مدیریت زنجیره تامین جهانی

نوع مقاله: مطالعه موردی

چکیده

 با ادامه روند جهانی شدن صنایع و تقویت و استحکام زنجیره های تأمین، رقابت در کل زنجیره و نه اجزای آن مطرح بوده و نیاز به مدیریت زنجیره تأمین به روش یکپارچه تشدید شده است. برای استفاده از مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین، شرکت ها در تلاش برای بهبود عملکرد خود می باشند. اغلب این شرکت ها سعی در ارائه خدمات بهتر به مشتری و رفع تقاضاهای آنها دارند. سعی دائمی این شرکت ها، کاهش قیمت ها و بهبود روند، به کار گیری دارایی ها و زنجیره تأمین داخلی می باشد. این مقاله روند پیشرفت یک شرکت تولید کننده و تأمین کننده فولاد را نشان می دهد. این روند در درک فرآیندهایی
لجستیکی) مورد استفاده قرار می گیرد که برای مدیریت زنجیره تأمین مورد نیاز بوده و زنجیره های تأمین را قادر می سازد تا با شناسایی بازخورهای مورد نیاز، به مناسبترین زنجیره تأمین تبدیل شوند. در انتها نیز ایده هایی برای کار بیشتر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Supply Chain Management

چکیده [English]

With the continuation of the globalization of industries and the strengthening and strengthening of supply chains, competition has been raised throughout the chain and not its components, and the need for integrated supply chain management has intensified. To use supply chain management concepts, companies are trying to improve their performance. Most of these companies try to provide better customer service and meet their demands. The constant effort of these companies is to reduce prices and improve the trend, using assets and the internal supply chain. This article shows the progress of a steel producer and supplier. This process in understanding processes
Logistics) is used to manage the supply chain and enables supply chains to become the most suitable supply chain by identifying the required feedback. Finally, there are ideas for more work

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...............
1.Robetson, P.W.Gibson, P.Flanagan, J.T. Global Supply Chain Managment Twelfth Conferece

of the production and Operaions Management Society, march30-April 2, 2001