رویکردهاى نوین در مدیریت تأمین و خرید

چکیده

تحولات به وجود آمده در دنیای تجارت، منجر به پیدایش نظری هها و رویکردهای مختلفی در بخ شها و مفاهیم تجارت از جمله تأمین
وخرید شده است. این رویکردها هر یک زاییده تفکرات و نیز بکارگیری مفاهیم جدید در زمینه تولید، تجارت و نیز تأمین وخرید گشته
ها و نیز سیست مهای هوشمند در تأمین ‌ است. مثلاً بکارگیری فناور یهای اطلاعاتی و ارتباطی، عامل اصلی پیدایش تبادل الکترونیکی داده
وخرید شده و مفاهیم تفکر ناب، رویکرد تأمین ناب را معرفی نموده است. این رویکردها خود به نوعی بیانگر سیر تحول تأمین از ابتدا
ها و رویکردهای نوین در رابطه با ‌ تاکنون هستند که برخی از آنها جایگزین برخی دیگر گشت هاند. در این مقاله برخی نظری هها ، سیستم
تأمین و خرید مورد بررسی قرار م یگیرد و ویژگ یهای هر یک بیان م یشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

........

چکیده [English]

........

کلیدواژه‌ها [English]

  • .....