بررسی و تبیین مبانی یکپارچه سازی در سیستم لجستیک

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

با وجود اهمیت روزافزون یکپارچگی و توجه بسیار محققان، صنعتگران و نظامیان به آن، ادبیات یکپارچگی از ارائه تعریفی جامع از این موضوع دور مانده است. نبود تفاهم در بین صاحبنظران این مبحث، شاید به این دلیل است که هر یک از علاقه مندان از دید خود به آن توجه کرده اند. از نظر یک متخصص IT یکپارچگی در سازمان به معنای استفاده مشترک کاربران از بانک اطلاعاتی واحد است، در صورتی که از نظر یک جامعه شناس صنعتی، یکپارچگی به معنای همگرایی اهداف انسانی در سازمان است. آنچه در مقاله حاضر ارائه می شود حاصل تلاش جمعی مجریان و کارشناسان هسته علمی لجستیک یکپارچه است که تحت عنوان اصول و مبانی یکپارچه سازی در سیستمهای لجستیکی طرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate and explain the basics of integration in the logistics system

چکیده [English]

Despite the growing importance of integration and the great attention of researchers, craftsmen and the military to it, the literature of integration has moved away from providing a comprehensive definition of this issue. The lack of understanding among experts on the subject may be due to the fact that each of the interested parties has paid attention to it from their own point of view. According to an IT expert, integration in the organization means the common use of a single database by users, while for an industrial sociologist, integration means the convergence of human goals in the organization. What is presented in this article is the result of the collective efforts of the executives and experts of the Integrated Scientific Logistics Core, which has been proposed under the heading of the principles and foundations of integration in logistics systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...............

[1] John Wuzalek, Editor, "System Integration Success 1999", Auerbach, 1999
[2] Purdue Laboratory for Applied Industrial Control, "A Handbool on Master Planning and
Implementation for Enterprise Integration Program", Purdue University, February 2001
[2] Anonymous, Definition of Interaction by DOD
[3] Umit S. Bititci, "Measuring the integrity of your business: The integrated Supply Chain
Management", McGraw-Hill, 1996
[4] Beniot A.Aubert, Betty Vandenbosch, Muriel Mignerat. . "Toward the Measurement of Process
Integration", February 2003, CIRANO