ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین پروژه‌ها مبتنی بر BSC و تفکر ناب؛ مورد مطالعه: پروژه‌های پتروشیمی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت؛ مجتمع آموزش عالی گناباد ،خراسان رضوی، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

در پروژه‌ها، توجه به مدیریت زنجیره‌ تأمین از مواردی است که موفقیت پروژه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ و عدم‌ توجه ممکن است باعث افزایش هزینه و تأخیر در پروژه شود. کاهش تأثیرات منفی (هزینه و تأخیر پروژه) از طریق مدیریت زنجیره‌ تأمین به‌ خصوص در پروژه‌های پتروشیمی، با توجه به بزرگی طرح‌ها و هزینه‌های بالای آنها می‌تواند قدم مؤثری در جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی، نیروی انسانی و زمان باشد. برای مدیریت زنجیره‌ تأمین، ابتدا باید عملکرد زنجیره مورد ارزیابی قرار گیرد، تا با شناخت عملکرد فعلی و هدف‌گذاری برای عملکرد آتی، مسیر مناسب شناسایی و به تبع آن مدیریت زنجیره‌ تأمین معنا بیابد. برای هر ارزیابی، معیارهای جامع و کاملی نیاز است، تا علاوه­ بر پرداختن به جنبه‌های مختلف زنجیره‌تأمین، ارزیابی به روش سیستماتیک انجام شود. در این تحقیق، ابتدا برمبنای الگوی تصمیم‌ گیری، به شناسایی زنجیره‌ تأمین پروژه‌های پتروشیمی پرداخته‌ شده و در ادامه از بین مدل‌های موجود، مدلی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن انتخاب شده‌ است. سپس معیارهای عملکرد زنجیره‌تأمین پروژه‌های صنعتی براساس تفکر ناب شناسایی‌شده و در انتها با استفاده از AHP، این معیارها اولویت‌بندی شده‌است؛ تا بدین‌ طریق معیارهای مناسب صنعت برمبنای مدل BSC و تفکر ناب شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Performance Measurement based on BSC and Lean thinking;Case Study: Petrochemical Projects

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Okhravi 1
  • Seyed Javad Musa Kazami 2
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Gonabad, Iran
2 Graduate in Industrial Engineering, Imam Hossein University
چکیده [English]

Paying attention to the management of the supply chain in the projects is one of the things that affect the success of the project; and lack of attention may increase the cost and delay in the project. Reducing negative impacts (cost and project delays) through the management of supply chains, especially in petrochemical projects, can be an effective step in preventing the loss of financial resources, manpower, and time, due to their high cost and design costs. To manage the supply chain, the performance of the chain must first be evaluated, so as to identify the current path and target for future performance, identify the appropriate route and, consequently, manage the chain of meaning. For each evaluation, comprehensive and complete criteria are needed to evaluate systematically in addition to addressing different aspects of the supply chain. In this research, based on the decision-making model, the petrochemical project supply chain has been identified, and a model based on a balanced scorecard has been selected among existing models. Then, the performance criteria of the supply chain of industrial projects are identified on the basis of lean thinking, and finally, using AHP, these criteria have been prioritized, so that industry benchmarks based on the BSC model and lean thinking are identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Performance
  • BSC Model
  • Project Management
  • Lean Thinking
  • AHP
[1] Balfaqih, H., Nopiah, Z. M., Saibani, N., & Al-Nory, M. T., "Review of supply chain performance measurement systems: 1998 2015", Computers in Industry, 82, 135-150, 2016.
]2[ عباسی بسطامی، راحله. احتشام راثی، رضا. اکبری، آمنه. "نقش قابلیت انعطاف‌ پذیری تولید و چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیرهتأمین"، مدیریت زنجیره‌تأمین، شماره 59، صص 97-84. 1397.
]3[ همت‌جوی، ولی الله. کرد، باقر. خسروی محمدسلطان، مریم. "شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیرهتأمین صنعت سبک­سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان"، مدیریت زنجیره‌تأمین، شماره 16، صص 33-24. 1393
]4[ احدی، حمیدرضا. شریفیان، امیرحسین. "ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور؛ مطالعه موردی شرکت واگن­سازی تهران"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، مقالات آماده انتشار، 1398.
]5[ ایزانلو، زهرا. دهقانیان، فرزاد. کریمی، حسین. "ارزیابی زنجیره‌ تأمین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق)"، فصلنامه مدیریت زنجیره‌تأمین، 20(61)، صص 46-34، 1397.
[6] Chen, I.J. and Paulraj, A., "Understanding supply chain management: critical research and a theoretical framework", International Journal of Production Research, 42(1), 63-131. 2004.
]7[ محمدزاده لاریجانی، فاطمه. دربان آستانه، علیرضا. رضوانی، محمدرضا. مطیعی لنگرودی، سیدحسن. "شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و فرآیندهای مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره‌تأمین گردشگری کوهستانی-جنگلی (مورد مطالعه: منطقه مازندران مرکزی)"، نشریه گردشگری شهری، 6(1)، صص 106-87. 1398.
[8] Moons K, Waeyenbergh G, Pintelon L., "Measuring the logistics performance of internal hospital supply chains–a literature study", Omega. 82, 205-17. 2019.
]9[ دنگ‌کوب، ثنا. انضباطی، امیرحسین. "ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین با استفاده از رویکرد یکپارچه‌سازی چارچوب طبقه‌بندی سازمان (PCF) و حداقل استانداردهای زنجیره‌ تأمین"، همراه با مطالعه کاربردی، فصلنامه مدیریت زنجیره‌تأمین، 20(61)، صص 78-62، 1397.
]10[ استدلر، هارتموت. کیلگر، کریستو. "مدیریت زنجیره‌تأمین و برنامه‌ریزی پیشرفته"، مترجمان: نسرین عسگری، رضا زنجیرانی فراهانی، تهران: ترمه، 1382.
[11] Joosten T, Bongers I, Janssen R., "Application of lean thinking to health care: issues and observations", International Journal for Quality in Health Care, 21(5), 341-347, 2009.
]12[ یونسی، رقیه. فکری، رکسانا. بابائیان‌پور، مرضیه. "بررسی تأثیر ناب بودن بر بهره‌وری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران"، مدیریت بهره‌وری، دوره 10، شماره 38، صص91-116. 1395.
[13] Devane T., "Integrating Lean Six Sigma and High-Performance Organizations: Leading the charge toward dramatic, rapid and sustainable improvement", John Wiley & Sons; 2004.
[14] Christopher M, Towill DR, editors., "Don’t Lean too far–distinguishing between the Lean and Agile Manufacturing Paradigms", Proceedings MIM Conference, Aston; 2000.
[15] Simchi-Levi D, Kaminsky P, Simchi-Levi E, Shankar R., "Designing and managing the supply chain: concepts, strategies and case studies", Tata McGraw-Hill Education; 2008.
[16] Umashankar V, Dutta K., "Balanced scorecards in managing higher education institutions: an Indian perspective", International Journal of Educational Management. 21(1):54-67, 2007.
[17] Carlucci D, Lerro A, Smandek B, Barthel A, Winkler J, Ulbig P., "Balanced score card implementation for IP rights management in a public research institution", Measuring Business Excellence. 2010.
[18] Kaplan RS, Norton DP., "The execution premium: Linking strategy to operations for competitive advantage", Harvard Business Press; 2008.
[19] Charkha PG, Jaju SB., "Identification of Performance Measures for Supply Chain Performance Measurement in Textile Enterprise.  Smart Technologies for Energy, Environment and Sustainable Development": Springer; p. 607-617, 2019.
[20] Simangunsong, E., Hendry, L. C., & Stevenson, M., "Supply chain uncertainty: a review and theoretical foundation for future research", International Journal of Production Research, 50, (16), 4493-4523. 2012.
[21] Zitzmann, I., "How to cope with uncertainty in supply chains? Conceptual framework for agility, robustness, resilience, continuity and anti-fragility in supply chains. Next generation supply chains: trends and opportunities", Springer, Berlin,361-374. 2014.
[22] Mohanty PD, Deshmukh PD., "Supply chain management (theories & practices)", John Wiley & Sons; 2005.
[23] Otto A, Kotzab H., "Does supply chain management really pay? Six perspectives to measure the performance of managing a supply chain", European Journal of Operational Research.144(2):306-320, 2003.
[24] Koh, S.C. Lenny and Demirbag, Mehmet, Bayraktar, Erkan, Tatoglu, Ekrem, Zaim, Selim., "The impact of supply chain management practices on performance of SMEs", Industrial Management & Data Systems Vol. 107 No. 1, pp. 103-124. 2007.
[25] Cheristofer, M., "Logistic and supply chain management", London, Pitmans, 1998.
[26] Knowles G, Whicker L, Femat JH, Canales F., "A conceptual model for the application of Six Sigma methodologies to supply chain improvement", International Journal of Logistics: Research and Applications, 8(1), 51-65, 2005.
]27[ خوش‌سپهر، زهرا. فخرپور، سیدحسین. ملکی، محمدحسن. "ارتقای بهره‌وری زنجیرۀ تأمین با به‌کارگیری نظریۀ شکست‌ناپذیری"، مدیریت بهره‌وری، دوره 11، شماره 41، صص 31-56. 1396.
[28] Thanki S, Thakkar J., "A quantitative framework for lean and green assessment of supply chain performance", International Journal of Productivity and Performance Management. 67(2): 366-400. 2018.
]29[ موسی‌کاظمی، جواد. "ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ تأمین پروژه‌های پتروشیمی"، پایان­نامه کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین. 1386.
]30[ اسدی، مهدی. "بررسی روش­های سنجش پیشرفت پروژه و ارائه روش بهتر"، پایان‌نامه کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. 1384.
]31[ عبدالرشیدی، ندا. فیروزیان، محمود. "شناسایی معیار‌های مؤثر بر عملکرد پروژه‌های صنعتی با تأکید بر مدل EFQM و BSC"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. 1384.
[32] Handfield, R.B. and Nicholas, E.L., "Introduction to Supply Chain Management", Prentice Hall, New Jersey. 2000.
[33] Capar, Ismail., "A Supply Chain Performance System: A Case Study In Automotive Industry", Graduate School of Engineering and Natural sciences. 2002.