معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزینه‌های تعیین تکلیف اقلام

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

در این مقاله الگویی روشمند با فنون تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) جهت ارزیابی گزینه های تعیین تکلیف اقلام سپاه معرفی شده است. بدین منظور در اولین گام شاخص های کلی مرتبط با تعیین تکلیف اقلام (یعنی طیف کلی شاخص هایی که در تعیین تکلیف بهینه موثر هستند)، با مصاحبه و بررسی مستندات استخراج می شود. سپس جهت تحدید و تعیین شاخصها و بدست آوردن اوزان شاخصها و گزینه ها از روشهای تصمیم گیری گروهی (GDM) استفاده می گردد. بدین صورت که در ابتدا در صورت وجود رابطه بازخورد متقابل بین شاخصها و گزینه ها از روش بردا (borda) شاخصها رتبه بندی و جهت تعیین اوزان کاردینال آن از یک مدل ریاضی برنامه ریزی خطی استفاده گردیده و در صورتی که شاخص ها دارای ساختار سلسله مراتبی باشد از روش بردار ویژه جهت این امر بهره برداری خواهد شد. سپس با تشکیل ماتریس تصمیم گیری چند شاخصه (MIADMI)، به عنوان یک مدل مبتنی بر تکنیکهای تصمیم گیری گروهی، گزینه ها (شامل فروش، امحاء، تبدیل به احسن و ... )، بسته به شرایط تصریح شده در الگوریتم هوانگ (hawang)، اولویت بندی وزنی شده و در ادامه، نتایج با استفاده از روشهای رایج تصمیم گیری چندشاخصه فازی (FMADM)، مقایسه و تحلیل می گردد. بعد از تجزیه و تحلیل های لازم ، اولویت بندی کلی گزینه های تعیین تکلیف اقلام سپاه مشخص شده و پیشنهادات مقتضی قابل ارایه است. یاد آور می شود این روش اولویت گذاری را می توان در هریک از طبقات کلی و جزیی اقلام و یا در هر قلم خاص که مورد نیاز باشد نیز بکار برد و با ایجاد ثبات در سطوح مختلف سازمان به فرآیندی اطمینان بخش و یک سیستم تصمیم یار نایل گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a methodical model for evaluating the tasks of determining the assignment of items

چکیده [English]

In this paper, a methodical model with multidisciplinary decision-making techniques (MADM) is introduced to evaluate the options for determining the tasks of IRGC items. For this purpose, in the first step, the general indicators related to the assignment of items (ie, the total range of indicators that are effective in determining the optimal task) are extracted by interviewing and reviewing the documents. Then, group decision making methods (GDM) are used to limit and determine the indicators and obtain the weights of the indicators and options. First of all, if there is a relationship between feedback and indicators, the indicators are ranked using the Borda method and a linear mathematical model is used to determine its cardinal weight, and if the indicators have a hierarchical structure. A special vector method will be used for this purpose. Then, by forming a multidisciplinary decision matrix (MIADMI), as a model based on group decision-making techniques, options (including sales, elimination, conversion, etc.), depending on the conditions specified in the hawang algorithm. ), Weighted prioritization, and then the results are compared and analyzed using common fuzzy multivariate decision making (FMADM) methods. After the necessary analyzes, the general prioritization of the tasks of determining the tasks of the IRGC items is determined and appropriate suggestions can be provided. It should be noted that this method of prioritization can be used in each of the general and detailed classes of items or in any specific item that is needed and by creating stability in different levels of the organization to a reliable process and a decision-making system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logistics
 • Recycling
 • Assignment of Unused Items
 • Group decision making
 • Multifunctional Decision Making
 • Delphi
 • Breda Function
 • Special Vector Function
 • Fuzzy Technique
 • Huang Algorithm
 • Bonison Method
 • Baldwin Method
1. اصغرپور، محمد جواد، تصمیم گیری چند معیاره؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۷

2. اصغرپور، محمد جواد، تصمیم گیری و تحقیق در عملیات؛ دانشگاه تهران، ۱۳۷۰

3. اصغرپور، محمد جواد، تصمیم گیری گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

4. دری نوکورانی، بهروز؛ طراحی و تبیین برنامه ریزی جانشینی مدیریت در سازمان های بزرگ با یک رویکرد ریاضی؛ پایان نامه دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۲

5. ساعتی، توماس ترجمه علی اصغر توفیق ، تصمیم سازی برای مدیران سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۸
6. سرمد سعیدی، سهیل کاربرد منطقی فازی در تصمیم گیری مدیران، مجله روش، ش 14، ۱۳۸۰                                                  7. عسگری، نسرین و زنجیرانی ، رضا، ساختار روش های تصمیم گیری چند معیاره؛ مجله صنایع، ش .۱۸، ۱۳۷۸ | ،                                 8. علی احمدی ، علی رضا، داعی ، على؛ کاربرد روش دلفی در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها، پنجمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع،1376  9.علی احمدی ، علی رضا، داعی ، علی؛ کاربرد روش دلفی در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها، پنجمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع، ۱۳۷۹ |
10. قدسی پور، سید حسن؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ۱۳۷۹                                                         11. نیستانی، نی ناز؛ تصمیم گیری گروهی؛ سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، ۱۳۷۰                          12. اسناد و مستندات موجود در مدیریت بازیافت؛ ادارة آماد عمومی معاونت پشتیبانی، مهندسی و تحقیقات - س . م . س                                 
 13Hwang. C.L and chen S.J Fuzzy Multiple Atribute Decision Making "Sprinyer verlag 1992 14.Hwang.CL and Yoon . K .Multiple Atribute Decision Making", springer verlag - 1981
Group Decision 16.Hwang.CL and M.J Lin Under Multiple