فرسودگی ناوگان و تاثیر آن بر ماموریت لجستیک

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

 لازمه داشتن لجستیکی کارآمد، بهره گیری از سیستمهای حمل و نقلی مطمئن برای انجام مأموریتهای جابجایی نفرات، کالاها و تجهیزات است. بخشی از ناوگان مورد نیاز از امکانات سازمانهای خصوصی و دولتی تأمین می گردد و برخی از آنها باید در سازمان ترابری سپاه تعبیه گردد. امکانات بخش دوم اصولا با گذشت زمان فرسوده می گردد و با فرض اجرای برنامه های جامع برای نگهداری این تجهیزاته با آمدن فن آوری های جدید، و افزایش عمر ناوگان، عدم جایگزینی تجهیزات جدید باعث کاهش توان حمل و نقلی سازمان لجستیک خواهد شد. در این مقاله ضمن تعریف فرسودگی خودرو و طرح ابعاد این مشکل به بیان ضرورت نوسازی ناوگان می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exhaustion of the fleet and its impact on the logistics mission

چکیده [English]

Having efficient logistics requires the use of reliable transportation systems to carry out missions to transport people, goods and equipment. Part of the required fleet is provided by the facilities of private and public organizations, and some of them must be installed in the IRGC transportation organization. The facilities of the second part will be worn out over time, and assuming that comprehensive programs are implemented to maintain this equipment with the advent of new technologies, and increase fleet life, failure to replace new equipment will reduce the transport capacity of the logistics organization. In this article, while defining car wear and tear and designing the dimensions of this problem, we express the need to modernize the fleet

کلیدواژه‌ها [English]

  • ....
1- اسکو نژاد، محمد مهدی، اقتصاد مهندسی، دانشگاه امیر کبیر-1377

2-آمارها از روزنامه های همشهری در تاریخهای 83/4/2 و 83/4/23

3-تصاویر از روزنامه جام جم شماره 3640 مورخه 28 بهمن 1383 و همشهری مورخه 83/4/23

4-سال نامه آماری حمل و نقل جاده ای کشور، تیر ماه 1382-سازمان حمل و نقل و پاینه های کشور