: Concepts, strategies, and cases", McGraw-Hill New York, 1999.

[12]      E. A. P. Association., "Many Parts One Purpose: Dedicated to the memory of those who helped turn the dream of employee assistance into a reality", 1996.

[13]      W. W. Beelaerts van Blokland, S. Santema, and R. Curran., "Lean supply chain management in aerospace", Encyclopedia of aerospace engineering,2010.

[14]      S. Sindi and M. Roe., "Strategic Supply Chain Management: The Development of a Diagnostic Model", Springer, 2017.

[15]      H. M. Wee and S. Wu., "Lean Supply Chain: Learning From Toyota Production System", Emeraldgroup,p. 3, 2009.

[16]      A. Iyer, S. Seshadri, and R. Vasher., "Toyota supply chain management: A strategic approach to Toyota's renowned system", McGraw Hill Professional, 2009.

[17]      P. Lavin., "The missing link: successful inbound supply chain management", FOCUS. 4, 2014.

[18]      J. Busch., "Toyota: Rebuilding and Fortifying a Global Supply Chain", (Part 3), 2011.

[19]      C. S. Tang, J. D. Zimmerman, and J. I. Nelson., "Managing new product development and supply chain risks: The Boeing 787 case", in Supply Chain Forum: An InternationalJournal, pp. 74-86, 2009.

[20]      M. Goetschalckx and L. McGinnis., "Modeling-based design of strategic supply chain networks for aircraft manufacturing"Procedia Computer Science,vol. 16, pp. 611-620, 2013.

[21]      K. Richter and J. Walther., "Supply Chain Integration Challenges in Commercial Aerospace", 2012.

[22]      F. Texier and E. Dominguez-Puerta., "AIRBUS FASTENERS’SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION", 2008.

[23]      Y. Lam., "Designing and implementing a new supply chain paradigm for airplane development. 60p", Dissertação (Master of Science)-Massachusetts Institute of Technology, 2005. Disponível em:< dspace. mit. edu>. Acesso em: 21/03/2010.[Links], 2010.

[24]      D. Ivanov, A. Tsipoulanidis, and J. Schönberger., "Global Suppy Chain and Operations Management", Springer, 2016.

[25]      T.-C. Horng., "A comparative analysis of supply chain management practices by Boeing and Airbus: long-term strategic implications", Massachusetts Institute of Technology, 2006.

[26]      E. S. Claudino and J. G. M. dos Reis., "Supply Network Complexity: An Approach in a Global Aeronautic Industry in Brazil", in IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems, pp. 489-496, 2014.

[27]      J. E. Cassiolato, R. Bernardes, and H. M. M. Lastres., "Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy"A case study of Embraer in Brazil: UN, 2002.

[28]      P. Figueiredo, G. Silveira, and R. Sbragia., "Risk sharing partnerships with suppliers: the case of Embraer", Journal of Technology Management & Innovation,vol. 3, pp. 27-37, 2008.

[29]      U. Arnold., "Organization of global sourcing: ways towards an optimal degree of centralization", European Journal of Purchasing & Supply Management,vol. 5, pp. 167-174, 1999.

[30]      H. Bremmers, S. Omta, J. Trienekens, and E. Wubben., "Dynamics in chains and networks; Proceedings of the sixth International Conference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food Industry", 2004.