ارائه الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه میرایی ارتعاشات برای مسئله مکان‌یابی تسهیلات و تخصیص سهم به تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌تأمین چند دوره‌ای چند محصولی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، گیلان

چکیده

یکی از عوامل مهم برای شرکت‌های قدرتمند تولیدی به­منظور بقا در محیط رقابتی امروزی، کاهش هزینه‌های تولید محصول است. مواد و تجهیزات تأمین‌شده از تأمین‌کنندگان نقش مهمی را در مدیریت زنجیره تأمین ایفا کرده و در تصمیمات لجستیکی یک شرکت و مکان­یابی تسهیلات تولیدی، تأثیر زیادی در طراحی زنجیره تأمین از منظر برنامه­ریزی حمل­و­نقل و توزیع دارد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه یک مدل یکپارچه برای مسائل انتخاب تأمین‌کنندگان، تخصیص سهم به تأمین­کنندگان و مکان­یابی تسهیلات تولیدی در یک زنجیره تأمین چند دوره­ای و چند محصولی با در نظرگیری اهداف اقتصادی، قابلیت اطمینان شبکه و ارزشیابی تأمین‌کنندگان منتخب می­باشد. در این راستا یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده و برای مسائل با اندازه کوچک توسط روش دقیق حل شده است. از آنجایی‌که مسئله پیشنهادی زنده می­باشد، برای حل مسائل با اندازه بزرگ، الگوریتم‌ فراابتکاری بهینه­سازی چند هدفه میرایی ارتعاشات (MOVDO) با معرفی معیارهایی در جهت بررسی نتایج­ ارائه می­شود. نتایج عددی نشان می­دهد که الگوریتم MOVDO زمان حل مسئله را کاهش و جواب­هایی نزدیک به بهینه و با درصد اختلاف کمی نسبت به روش دقیق را ارائه می­دهد که در معیار کیفیت جواب نیز وضعیت خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi-Objective Vibration Damping Optimization Algorithm for Facility Location and Suppliers quota Allocation in a Multi-product Multi-period Supply Chain Problem (Case Study of Khorraman Pharmaceutical Company)

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 1
  • Sina Sadafi 2
1 Assistant Professor، Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan
2 M.Sc. in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering، University of Guilan
چکیده [English]

For powerful manufacturing firms, one of the important factors for survival in today's competitive environment is decreasing production costs. Materials and equipment supplied play an important role in supply chain management and production facilities location, have a significant impact on supply chain design from the perspective of transportation and distribution planning in logistics decisions of the company. The purpose of this study is to provide an integrated model for supplier selection, quota allocation and production facility location problems in a multi - period and multi - product supply chain by considering economic goals, network reliability and evaluation of selected suppliers. In this regard, a mixed integer programming model has been developed and solved for small size problems by an exact method. Since the proposed problem is NP-hard, a Multi-Objective Vibration Damping Optimization (MOVDO) algorithm is proposed by introducing criteria for examining the results to solve large-scale problems. Numerical results show that the MOVDO algorithm reduces the problem solving time and provides near-optimal solutions with a small percentage difference compared to the exact method, which is also good in the quality of the response criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MOVDO
  • Suppliers Selection
  • Supply Chain
  • Multi- Objective Model
[1] Buyukozkan, G., Cifci, G., "A novel fuzzy multi-criteria decision framework for sustainable supplier selection with incomplete information", Computers in Industry, Vol, 62, No. 2, pp. 164–174, 2011.

[2] Seifbarghy, M., and Esfandiari, N., "Modeling and solving a multi-objective supplier quota allocation problem considering transaction costs", Journal of Intelligent Manufacturing, Vol.24, No. 1, pp.201–209, 2013.

[3] Guneri, AF., Yucel, A., Ayyildiz, G., "An integrated fuzzy-lp approach for a supplier selection problem in supply chain management", Expert Systems with Applications, Vol.36, No. 5, pp.9223–9228, 2009.

[4] Houlihan, J.B., "International Supply Chain Management", International Journal of Physical Distribution & Materials Management, Vol. 15, No. 1, pp.22–38, 1985.

[5] Ayhan, M.B., and Kilic, H.S., "A two stage approach for supplier selection problem in multiitem/ multi-supplier environment with quantity discounts", Computers & Industrial Engineering, Vol.85, pp.1–12, 2015.

[6] Sodenkamp, M.A., Tavana, M. and Di Caprio, D., "Modeling synergies in multi-criteria supplier selection and order allocation: An application to commodity trading", European Journal of Operational Research, Vol.254, No. 3, pp.859–874, 2016.

[7] Hamdan, H., and Cheaitou, A., "Supplier selection and order allocation with green criteria: An MCDM and multi-objective optimization approach", Computers & Operations Research, Vol.81, pp.282–304, 2017.

[8] Che, Z.H., "A multi-objective optimization algorithm for solving the supplier selection problem with assembly sequence planning and assembly line balancing", Computers & Industrial Engineering, Vol.105, pp.247–259, 2017.

[9] Cheraghalipour, A. and Farsad, S., "A bi-objective sustainable supplier selection and order allocation considering quantity discounts under disruption risks: A case study in plastic industry", Computers & Industrial Engineering, Vol.118, pp.237–250, 2018.

[10] Sadeghi Rad, R. and Nahavandi, N., "A novel multi-objective optimization model for integrated problem of green closed loop supply chain network design and quantity discount", Journal of Cleaner Production, Vol.196, pp. 1549-1565, 2018.

[11] Mirzaee, H., Naderi, B. and Pasandideh, S.H.R., "A preemptive fuzzy goal programming model for generalized supplier selection and order allocation with incremental discount", Computers & Industrial Engineering, Vol.122, pp.292-302, 2018.

[12] Mohammed, A., Harris, I., and Govindan, K., "A hybrid MCDM-FMOO approach for sustainable supplier selection and order allocation", International Journal of Production Economics, 2019.

[13] Moheb-Alizadeh, H., and Handfield, R., "Sustainable supplier selection and order allocation: A novel multi-objective programming model with a hybrid solution approach", Computers & Industrial Engineering, Vol.129, pp.192-209, 2019.

[14] Seyed Haeri, S.A., and Rezaei, J., "A grey-based green supplier selection model for uncertain environments", Journal of Cleaner Production, Vol.221, pp.768-784, 2019.

[15] Melo, M.T., Nickel, S., and Saldanha-da-Gama, F., "Facility location and supply chain management – A review", European Journal of Operational Research, Vol, 196, No. 2, pp.401–412, 2009.

[16] Meng, Q., Huang, Y., and Cheu, R.L., "Competitive facility location on decentralized supply chains", European Journal of Operational Research, Vol, 196, No. 2, pp.487–499, 2009.

[17] Rahmati, S.H.A., Ahmadi, A. and Karimi, B., "Facility Location and Inventory Balancing in a Multi-period Multiechelon Multi-objective Supply Chain: An MOEA Approach", Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol.16, No. 16, pp.83–99, 2014.

[18] Mousavi, S.M., Alikar, N., Akhavan Niaki, S.T. and Bahreininejad, A., "Optimizing a location allocation-inventory problem in a two-echelon supply chain network: A modified Fruit Fly optimization algorithm", Computers & Industrial Engineering, Vol.87, pp.543-560, 2015.

[19] Ranjbar Tezenji, F., Mohammadi, M., Pasandideh, S.H.R. and Nouri Koupaei, M., "An integrated model for supplier location-selection and order allocation under capacity constraints in an uncertain environment", Journal of Sharif University of Technology, Vol.23, No. 6, pp.3009-3025, 2016.

[20] Atabaki, M.S., Mohammadi, M. and Naderi, B., "Hybrid Genetic Algorithm and Invasive Weed Optimization via Priority Based Encoding for Location-Allocation Decisions in a Three-Stage Supply Chain", Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol.34, No. 2, pp.44 pages, 2017.

[21] Arabzad, S. M., Ghorbani, M. and Ranjbar, M. J., "Fuzzy Goal Programming for Linear Facility Location-Allocation in a Supply Chain; The Case of Steel Industry", International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol.6, No. 2, pp.90–105, 2017.

[22] Saidi-Mehrabad, M., Aazami, A. and Goli, A., "A location-allocation model in the multi –level supply chain with multi-objective evolutionary approach", Journal of Industrial and system Engineering, Vol.10, No. 3, pp.140–160, 2017.

 [23] Dai, Z., Aqlan, F., Zheng, X. and Gao, K. (2018) "A location-inventory supply chain network model using two heuristic algorithms for perishable products with fuzzy constraints", Computers & Industrial Engineering, Vol.119, pp. 338-352, 2018.

[24] Biajoli, F.L., Chaves, A.A., and Lorena, L.A.N., "A biased random-key genetic algorithm for the two-stage capacitated facility location problem", Computers & Industrial Engineering, Vol, 115, pp.418-426, 2019.

]25[ امین طهماسبی، حمزه. بدری، سید امین. رضازاده، بهناز. "مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به‌منظور طراحی زنجیره تأمین یکپارچه چندسطحی"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، زیر چاپ، 1398.

[26] Emirhüseyinoğlu, G., and Ekici, A., "Dynamic facility location with supplier selection under quantity discount", Computers & Industrial Engineering, Vol, 134, pp.64-74, 2019.

[27] Ramshani, M., Ostrowski, J., Zhang, K. and Li, X., "Two level uncapacitated facility location problem with disruptions", Computers & Industrial Engineering, Vol.137, 106089, 2019.

[28] Mehdizadeh, E., and Tavakkoli-Moghaddam, R., "Vibration Damping Optimization", Proc. of the Int. Conf. Operations Research - OR and Global Business, Germany, 3-5 September, 2008.

[29] Hajipour, V., Mehdizadeh, E. and Tavakkoli-Moghaddam, R., "A novel Pareto-based multi-objective vibration damping optimization algorithm to solve multi-objective optimization problems", Scientia Iranica, Transaction E: Industrial Engineering, Vol. 21, No. 6, pp 2368-2378, 2014.