ارزیابی چابکی زنجیره تأمین و اولویت‌بندی شرکت‌های کاشی و سرامیک یزد با مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FMCDM)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران، نویسنده مسئول، نشانی: یزد، میبد، بلوار خرمشهر، دانشگاه میبد

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، یزد

چکیده

امروزه، با توجه به شرایط متغیر فراگیر، سازمان­های موفق برای اینکه توان رقابتی خود را حفظ کنند باید خود را با شرایط متلاطم و متحول محیط کسب­وکار منطبق کنند. برای دستیابی به این امر، در سالیان اخیر بحث چابکی زنجیره تأمین به­عنوان اجزا و عنصری ضروری برای بهبود رقابت­پذیری مطرح است. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر، ارزیابی چابکی زنجیره تأمین در صنعت کاشی­وسرامیک به­عنوان یکی از صنایع مهم کشور است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر اجرا، کتابخانه­ای و مبتنی بر فنون کمّی و از نظر طرح پژوهش، توصیفی -تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت­های کاشی­وسرامیک یزد تشکیل می­دهد. داده­های آماری این پژوهش مشتمل بر معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در زنجیره تأمین چابک است که با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، وزن­دهی و سپس با استفاده از مدل ترکیبی FAHP و ویکور و با کمک ماکروهای نرم­افزار­های  Super-Decisionو Excel، تجزیه­وتحلیل و رتبه­بندی شده­اند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت کاشی­وسرامیک مهسرام از نظر چابکی زنجیره تأمین در رتبه اول و شرکت­های کاشی­وسرامیک ایفاسرام و عقیق، به ترتیب در رتبه­های دوم و سوم قرار داشته است. همچنین، از نقطه نظر اهمیت معیارها، معیار انعطاف‌پذیری توسعه محصول با ضریب اهمیت 307/0 از بیشترین اهمیت و معیار انعطاف‌پذیری ساخت و تولید با ضریب اهمیت 106/0 از کمترین اهمیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Agility in Supply Chain and Ranking Yazd Ceramic Tile Companies Using Fuzzy Multi-Criteria Decision Making (FMCDM) Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarei Mahmoudabadi 1
  • Soudabeh Rashidi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Meybod University, Meybod
2 MSc. of Management, Payame Noor University, Yazd
چکیده [English]

Today, given the changing circumstances, in order to maintain their competitive forces strong, successful enterprises should adapt themselves to the turbulent and changing conditions in the business environment. To achieve this, supply chain agility has been taken into consideration as an essential component for improving competitiveness. Thus, this study aimed at assessing the agility of supply chain in the ceramic tile industry, as one of the most important industries in Iran. Using a descriptive analytical study design and quantitative techniques, this study was conducted as a desk research and followed a practical application. The ceramic tile companies of Yazd, Iran made up the statistical population of this research. The statistical data were based on the effective criteria and sub-criteria of agile supply chain, which by fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) method, weighting, and then were analyzed and ranked using the combined model of FAHP and VIKOR, with the help of some macro software such as Super-Decision and Excel. The results of the study showed that mahceram ceramic tile company was ranked first in terms of supply chain agility, followed by EEFA Ceram and Aghigh companies, respectively. Furthermore, regarding the importance of the criteria, product development flexibility held the highest importance with an importance coefficient of 0.307, while manufacturing flexibility had the lowest importance with an importance coefficient of 0.106.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Supply Chain
  • Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Models
  • Fuzzy Logic
[1 [Schuh, G., Dolle, C., Kontelberg, J., Menges, A., "Identification of Agile Mechanisms of Action as Basis for Agile Product Development", 28th CIRP Design Conference, pp. 19-24, 2018.

[2] صیادی تورانلو، حسین. زنجیرچی، سید محمود. کرمی، محسن. "ارائهچارچوبیجهتارزیابیچابکیسازمانیباتأکیدبرنقشفناوری اطلاعاتبارویکردتحلیلپوششیداده­هایشبکه­ای. موردمطالعه: (صنایعکاشیوسرامیکاستانیزد)"، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال چهاردهم، شماره دوم (پیاپی 53)، صفحه 40-19، 1396.

[3] عبدی تالارپشتی، معصومه. محمودی، قهرمان. جهانی، محمدعلی. "رتبه­بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین چابکی بیمارستان­های ایران"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیست­ویکم، شماره 1 (پی­در­پی 90)، صفحه 37-29، 1396.

[4] حسامی، حسام­زند. رجب­زاده، علی. طلوعی، عباس. "بررسیمؤلفه­هایتأثیرگذاربرزنجیرهتأمینچابک (PSCM) و طراحی مدلمفهومیمدیریتزنجیرهتأمینچابک"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۱، صفحه 161-123، 1388.

[5] جمالی، غلامرضا. فلاح، مرضیه. "چابکیزنجیرهتأمینکسبوکارهایپشتیبانی­کنندهتجهیزاتصنعتنفتو گازوپتروشیمی"، نشریه علمی- پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال 9، شماره 17، صفحه 31-53، 1396.

[6] آقاجانی، حسنعلی. زارع­شاهی، علی. "ارزیابی عملکرد صنعت کاشی و سرامیک ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها (مطالعه موردی: صنعت کاشی سازی میبد)"، دومین کنفرانس بین‌الملی تحقیق در عملیات، 30 اردیبهشت الی 1 خرداد، دانشگاه مازندران. 1388.

[7]رضوی محمودآبادی، سیدمحمدجواد. قهرمان تبریزی، کوروش. زارعی محمودآبادی، محمد.  "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چندمعیاره و کپ‌لند"، پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 12، شماره 23، صفحه 130-113، 1395.

]8[ Afonso Ribeiro, Luísa Domingues., "Acceptance of an agile methodology in the public sector", CENTERIS- International Conference on Enterprice Information Systems/ Projman- International Conference on Project Management/ Hcist- International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, CENTERIS/ Projman/ Hcist, pp. 821- 822, 2018.

]9 [Swafford , Patricia M.; Ghosh, Soumen., Murthy, Nagesh, "The antecedents of supply chain agility of a firm: Scale development and model testing", Journal of Operations Management 24, pp. 170–188, 2006.

[10] اکبری، الهام. "اولویت­بندی استراتژی­های پیاده­سازی زنجیره تأمین چابک با استفاده از تصمیم­گیری چندمعیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر"، سلوکدار، علیرضا؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، 1393.

[11] جعفرنژاد، احمد. شهایی، بهنام. "مقدمه­ایبرچابکیسازمانیوتولیدچابک"، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، 1386.

[12] واعظی، رضا. صداقت­پور، فرزانه. "مطالعهدولتالکترونیکوچابکیدرسازمانثبتاحوال استانتهران"، مطالعات مدیریت)بهبود و تحول(، سال 22، شماره 67، صفحه 17-1، 1391.

[13] مؤمنی، منصور. "مباحث نوین تحقیق در عملیات"، چاپ اول، تهران: مؤلف، 1389.

[14] منصوری، علی. باقری، اعظم. "ارزیابیعملکرد مالیورتبه­بندیشرکت­هایداروییپذیرفته شده دربورساوراقبهادار تهرانبااستفاده از الگویترکیبیفرآیندتحلیلسلسله مراتبی فازیوویکور"، فصلنامه حسابداری سلامت، سال چهارم، شماره سوم، پیاپی 13، صفحه 107-86، 1394.

[15] امین­طهماسبی، حمزه. امیدواری، امید. واحدی بجارکناری، محبوبه. رضوی­زاده، سارا. "بررسیاثرات متقابلعواملمؤثربرچابکیزنجیرهتأمیندر صنایعفولادیبااستفادهازدیمتلخاکستری"، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال بیستم، شماره 59، صفحه 39-29، 1397.

[16] تقی­زاده، هوشنگ. ولیانی، امیررضا. بازرکار، اردشیر. "تجزیه‌وتحلیل و اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر برای زنجیره تأمین (مطالعه موردی: صنایع دارویی در ایران )"، مجله مدیترانه‌ای از علوم اجتماعی، رم، ایتالیا. 1394.

[17]. کرمی، الهام. عرب، علیرضا. فلاح لاجیمی، حمیدرضا. "اثراتعواملکلیدیموفقیتچابکی زنجیرهتأمینبرعملکرداستراتژیکشرکت­های صنایعالکترونیکدرایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره 4، صفحه 206-185، 1394.

]18 [Pankaj M. Madhani. "Supply Chain Strategy Selection: A Multi-Criteria Decision-Making Approach", The IUP Journal of Supply Chain Management, Vol. 14, No. 2, pp. 38-56, 2017.

[19] Sangari, Mohamad Sadegh, Jafar Razmi, and Saeed Zolfaghari., "Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility", Measurement 62: 205-214, 2015.

[20] Landaran, S. Hossein, F. Hamidi, M. Raei, V. Morteza, D., "Studying the Relationship between Organizational Learning and Dimensions of Organizational agility: A Case Study: University of Isfahan", Journal of Social Issues & Humanities, Vol. 2, Issue 2, 2014.

 [21] مهدی­پور، عبدالرحمن. سواری، فاطمه. جلیلوند، جمشید. "بررسی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی (مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان)"، نشریه پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 9، شماره 1، صفحه 136-125، 1396.