ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از فن D-ANP

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم انتظامی

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم

چکیده

به دنبال رخداد فجایع، سازمان‌های متعددی برای سلامت عمومی و کمک‌های مورد نیاز برای قربانیان فاجعه فعالیت کرده و عدم هماهنگی میان آنها عملکرد عملیات امداد را با مشکل مواجه می‌کند. این پژوهش برای استخراج و اولویت­‌بندی موانع زنجیره تأمین بشردوستانه بنا شده و به سه مرحله کلی تقسیم می‌شود. در ابتدا، موانع پیاده‌سازی از طریق مطالعه ادبیات موضوع شناسایی شده و سپس با جلسات همفکری صاحب­نظران همراستا شده است. این موانع به پنج گروه موانع نیروی انسانی، موانع ساختاری، موانع فناورانه، موانع فرهنگی، موانع مالی طبقه­‌بندی شده­اند. در گام دوم، پرسش­نامه تحقیق طراحی شده، مورد آزمون قرار گرفته و بهبود داده شده است به­طوری­که، نقطه­نظرات مدیران درگیر در عملیات امداد فجایع را شامل شده است. در گام آخر، موانع برمبنای شدت اهمیت آنها و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای اولویت­‌بندی شدند. نتایج بیانگر آن است که عدم برآورد بودجه، فقدان برآورد نیازها و حمایت ناکافی دولت از جمله موانع مهم هستند. بدین معنی که برای رفع موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین باید در مرحله نخست به رفع این موارد توجه داشت. یافته‌های این پژوهش در مبحث پیاده‌سازی زنجیره تأمین رهنمودهای روشنی به ما می‌دهد و روشی کارآمدتر، قوی و سیستماتیک برای نائل آمدن به موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Identifying and Ranking Barriers to Implementation of the Humanitarian Supply Chain using the D-ANP Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fathi 1
  • Milad Aghaei 2
  • Mohammad Hassan Maleki 3
  • Zohreh Kermajani 4
1 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
2 PhD student of Industrial Management of Allameh Tabataba'i University (RA) and Faculty member of Amin Police
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Qom
4 Master of Industrial Management, Faculty of Economics and Management, University of Qom
چکیده [English]

Following catastrophic events, there are numerous organizations for general health and relief for disaster victims. However, the lack of coordination between them makes the operation of relief operations difficult. This research is designed to extract and prioritize humanitarian supply chain barriers and is divided into three general stages. At first, the barriers to implementation were identified through the study of the literature of the subject and then co-ordinated with the symposium of the scholars. These barriers are classified into five categories: barriers to human resources, structural barriers, technological barriers, cultural barriers, and financial barriers. In the second step, the research questionnaire was designed, tested and improved so that the views of the managers involved in the disaster relief operation were included. At the last step, barriers were prioritized based on their severity importance using the network analysis process. The results indicate that lack of budget estimation, lack of estimation of needs and inadequate state support are important barriers. This means that in order to overcome barriers to implementing the supply chain, the first step should be to address these issues. The findings of this study provide clear guidelines on supply chain implementation, providing a more efficient, robust and systematic approach to supply chain barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian Supply Chain
  • Dematel
  • Barriers to Implementation
  • Analytic Network Process
[1] Kovács, G.; Spens, K., "Identifying challenges in humanitarian logistics", Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag, 39 (6), pp. 506–528, 2009.

[2] Van Wassenhove, L.N., "Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear", J. Oper. Res. Soc, 57 (5), pp. 475–489, 2006.

[3] Charles, A., "Improving the design and management of agile supply chains: feedback and application in the context of humanitarian aid", From ohttp:// ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00001333/01 /charles.pdf4 2010 (retrieved 04.01.14), 2010.

[4] Thomas, A. & Mizushima, M., "Logistics training: necessity or luxury? Forced Migr", Rev. 22 (22), pp.60–61, 2005.

[5] Chakravarty, A.K., "Humanitarian Relief Chain, Supply Chain Transformation", Springer, Berlin Heidelberg, pp. 237–272, 2014.

[6] Cozzolino, A., "Humanitarian Logistics:Cross-sector Cooperation in Disaster Relief Management", Springer, Heidlelberg, New York, 2012.

[7] Zhou, Q. ; Huang, W. and Zhang, Y., "Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method", Saf. Sci, 49 (2), pp.243–252, 2011.

[8] Li, Y.; Hu, Y.; Zhang, X.; Deng,Y. and Mahadevan, S., "An evidential DEMATEL method to identify critical success factors in emergency management", Appl. Soft Comput, 22, pp. 504–510, 2014.

[9] Oloruntoba, R., "An analysis of the Cyclone Larry emergency relief chain: some key success factors", Int. J. Prod. Econ, 126 (1), pp.85–101, 2010.

[10] Pettit, S. & Beresford, A., "Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains", Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag, 39 (6), pp. 450–468, 2009.

[11] Davidson, A.L., "Key Performance Indicators in Humanitarian Logistic", Massa-chusetts Institute of Technology, Cambridge, Master of Engineering dissertation, 2006.

[12] Yadav, Devendra K& Barve, Akhilesh., "Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain:An application of Interpretive Structural Modeling", International Journal of Disaster Risk Reduction, 2015.