بررسی پیوستگی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد معادلات ساختاری- تفسیری و اولویت بندی آن با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: صنعت سیمان استان فارس)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت تولید دانشگاه شیراز

2 عضور هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی فروردین قائمشهر

3 دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

همزمان با آگاه­تر شدن مشتریان در زمینه­ های زیست محیطی، دولت­ها قوانین زیست محیطی سخت­گیرانه­ تری را تدوین می­ کنند. ازاین­رو، صنایع باید تأثیرات زیست محیطی خود را بر زنجیره تأمین کاهش دهند. امروزه در کشور ما تأسیس کارخانجات سیمان با بهره­ گیری از سرمایه­ گذاری­های کلان معمولاً با اشتغال­زایی و جوانب اقتصادی دیگر انجام شده و باعث توسعه روند رو به رشد صنعت سیمان می­ گردد. اما در راستای این منافع اقتصادی آسیب­ های زیست محیطی ناشی از این کارخانجات اجتناب­ ناپذیر است. بر این اساس توجه به محیط زیست برای این صنعت ضروری است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل موانع پیش روی زنجیره تأمین سبز شرکت­های کوچک، متوسط و به­ طور خاص صنعت سیمان  می­ پردازد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی موانع پیاده­سازیGSCM پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح­ بندی این عوامل و دسته­ بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می‌دهد که فقدان فناوری، مواد و فرآیندهای جدید، در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی دارد. سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه وزن موانع استقرار GSCM تعیین می­ شود. در پایان، درجه اهمیت هر یک از موانع مشخص خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع مشکل در حفظ آگاهی­ های محیطی تأمین­ کنندگان و سپس فقدان مشارکت مدیریت ارشد در اتخاذ زنجیره تأمین سبز مقدار وزن بیشتری برخوردار شده‌اند. برای تحلیل خروجی پژوهش از ابزار 2016  EXCEL و MATLAB و SUPER DECISION استفاده شده است. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از  وزن داده‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه تعیین گردید. همچنین، برای تفسیر میزان تأثیر موانع در استقرار GSCM  به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An ISM-Based Correlational Study on Obstacles to Establishing Green Supply Chain in Small and Medium Size Enterprises and Prioritizing them Through ANP: A Case Study on Fars Cement Industry

نویسندگان [English]

  • Milad Fahimi 1
  • Peyman Barzegar Keliji 2
  • Haniyeh Dastyar 1
  • Samaneh Zera’at Pisheh 3
1 M.S. in Production Management, Shiraz University, Corresponding author
2 Faculty Member, Department of Management, Farvardin Ghaemshahr University
3 M.S. in Production Management, Islamic Azad University
چکیده [English]

As clients gain more awareness of environmental issues, governments codify stricter environmental regulations, while industries have to control their environmental effects on the supply chain. Nowadays, considering major investments in establishing cement manufacturing companies in Iran, as well as related job opportunities and other economic dimensions, the cement industry in the country has been following a rising trend. Despite these economic advantages, such companies inevitably contribute to environmental damages, which should be prevented considering environmental regulations. The present study is concerned with analyzing the obstacles to developing green chain supply of small and medium size enterprises in general, while it is specifically concentrated on Fars Cement Industry, Fars, Iran. To do this, primarily the obstacles to implementing GSCM are determined. Then, through the use of the Interpretive Structural Modeling (ISM) the factors are prioritized and categorized. Results of this method showed that lack of technology and new materials and processes counted as the first output of the model, while it showed a suitable force for development. At the next step, Analytic Network Process (ANP) was used to determine the obstacles to establishing GSCM. Finally, the degree of significance of each of the obstacles was determined. Following the whole analysis, results of the study indicated that the obstacle promoting suppliers’ environmental awareness followed by lack of participation of high-ranking managers in adopting green supply chain showed a higher weight. To analyze the output data, Excel, MATLAB and SUPERDECISION were used. To enhance the applicability of the results observed in the study, the weight of the factors were analyzed by ANP. Furthermore, to interpret the degree of effectiveness of each factor in establishing GSCM, ISM was also used

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain
  • Obstacle to GSCM
  • Interpretive-Structural Modeling
  • Cement Industry
  • Analytic Network Process

]1[ آذر، عادل. بیات، کریم. "طراحی فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدل­سازی ساختاری تفسیری"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 1، 3-18، 1387.   

]2[ ایمانی، دین محمد. احمدی، افسانه. "مدیریت زنجیره تأمین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی"، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره10، 14-19، 1388.

]3[ جبل­عاملی، فرخنده. رسولی نژاد، احسان. "به­ کارگیری مدل فرآیند تحلیل شبکه در رتبه­ بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات، فصلنامه پژوهش و سیاست­های اقتصادی"، سال 18، شماره 55، 107-124، 1389.

]4[ فیضی، محمد. "ضرورت  ارزیابی  اثرات  زیست محیطی صنایع سیمان و نقش آن در توسعه پایدار"، mohitzist-darehshahr.persianblog.ir/page/2، 1387.

]5[ محمدی،علی. یاسر امیری. "ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان­های تولیدی"، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره13، صص:115-134، 1391.

]6[ نیک­نژاد، مریم . "زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی)"، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال سیزدهم ، شماره 34 ، 20-27. 1390.

[7] Akintola, A., McIntosh, G.,& Fitzgerald, E., “A survey of  supply chain collaboration and management in the UK  construction industry”,  Euro- pean Journal of  Purchasing & Supply Management 6, 159-168, 2000.

[8] Albino, V., Balice, A., Dangelico, R.M., “Environmental strategies and green product development: an overview on sustainability-driven companies”, Business Strategy and the Environment 18 (2), 83-96, 2009.

[9] Andic, E., Yurt, O., Baltacıoglu, T., “Green supply chains: efforts and potential applications for the Turkish market”, Resources, Conservation and Recycling 58, 50-68, 2012.

[10] Arora, A., Arunachalam, V., Asundi, J., & Fernandes, R., “The Indian software services industry. Research Policy”, 30, 1267–1287, 2001.

[11] Bowen, F., Cousins, P., Lamming, R., Faruk, A., “The  role of supply management capabilities in green supply”,  Production and Operations Management 10 (2),174-189, 2001.

[12] Buyukozkan, G., Cidci, G., “A novel hybrid MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS to evaluate green suppliers”, Expert Systems with Applications 39 (3), 3000-3011, 2012.

[13] Chien, M.K.,  Shih, L.H.,  “An  empirical study of  the implementation of  green supply chain management practices in the electrical and electronic industry and  their  relation  to  organizational  performances.  International”,  Journal of Environmental Science and Technology 4 (3),  383-394, 2007.

[14] Chiu, S., Huang, J.H., Lin, C.-S., Tang, Y.-h.,  Chen, W.-h., Su, S.-C., “Applications of a corporate synergy system to promote cleaner production in small and me- dium enterprises”, Journal of  Cleaner Production 7 (4),  351-359, 1999.

[15] Dikmen, Isik & Birgonul.  M.T., “Using Analytic Network Process for Performance Measurement in Construction”,College of Architecture, Georgia Institute of Technology, USA, PP. 1-11, 2007.

 [16]Emiliani,  M.L., “Historical lessons in  purchasing and  supply relationship management”, Journal of  Management History, 16 (1),  116-136, 2010.

 [17] Gavronski, I., Klassen, R.D., Vachon, S., do Nascimento, L.F.M., “A resource- based view of green supply management”, Transportation Research Part E 47 (6), 872-885, 2011.

[18]H’Mida, S., & Lakhal, S.Y., “A model for assessing the greenness effort in a product supply chain”, International Journal of Global Environmental Issues, 7(1), 4-24, 2007.

 [19] Hall,  J., “Environmental supply chain dynamics”, Journal of Cleaner Production ,8, 455-471, 2000.

[20] Hart, S.L., “A natural-resource based view of the firm”, Academy of Management Review 20 (4),  986-1014. 1995

[21] Hussey, D.M.,  Eagan, P.D., “Using structural equation modeling to test envi- ronmental performance in small and medium-sized manufacturers: can SEM help SMEs?”, Journal of  Cleaner Production 15, 303-312, 2007.

[22] Lakhal, S.Y., H’Mida, S., Islam, M.R., “Green supply chain parameters for a Ca- nadian petroleum refinery company”, International Journal of Environmental Technology and Management 7 (1e2), 56-67, 2007.

[23] Lau, K.H., “Benchmarking green logistics performance with a composite index. Benchmarking”, An International Journal 18 (6), 873-896, 2011.

[24] Lee,  S.Y., “Drivers for  the participation of small and medium sized suppliers in green supply chain initiatives”, Supply Chain Management International Journal 13, 185-198, 2008.

[25] Lee, S.-Y., Klassen, R.D., “Drivers and enablers that foster environmental management capabilities in small- and medium-sized suppliers in supply chains”, Production and Operations Management 17 (6), 573-586, 2008.

[26] Mothiyazhagan,K.,Govindan,K.,NoorulHaq ,A. & Geng,Y., “An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management”, Journal of Cleaner Producton,47,283-297, 2013.

[27] McWilliams, A., Siegel, D., “Corporate social responsibility  and financial per- formance:  Correlation or misspecification?”, Strategic Management  Journal 21 (5),  603-609, 2000.

[28] Morgan, D., “Risk  management e getting properly valued”, Network Security (2),  10-18, 2006.

[29] Mudgal, R.K.,  Shankar,  R.,  Talib, P.,  Raj,  T., “Modeling the barriers of  green supply chain practices: an Indian perspective”, International Journal of Logistics Systems and Management 7 (1),  81-107, 2010.

[30] Parmigiani, A., Klassen, R.D., Russo, M.V., “Efficiency meets accountability: performance implications of supply chain configuration, control, and capabilities”, Journal of Operations Management 29 (3), 212-223, 2011.

[31]Perron, G.M., “Barriers to Environmental Performance Improvements  in Ca- nadian SMEs”,  Dalhousie University, Canada, 2005.

[32] Rao,  P., “Greening of  the supply chain: an empirical study for  SMES  in the Philippine context”, Journal of  Asia  Business Studies  1 (2),  55-66, 2007.

[33] Rao,  P.,  Holt, D.,  “Do  green supply chains lead to competitiveness and eco- nomic performance?”, International  Journal of  Operations & Production Man- agement 25 (9),  898-916, 2005.

[34] Ravi,  V., Shankar,  R., Tiwari, M.K., “Analyzing alternatives in reverse logistics for  end-of-life computers: ANP and balanced scorecard approach”, Computers & Industrial Engineering 48 (2),  327-356. 2005.

[35] Sarkis, J., Zhu, Q.,  Lai,  K.H.,  “An  Organizational  Theoretic Review of  Green Supply  Chain Management  Literature”,  International  Journal of   Production Economics. Working Paper No.  2010-11, August 2010. 2011.

[36] Sheu, J.B., Chou, Y.H., Hu,  C.C., “An  integrated logistics operational model for green-supply chain management”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 41 (4),  287-313. 2005.

[37] Stevels, A.,  “Green Supply Chain Management Much More Than Questionnaires and ISO 14001”, IEEE, pp. 96-100, 2002.

[38] Strandberg,  C.,  “The   Future  of   Corporate  Social Responsibility”,  Report  by Strandberg Consulting. VanCity Credit Union, Vancouver. 2002.

[39] Walker, H.,  Di  Sisto, L., McBain, D.,  “Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: lessons from the public and private sectors”, Journal of  Purchasing and Supply Management 14 (1),  69-85. 2008.

[40] Yeh, W.C., Chuang, M.C., “Using multi-objective genetic algorithm for partner selection in green supply chain problems”, Expert Systems with Applications 38 (4), 4244-4253. 2011.

 

[41] Yuksel, H., “An empirical evaluation of cleaner production practices in Turkey”, Journal of  Cleaner Production 16 (1),  50-57. 2008.

[42] Yuksel, I. & M. Dagdeviren., “Using the Analytic Network Process (ANP) in aSWOT Analysis – A Case Study for Atextile Firm”, Information Sciences, Vol. 177, PP. 3364-3382. 2007.

[43] Zhu, Q.,  Sarkis, J.,  Lai,  K.H.,  “Green supply chain management:  pressures, practices and performance within the Chinese automobile industry”, Journal of Cleaner Production 15, 1041-1052. 2005.