فرآیند مدیریت زنجیره تامین

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکى از مبانى زیر ساختى
پیاد هسازى کسب و کار الکترونیک در دنیا مطرح است.
هدف این مقاله مرورى بر مباحث مدیریت زنجیره تامین
است و پس از بیان مفاهیم، ارتباط آن با تجارت الکترونیک
و به طور کلى نقش مدیریت زنجیره تامین در فناورى
اطلاعات مورد بررسى قرار گرفته است. این مقاله سعى
دارد تا با روشن کردن مفاهیم اصلى مدیریت زنجیره
تامین جایگاه آن را در توسعه فناورى اطلاعات به ویژه
تجارت الکترونیک تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply chain management process

چکیده [English]

Supply chain management as one of the underlying foundations
The foundation of e-business is in the world.
The purpose of this article is to review the supply chain management issues
And, after articulating the concepts, its relation to e-commerce
And in general, the role of supply chain management in technology
The information has been reviewed. This article is an attempt
It has to do with clarifying the basic concepts of chain management
Provide its place in the development of information technology in particular
Explain e-commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relationship management
  • Logistics Management
  • Information Management
1- سایت اطلاع رسانى ثناراى
2- جزوه مدیریت زنجیره تامین سازه گستر سایپا

3- سایت اطلاع رسانى مجله تدبیر
4- طهمورث ، سهراب ، ضرورت برنامه ریزى منابع تولیدى «MRPII »
5- مجله روش شماره 61 دى ماه 79
6- فلاح آبکنارى ، اسماعیل . سیستم برنامه ریزى تامین مواد .» MRP »
7- مجله روش شماره 61 دى ماه 79
8- مدیریت زنجیره تامین ، مجله روش شماره 61 دى ماه 79
9-معصومى ، مریم . ارایه راهکار براى طراحى یک سیستم تامین قطعه در
چهارچوب مدیریت زنجیره تامین . پایان نامه کارشناسى ارشد . دکتر غضنفرى –
دانشگاه علم و صنعت
10- منبع یابى استراتژیک در مدیریت تامین کنندگان ، پایان نامه کارشناسى ارشد،
دانشگاه علم و صنعت
11- مدیریت زنجیره تامین ، پایان نامه کارشناسى ارشد ، دانشگاه امیرکبیر –

12-.Supply chain Management . James , B . A yers2000 –
13-K . Herbst – D . Garcia – J . Wells Bringing together the links
in the supply chain
14-F .M . Read & . K .Walsh Technological InnovationWithin the
supply chain