روند تکامل جنگ الکترونیک و تقسیمات آن

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

در جنگهای پیشرفته امروزی، ارتشی موفق است که از سیستمهای الکترونیکی کمال استفاده را ببرد. با پیشرفت سلاح ها و سیستمهای الکترونیکی شاخه ای در علوم ایجاد شده است که بدون اغراق در معادلات نظامی دنیا جزء پارامترهای تعیین کننده است. اگر چه علم الکترونیک از همان آغاز در جنگ افزارهای نظامی مورد استفاده قرار می گرفت اما امروز شاخه ای خاص با نام جنگ الکترونیکی بوجود آمده است. منظور از جنگ الکترونیکی بهره برداری از طیف الکترومغناطیسی منتشر شده توسط دشمن برای پی بردن به اهداف، تواناییها و در نهایت استفاده از نقاط ضعف برای ضربه زدن به سیستمهای تسلیحاتی و مخابراتی دشمن و همزمان استفاده از همان طیف برای دستیابی به مقاصد خود میباشد. نقش سیستمهای الکترونیکی در شبکه ها و مجموعه های فرماندهی و کنترل اهمیت و ارزش جنگ الکترونیکی را دو چندان کرده است. با توجه به اهمیت موضوع مناسب است که فرماندهان و کارشناسان با روند تکامل جنگ الکترونیکی و طبقه بندی سیستمهای جنگ الکترونیکی آشنا گردند. در این مقاله از گزارشها، مقالات و کتب مختلف روند تکامل جنگ الکترونیکی استخراج گردیده و سپس طبق آخرین مطالب ارائه شده در جنگ الکترونیکی طبقه بندی برای سیستمهای آن ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of electronic warfare and its divisions

چکیده [English]

n today's advanced wars, a successful army is able to make full use of electronic systems. With the advancement of weapons and electronic systems, a branch of science has been created that is one of the determining parameters without exaggerating the world's military equations. Although electronics has been used in military weapons from the beginning, there is now a special branch called electronic warfare. Electronic warfare refers to the exploitation of the enemy's electromagnetic spectrum to detect targets, capabilities, and ultimately the use of vulnerabilities to strike at the enemy's weapons and telecommunications systems while simultaneously using the same spectrum to achieve its goals. The role of electronic systems in command and control networks and sets has doubled the importance and value of electronic warfare. Given the importance of the issue, it is appropriate for commanders and experts to become familiar with the evolution of electronic warfare and the classification of electronic warfare systems. In this article, reports, articles and various books on the evolution of electronic warfare are extracted and then, according to the latest materials provided in e-war, classification for its systems is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...........

1- D.C.Schleher, Electronic Warfare in The
Information Age, Artech House, 1999.
2- D.Curtis Schleher, Information To Electronic
Warfare, Artech House, 1986.
3- F.Neri, Interoduction to Electronic Defense
System, Artech House, 2000.
4- S.Vakin, J. Shustor, R. Dunwell, Fundmentals
Of Electronic Warfare, Artech House, 2001
5- Richard G. Wiley, Electronic Intelligence: The
Analysis Of Radar Signls, 1985.
6- Wilkinson D.R., Watson A.W., “Use of metric
Tecniquse in ESM Data Processing” IEE
Proceeding, Vol. 132, No. 4, 1985
7- V. Chandra, RC Bajpai, “ESM Data Processing
Paramitric Deinterleaving Approach,” IEEE
Tencon,92, PP. 26-30, Australia, Nov. 1992.
8- Robert J. Oesi, Johoan B. Moore and Robert E.
Mahony, “Interlaeved Pulse Train Spectrum
Estimation”, International Symposium on Signal
Processing And its Applications, ISSPA, Gold
Coast, Ausralia, PP. 125-128, 25-30 August 1996.