مهندسی زنجیره تأمین ناب و چابک

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

ارزش و اهمیت زنجیره های نوین تأمین داخلی در ارتباط با بازار بخوبی مشخص است و برای حرکتی صحیح به جلو، طراحی و اجرای زنجیره تأمین ناب و چابک توام» مورد نیاز میباشد
در این مقاله می خواهیم نشان دهیم که همزمان چگونه می توان از دو مفهوم «ناب» و «چابک» و به صورت توام بهره گرفت، بدین منظور ارزیابی کلی عملکرد و توسعه یک برنامه جهت دار برای تلفیق تولید ناب و تأمین چابک در تمامی زنجیره مورد نیاز می باشد. نتایج حاصله در یک زنجیره تأمین جهانی و واقعی که مورد مهندسی مجدد قرار گرفته، اینک در بازار محصولات الکترونیکی تجلی یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clean and agile supply chain engineering

چکیده [English]


The value and importance of new domestic supply chains in relation to the market is well known, and for proper movement forward, the design and implementation of a pure and agile supply chain is needed
In this article, we want to show how to use both the concepts of "pure" and "agile" simultaneously, for this purpose, the overall evaluation of the performance and development of a directional program to combine lean production and provide agility throughout the chain. Is required. The results of a re-engineered global supply chain are now emerging in the electronics market
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • agile supply
  • pure supply
  • pure and combined agility
  • separation point

Mason-Jones, Ben Naylor and Denis R. Towill: Engineering the Leagile Supply chin, International Journal, of Aglie Management Systems, 2000