بهبود ایمنی و بهداشت براساس فرآیند ارزیابی

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

برای اجرای بهبود مستمر باید از ارزیابی شروع نمود که دستیابی به آن در قالب فرآیند از دغدغه تا بهبود ممکن خواهد شد. این ارزیابی به نحوی باید اجرا شود که مسأله های کلیدی واحدها شناسایی شود و هم راه حلهای مؤثر اجرایی برای مسأله های مورد نظر تعریف شود هر سازمان با ارزیابی دغدغه های ایمنی و بهداشت خود نسبت به تعیین نقاط قوت و ضعف اقدام نموده و سپس کلیدی ترین مسایل را انتخاب و بهبود می دهند. همچنین برای اجرای این فرآیند که گامهای اصلی آن شامل: ۱- دغدغه یابی ۲۔ مسئله یابی ۳- پالایش مسئله ها ۴- تعریف اجرای زمینه های بهبود (بهبود فرایند شامل بهبودهای عمده، بهبودهای حل مسئله، بهبودهای جزدی و بهبود و اصلاح طراحی می باشد)  پایش و پیگیری اجرای زمینه های بهبود می باشد، از تیم های اجرائی ممیزی و بازرسی استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving safety and health based on the evaluation process

چکیده [English]

To implement continuous improvement, it is necessary to start from the evaluation, which will be possible to achieve in the form of a process from concern to improvement. This assessment should be implemented in such a way that the key issues of the units are identified and effective executive solutions are defined for the desired issues. Each organization evaluates its safety and health concerns to determine its strengths and weaknesses and then the most key ones. They choose and improve issues. Also to implement this process, the main steps of which include: 1- Concern 2. Problem solving 3- Problem refinement 4- Definition of implementation of improvement areas (process improvement includes major improvements, problem solving improvements, partial improvements and improvement and improvement of design) Monitoring and follow-up of implementation of improvement areas, audit executive teams And inspection is used

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment / Self Assessment / Audit / Monitoring/ Continual Improvement / Objective Evidence

 

1- نمازی، مینو؛ ناصر صادقی فرد؛ آشنایی با سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی (OHSAS18001) انتشارات شرکت مشاورین کیفیت گرا، ۱۳۷۹

 ۲۔ موعودی، محمد امین مصطفی بختیار؛ ممیزی و مدیریت ایمنی کیفیت جامع (TOSM* انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۲

۳- آیین نامه حفاظت و بهداشت کار، انتشارات موسسه کار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۱

۴- گل محمدی؛ رستم، مهندسی حریق انتشارات فن آوران - ۱۳۸۱

5- علوی، فرشید؛ انغام سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی؛ انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران؛ ۱۳۷۹

6-بهبود، سارا؛ آموزش گام به گام شش سیگما، انتشارات هامون،1382

۷- سقائی، عباس: مباحث دوره آموزشی کمربند سبز (Kirmi Badi - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1382

۸- خانجانی، محمد؛ شکوه السادات موسوی، کنترل کیفیت آماری (SPC، انتشارات غزال، ۱۳۸۲)

9- روشن کو کیها، مریم؛ هفت ابزار نوین مد توبتی، انتشارات هامون، ۱۳۸۲

10- جلو داری ممقانی، بهرام راهنمای عملی بهبود مستمر فرآیشنهاء انتشارات مرکز آموزشی و تحقیقاتی صنعتی ایران، ۱۳۸۲

11- گروه مولفین، کتابچه مرجع ارزیابی واحدهای صنعتی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، ۱۳۸۲

12- گروه مولفین کتابچه مرجع ارزیابی وضعیت ایمنی و پلاست در واحدهای صنعتی، مدیریت کیفیت سازمان اتکا - ۱۳۸۲