ارائه یک مدل چندهدفه پودمانی جهت مسئله مکان‌یابی خدمات پزشکی اضطراری، مطالعه موردی: شهر کرمان

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این مطالعه مدل بهینه‌سازی دوهدفه­ای جهت مکان‌یابی مراکز خدمات پزشکی اضطراری ارائه می­دهد که بین توابع هدف پوشش و دسترس­پذیری تعادل برقرار می­نماید. مدل پیشنهادی تصمیمات استراتژیک مکان‌یابی و تصمیمات تاکتیکال تخصیص را درنظر می­گیرد. به‌علاوه این مقاله برخلاف اکثر مدل­ها که ظرفیت ثابتی را برای نقاط بالقوه تسهیلات در نظر می­گیرند که موجب اعمال محدودیت­هایی در کاربرد این مدل­ها می­شود، یک مسئله برنامه‌ریزی پودمانی که قادر به در نظر گرفتن چندین ظرفیت ممکن برای تسهیلات است ارائه می‌دهد. جهت مکان‌یابی بهینه آمبولانس­ها، مدل جدید تخصیص تقاضاهای خارج از محدوده پوشش را نیز در نظر می‌گیرد. کاربرد این مدل بر روی مطالعه موردی که داده­های آن برگرفته از مرکز اورژانس شهر کرمان می­باشد مورد بررسی قرار گرفته شد. درنهایت نتایج عددی به‌دست‌آمده از استقرار مدل و آزمایش­های تحلیل حساسیت به همراه نکات مدیریتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of a modular multi-objective model for emergency medical service location problem Case study: Kerman City

نویسندگان [English]

  • Hossein Malekmohammadi 1
  • Ahmad Makui 2
1 Ph.D. Student in Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Science, Semnan University, Semnan, Iran
2 *- Professor of Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Iran University of science & Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study introduces a bi-objective optimization model for emergency medical service location to make balance between accessibility and coverage target functions. The recommended model considers location strategic decisions and allocation tactical decisions. Moreover, in contrary to most models which consider fixed capacity for potential points of facilities that cause some limitations in using such models; this article introduces a modular planning problem that is capable of considering several possible capacities for facilities. The new model considers the allocation of demands out of coverage zone for optimal location of ambulances. Applying of this model to the case study that its data obtained from emergency center of Kerman City was studied. Finally, the numerical results obtained from model deployment and sensitivity analysis tests were presented in addition to managerial points. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siting emergency facilities
  • Multi objective optimization models
  • Maximal covering location problem
  • Availability
  • Emergency medical services
[1]     Toregas, C., Swain, R., ReVelle, C., Bergman, L., “The location of emergency service facilities”, Operations Research, No. 19(6), pp. 1363-1373, 1971.

[2]     Church, R., & Velle, C. R., “The maximal covering location problem”, Papers in regional science, No. 32(1), pp. 101-118, 1974.

[3]     Karasakal, O., & Karasakal, E. K., “A maximal covering location model in the presence of partial coverage”,Computers & Operations Research, No. 31(9), pp. 1515-1526, 2004.

[4]     Younies, H., Wesolowsky, G. O., “A mixed integer formulation for maximal covering by inclined parallelograms”, European Journal of Operational Research, No. 159(1), pp. 83-94 ,2004.

[5]     Shavandi, H., Mahlooji, H., “A fuzzy queuing location model with a genetic algorithm for congested systems”, Applied Mathematics and Computation, No. 181(1), pp. 440-456, 2006.

[6]     Araz, C., Selim, H., Ozkarahan, I., “A fuzzy multi-objective covering-based vehicle location model for emergency services”, Computers & Operations Research, No. 34(3), pp. 705-726, 2007.

[7]     Erdemir, E. T., Batta, R., Spielman, S., Rogerson, P. A., Blatt, A., Flanigan, M., “Location coverage models with demand originating from nodes and paths: application to cellular network design”, European journal of operational research, No. 190(3), pp. 610-632, 2008.

[8]     Berman, O., Huang, R., “The minimum weighted covering location problem with distance constraints”, Computers & Operations Research, No. 35(2), pp.356-372, 2008.

[9]     Berman, O., Drezner, Z., Wesolowsky, G. O., “The maximal covering problem with some negative weights”, Geographical analysis, No. 41(1), pp. 30-42, 2009.

[10] Alexandris, G., Giannikos, I., “A new model for maximal coverage exploiting GIS capabilities”, European Journal of Operational Research, No. 202(2), pp. 328-338, 2010.

[11] Curtin, K. M., Hayslett-McCall, K., Qiu, F. , “Determining optimal police patrol areas with maximal covering and backup covering location models”, Networks and Spatial Economics, No. 10(1), pp. 125-145, 2010.

[12] O’Hanley, J. R., Church, R. L., “Designing robust coverage networks to hedge against worst-case facility losses”, European Journal of Operational Research, No. 209(1), pp. 23-36, 2011.

[13] Yin, P., Mu, L., “Modular capacitated maximal covering location problem for the optimal siting of emergency vehicles”, Applied Geography ,No. 34, pp. 247-254, 2012.

[14] Navazi, F., Tavakkoli-Moghaddam, R., & Sazvar, Z. (2018). A Multi-Period Location-Allocation-Inventory Problem for Ambulance and Helicopter Ambulance Stations: Robust Possibilistic Approach. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 322-327.

[15] Zhang, J., Liu, H., Yu, G., Ruan, J., & Chan, F. T. (2019). A three-stage and multi-objective stochastic programming model to improve the sustainable rescue ability by considering secondary disasters in emergency logistics. Computers & Industrial Engineering.

[16] Mavrotas, G., “Effective implementation of the є-constraint method in multi-objective mathematical programming problems”, Applied Mathematics and Computation.No. 213(2) , pp. 455-465, 2009.

[17] Sorensen, P., & Church, R. (2010). Integrating expected coverage and local reliability for emergency medical services location problems. Socio-Economic Planning Sciences, 44(1), 8-18