زنجیره تأمین چابک و نت نظامی

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

در توسعه زنجیره های تأمین چابک نقش زیر سیستم ها بایستی مشخص شود. در این مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات (نت) به عنوان یک زیرسیستم زنجیره تأمین مورد ملاحظه قرار گرفته و سعی شده اثرات متقابل آن با زنجیره تأمین تشریح گردد. در این بین، نکته حائز اهمیت اینکه انجام عملیات نت از طریق شبکه و سایر فرآیندهای پشتیبانی باید به طور یکپارچه، منظم و در تعامل با یکدیگر صورت گیرد. در این مقاله چگونگی انتقال امور نت به خارج سازمان از طریق شبکه، پشتیبانی قطعات یدکی و مواد مصرفی، حذف لایه میانی نت، هماهنگی با بخش حمل و نقل و تولید کنندگان قطعات و ... مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile supply chain and military note

چکیده [English]

The role of subsystems should be identified in the development of agile supply chains. In this paper, the maintenance and repair system (Net) is considered as a supply chain subsystem and an attempt is made to explain its interactions with the supply chain. In the meantime, it is important to note that network operations and other support processes should be integrated, regular, and interactive. This article discusses how to transfer net affairs to outside the organization through the network, support for spare parts and consumables, removal of the middle layer of the net, coordination with the transportation sector and parts manufacturers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Agility
  • Maintenance and Repair
................