مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) و لجستیک (قسمت دوم)

نوع مقاله: مطالعه موردی

چکیده

در شماره قبل ضمن بیان کلیاتی پیرامون مطالعات تطبیقی، عملکرد آماد و پشتیبانی در حوادث زلزله رودبار و بم تبیین و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این شماره ابتدا به بررسی مدیریت بحران کشور پرداخته شده و قوانین موجود در خصوص وظایف عوامل امدادی خصوصأ سپاه پاسداران در مراحل مختلف بحران بیان گردیده است. در ادامه، مدیریت بحران و چرخه آن در مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی برنامه ریزی مقابله با بحران و نکات قابل توجه و مهم در مراحل مختلف آن به تفضیل مورد اشاره قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural Crisis Management (Earthquake) and Logistics (Part II)

چکیده [English]

In the previous issue, while generalizing about comparative studies, the performance of readiness and support in Rudbar and Bam earthquake events was explained and evaluated. In this issue, first, the crisis management of the country is examined and the existing laws regarding the duties of the relief agents, especially the Revolutionary Guards, in different stages of the crisis are stated. In the following, crisis management and its cycle are examined in different stages and how to deal with crisis and significant points in its various stages are discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..........

۱- دستورالعمل مشارکت سپاه در حوادث غیر مترقبه، ستاد مشترک سپاه پاسداران، ۱۳۷۶

۲- پیران، پرویز، جامعه شناسی مصائب جمعی، ماهنامه اقتصادی - اجتماعی رونق، تهران، شماره ۴، تیرماه ۱۳۶۹

۲- سادات، سید محمد پایان نامه کارشناسی ارشد؛ نقش لجستیک سپاه پاسداران در حوادث غیرمترقبه - زلزله؛ دانشگاه امام حسین (ع) ۱۳۸۰.

۳- آهنچی، محمد؛ مدیریت سوانح علمی، کاربردی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. تهران. ۱۳۷۶

۴- گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در مورد حوادث طبیعی - وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، کمیته ملی کاهش اثرات و بلایای طبیعی.

۵- ضیایی، احمد، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به زلزله - تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور،