لجستیک نوع چهارم: تکامل برونسپاری زنجیره تامین

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

برونسپاری که از آن به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم مدیریت در ۷۵ سال گذشته یاد شده است، تبدیل به یک مفهوم پذیرفته شده برای افزایش کارایی فعالیتهای غیر اصلی زنجیره تأمین گردیده است. برونسپاری به سازمانها اجازه میدهد تا بر روی شایستگی های اصلی خود تمرکز نموده، یک سطح تخصصی تری از خدمات به مشتری را تأمین نمایند و از مزیت انعطاف پذیری عملیاتی بیشتر بهره جویند.
از آنجایی که برونسپاری، دفعتا باعث کاهش هزینه می شود، لذا صرفه جویی های مستمر و مداومی را که مورد نظر شرکتها است ارائه نمی کند. تحول مهم دیگری در مدیریت زنجیره تأمین پدیدار شده است که به لجستیک نوع چهارم مرسوم است.لجستیک نوع چهارم شما را قادر می سازد تا به نیازمندیهای امروزین زنجیره تأمین به طور مؤثرتری پاسخ دهید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ascents from the US Ground Logistics System

چکیده [English]

Outsourcing, which has been hailed as one of the most important management concepts in the last 75 years, has become an accepted concept for increasing the efficiency of non-core chain activities. Outsourcing allows organizations to focus on their core competencies, provide a more specialized level of customer service, and take advantage of greater operational flexibility.
Because outsourcing often reduces costs, it does not provide the continuous savings that companies want. Another important development in supply chain management has emerged that is common to fourth-type logistics. Logistics of the fourth type enables you to respond more effectively to today's supply chain needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...........

[1]-http://www.infochain.org/quarterly/journals.html