تبیین نقش سنجش بازار، چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیق‌پذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

امروزه، با توجه به توسعه و تنوع محصولات شرکت­ها و رقابت شدید میان آنها، سازمان­های تولیدی باید به اندازه کافی انعطاف­پذیر باشند تا از یک­سو بتوانند تهدیدات غیرقابل پیش­بینی در آینده نامطمئن و محیط بی­ثبات را مدیریت کرده و از سوی دیگر از فرصت­های موجود بهره کامل را ببرند. هدف اصلی این پژوهش تأثیر سنجش بازار، چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیق­پذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تأمین و روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق  مدیران و کارشناسان شرکت ایران خودرو می­باشد. حجم جامعه آماری برابر با 150 نفر است. روش نمونه­گیری در این تحقیق تصادفی، طبقه­ا­ی است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه آن برابر با 123 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده­ها نیز از پرسش­نامه استاندارد 18 گویه­ا­ی استفاده شده بود. پیش از توزیع این پرسش­نامه محقق باید از روایی و پایایی آن مطمئن شد. در ضمن برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان­دهنده این بود که قابلیت سنجش بازار بر چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیق­پذیری تأثیرگذار است. از سوی دیگر چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیق­پذیری بر دوسوتوانی زنجیره تأمین تأثیرگذار بود. همچنین نقش میانجی چابکی زنجیره تأمین در تأثیرگذاری قابلیت تطبیق­پذیری بر دوستوانی زنجیره تأمین مورد تأیید بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Market Sensing, Supply Chain Agility and Aupply Adaptability on Supply Chain Ambidexterity Automotive Industry of Iran (Case Study:Iran Khodro Industrial Grroup)

نویسندگان [English]

  • negar akbarzadeh 1
  • Nazanin Pilevari Salmasi 2
  • azam soleymani 3
1 Department of Management,Faculty Of Management and Accounting,Yadegar-e-imam-khomeini(RAH)Shahre Rey Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran
2 Associate Professor, Department of Management,Yadegar-e-imam-khomeini(RAH)Shahre Rey Branch,Islamic Azad University,Tehran
3 Department of Management,Yadegar-e-imam-khomeini(RAH)Shahre Rey Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Today, due to the development and diversification of companies' products, as well as the intense competition between them, manufacturing organizations must be flexible enough to manage unpredictable threats in the unreliable future and unstable environment, and on the other hand, take advantage of the opportunities available. The main objective of this research is the impact of market sensing, supply chain agility and adaptive capability on supply chain Ambidexterity.   The research method has been applied in terms of purpose and descriptive-survey nature. The statistical population of this research is directors and experts of Iran Khodro Company. The size of the statistical society is 150 people. The method of sampling in this research was random sampling. To determine the sample size, the Cochran formula was used and the sample size was 123. A standard questionnaire of 18 items was used for collecting data. Prior to distributing this questionnaire, the researcher's reliability and reliability were assured. Smart PLS software was used to analyze the data. The results indicate that market capability sensing has an impact on supply chain agility and adaptive. The supply chain agility and adaptive capability has been affected on supply chain Ambidexterity. Also, the role of supply chain agility mediator in adaptive capability on supply chain Ambidexterity has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Sensing
  • Supply Chain Agility
  • Adaptive Capability and Supply Chain Ambidexterity
[1] Christopher, M. and Holweg, M., "Supply Chain 2.0’: managing supply chains in the era of turbulence", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 63-82, 2011.

[2] Dubey, R., Altay, N., Gunasekaran, A., Blome, C., Papadopoulos, T. and Childe, S.J., "Supply chain agility, adaptability and alignment: empirical evidence from the Indian auto components industry", International Journal of Operations & Production Management,38(1), 129-148, 2018.

[3] March, J., "Exploration and exploitation in organizational learning", Organization science,  2(1), 71-87,1991.

[4] Wu, K.-J., Tseng, M.-L., Chiu, A.S. and Lim, M.K., "Achieving competitive advantage through supply chain agility under uncertainty: a novel multi-criteria decision-making structure", International Journal of Production Economics,  190, 96-107, 2017.

[5] Morgan, N.A., "Marketing and business performance", Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1),102-119, 2012.

[6] Eckstein, D., Goellner, M., Blome, C. and Henke, M., "The performance impact of supply chain agility and supply chain adaptability: the moderating effect of product complexity", International Journal of Production Research, 53(10),3028-3046, 2015.

[7] Ketchen, D.J. and Hult, G.T.M., "Bridging organization theory and supply chain management: the case of best value supply chains", Journal of Operations Management,25(2) 573-580, 2007.

[8] Blome, C., Schoenherr, T. and Kaesser, M., "Ambidextrous governance in supply chains: The impact on innovation and cost performance", Journal of Supply Chain Management, Vol. 49 No. 4, pp. 59-80, 2013.

[9] Aslam,H., Blome, C., Roscoe,S.and Azhar,TM., "Dynamic supply chain capabilities: How market sensing, supply chain agility and adaptability affect supply chain ambidexterity", International Journal of Operations & Production Management,.38(12), 2266-2285, 2018.

[10]  De Meyer, A., Nakane, J., Miller, J.G. and Ferdows, K., "Flexibility: the next competitive battle the manufacturing futures survey", Strategic Management Journal,10(2), 135-144, 1989.

[11] Kannan, V.R., "Analysing the trade-off between efficiency and flexibility in cellular manufacturing systems", Production Planning & Control, 9(6),572-579, 1998.

[12] Skinner, W., "Manufacturing, The Formidable Competitive Weapon: The Formidable Competitive Weapon", John Wiley & Sons Inc., New York, NY, 1985.

[13] Markides, C., "Disruptive innovation: in need of better theory", Journal of Product Innovation Management,23(1),19-25, 2006.

[14] Gibson, C.B. and Birkinshaw, J., "The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity", Academy of Management Journal,47(2),209-226, 2004.

[15] Junni, P., Sarala, R.M., Taras, V. and Tarba, S.Y., "Organizational ambidexterity and performance: a meta-analysis", The Academy of Management Perspectives,27 (4),299-312, 2013.

[16] Patel, P.C., Terjesen, S. and Li, D., "Enhancing effects of manufacturing flexibility through operational absorptive capacity and operational ambidexterity", Journal of Operations Management,30(3),201-220, 2012.

[17] Matthews, R.L., Tan, K.H. and Marzec, P.E., "Organisational ambidexterity within process improvement: an exploratory study of four project-oriented firms", Journal of Manufacturing Technology Management,26(4), 458-476, 2015.

]18[ پیله­وری سلماسی، نازنین. اله­یاری، مهسا. "شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه­های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)"، نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین، دوره 19، شماره 58، صفحه 56-73، زمستان 96.

[19] Choi,TM.,li,M.and Xu,L., "Channel leadership, performance and coordination in closed loop supply chains,nternational", Journal of Production Economics, 146 (1),371-380, 2013.

[20] Sharma,N.,Sahay,B.S.,Shankar,R. and Sarma,P.R.S., "Supply chain agility: review, classification and synthesis,International", Journal of Logistics Research and Applications,20(6),532-559, 2017.

 [21] Brandenburg,M., Govindan,K., Sarkis,J.and Seuring,S., "Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions", European Journal of Operational Research.233(2),299-312, 2014.

 [22] Hofmann, H., Busse, C., Bode, C. and Henke, M., "Sustainability-related supply chain risks", conceptualization and management, Business Strategy and the Environment, 23(3),160-172, 2014.

 [23] Carter,C.R.andRogers,D.S., "A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory", International Journal of Physical Distribution & Logistic Management, 38(5), 360-387, 2008.

]24[ داوری، علی. رضازاده، آرش. "مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS"، چاپ چهارم، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1396.