سیر تکاملی مفهوم لجستیک یکپارچه

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

این مقاله به چگونگی سیر تکاملی مفهوم لجستیک یکپارچه پرداخته است که خود دارای اهمیت خاصی در شناخت محیطهای نظامی و تجاری امروز برای مجریان و مدیران لجستیکی، می باشد.
محورهای اصلی بحث عبارتند از: معرفی تاریخچه لجستیک، مطرح ساختن سؤالاتی که به وسیله آن سیر تکاملی لجستیک یکپارچه را از بدو شکل گیری تا به امروز دنبال کنیم، مطرح ساختن علل اهمیت موضوع لجستیک یکپارچه، تعریف مدیریت لجستیک یکپارچه و بررسی تحولات ساختاری در سازمان های تجاری و تمرکز جدید بر مشتری مداری و چگونگی مطرح شدن مدیریت لجستیک یکپارچه به عنوان استراتژی برتر جریان مواد در سازمان های کوچک و بزرگ و معرفی عواملی که در آینده موجب تغییر نگرش و تمرکز بر مدیریت لجستیک خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolutionary course of the integrated logistics concept

چکیده [English]

This article deals with the evolution of the integrated logistics concept, which is of particular importance in understanding today's military and commercial environments for logistics executives and managers.
The main topics of discussion are: introducing logistics history, asking questions to follow the evolutionary course of integrated logistics from its formation until today, raising the reasons for the importance of integrated logistics, defining integrated logistics management and reviewing structural developments in the organization. Business and new focus on customer orientation and how to integrate integrated logistics management as the top strategy of material flow in small and large organizations and introduce the factors that will change the attitude and focus on logistics management in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ............
  ..............