تاملی بر خصوصی سازی مراکز بازسازی

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

در این مقاله طرح خصوصی سازی مراکز بازسازی آماد و پشتیبانی سپاه، مورد نقد و بررسی ساختاری قرار گرفته است. مبنای نقد حاضر، بر طرح پرسشی بنیادین و ساده قرار دارد و آن اینکه «آیا علم اقتصاد و دانش های مربوط بدان تا چه پایه می توانند ما را در افزایش بهره وری و آن هم به روش خصوصی سازی یاری رسانند؟» به نظر نگارنده، بدون دگرگونی در شیوه مالکیت می توان با بکارگیری سطح عمیق تری از شیوه های مدیریت، هزینه های سربار مراکز بازسازی را کنترل و راندمان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the privatization of reconstruction centers

چکیده [English]

In this article, the privatization plan of the IRGC's ready-made reconstruction and support centers has been structurally reviewed. The basis of the present critique is a fundamental and simple question: "To what extent can economics and related knowledge help us increase productivity through privatization?" According to the author, without changing the ownership method, it is possible to control the overhead costs of the reconstruction centers and increase the efficiency by using a deeper level of management methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ........................

 ١- برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خط مشی های اساسی، کلان و بخشی، سازمان و برنامه بودجه ، مهرماه ۱۳۷۱ ۲- رزاقی، ابراهیم، نقدی بر خصوصی سازی ایران؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۶.

۳- تارو، لستر، رویارویایی بزرگ، ترجمه عزیز کیاوند، انتشارات دیدار، تهران، ۱۳۷۳.

۴- کارناپ، رودلف؛ مقدمه ای بر فلسفه علم؛ ترجمه یوسف عفیف؛ انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۶۳

۵- کرد زاده کرمانی، محمد؛ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، تهران، ۱۳۸۰.

۶- یزدی، مصباح، آموزش فلسفه جلد ۱، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهران، ۱۳۷۹.


۷-http:/www.almc.mil/alog/ganfeboo /ms453.htp.contracting for depot-level maintenance by captain john R. Withers


۸- اصلاحات در چین و شوروی؛ مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر؛ تهران، ۱۳۸۰. 9- تایچی اهنو؛ سیستم تولید تویوتا، ترجمه کاظم موتابیان، نشر آموزه، اصفهان، ۱۳۸۲ ۱۰- دیوید، فرد؛ مدیریت استراتژیک؛ ترجمه علی پارسائیان و سید محمود اعرابی؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، ۱۳۷۹.