روشهای دستیابی به حمل و نقل هوشمند در ایران

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

رشد علوم مخابرات و علوم رایانه به موازات یکدیگر چنان تاثیری بر جوامع بشری گذاشته
است که تعاملات بشر را به کلی دگرگون کرده است. در این عصر که به عقیده صاحب نظران
عصر اطلاعات نامیده می شود, رایانه و فناوری ارتباطات ، حاکمان بلا منازع و تعیین کننده
شیوه زندگی بشر می باشند ، این دو ، مفهوم جدیدی به نام » فناوری اطلاعات » رابوجود
اورده اند که در آن، انسان با استفاده ازسخت افزار و نر مافزارهای مختلف، خلاقیت خودرا در
تولید اطلاعات و پردازش و نگهداری مجموعه ای از داده ها بکارگرفته است. امروزه می توان
تاثیر فناوری اطلاعات را در عمی قترین لای ههای زندگی بشر احساس کرد. این فناوری مفاهیم
بسیار جدیدی را وارد زندگی بشر کرده است که اگر بخواهیم این مفاهیم را درک کنیم نیازمند
تلاش زیاد و ایجاد تغییرات فراوانی در کشور هستیم. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی
تاثیر فناوری اطلاعات در زمینه حمل و نقل جاده ای ایران، اشاره ای به مفهوم »سیستمهای
حمل و نقل هوشمند « داشته و با تاکید برضرورت بکارگیری این سیستمها در حمل و نقل
جاد های، راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات دراین حوزه را ارایه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ways to achieve smart transportation in the Iran

چکیده [English]

The growth of telecommunications and computer science has had such an impact on human societies.
It has completely changed human interactions. In this age, according to experts
It is called the information age, computer and communication technology, undisputed and decisive rulers
These are human lifestyles, both of which have a new concept called "information technology."
It has been said that in humans, using the hardware and males of different fields, their creativity in
Production of information and processing and storage of a set of data has been used. It can be done today
He felt the impact of information technology on the deepest layers of human life. This technology concepts
It has introduced a very new into human life that we need to understand if we want to understand these concepts.
We are working hard and making a lot of changes in the country. This research is trying to investigate
The impact of information technology on Iran's road transport is a reference to the concept of "systems."
Smart Transportation "and emphasizes the need to use these systems in transportation
Provide ways to develop information technology in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • intelligent transportation systems
  • smart roads
1- وزارت راه وترابری ، سیستمهای حمل ونقل هوشمند، جلد اول – شماره 4 – ج مهر ماه 1381
2- وزارت راه وترابری ، سیستمهای حمل ونقل هوشمند، جلددوم – شماره 5 – ج مهر ماه 1381
3- وزارت راه وترابری ، سیستمهای حمل ونقل هوشمند، جلدسوم – شماره6 – ج ، مهر ماه 1381
4- ویژه نامه حمل ونقل ، روزنامه اطلاعات ، بیست وششم اذر ماه 1383
5- ماهنامه عصر فناوری اطلاعات؛ شماره 30؛ اسفند1386

6- IEEE Intelligent Transportation Systems Councill VOL,4 NO, 2,April2002
7-Journal of Intelligent Transportation Systems :Communication ,Operations,
Planning ,and Technology Volume ,9 Quarterly ISSN Print 1547-2450 ISSN
Online.2005 ,1547-2442
8-Ttrinadha rao V , .Bhardwaj A .and Subba Rao Ch ,.intelligent transportation
systems) ITS : (a technology solution for 21 century public transport system
management] online [available at : http//:www.tcs.com_0/industry_practices/
transportation/download/intelligent_transportation_systems.pdf.2005,
9-ITS Australia , ITS Congress brochoure.2001 ,
10- mitretek Systems Intelligent Transportation System Benefits , U.s.Dot
Federal Highway Administrations , June.2001
11- WWW.its.dot.gov/ itsweb/Welcome.htm,2004