زنجیره تامین چابک و لجستیک نظامی

نوع مقاله: ترویجی

چکیده


مهندسی مجددی که در زمینه لجستیک صورت گرفته موجب توسعه زنجیره های تأمین چابک گردیده و علاوه بر بهبود شاخص نظامی، بهبود شاخص های اقتصادی را نیز به همراه داشته است. در این نوشتار ابتدا به بررسی علل این امر و موضوعاتی چون مأموریت اصلی، سبک کردن سازمان، کوتاه کردن کانالهای لجستیکی، موضوع مالکیت و حرکت به سمت درست به موقع پرداخته می شود و در ادامه مشخصات بارز زنجیره های تأمین چابک نظامی که از اهمیت بیشتری برخوردارند، مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile supply chain and military logistics

چکیده [English]

Re-engineering in the field of logistics has led to the development of agile supply chains and, in addition to improving the military index, has also improved economic indicators. This paper first examines the causes of this issue and issues such as the main mission, lightening the organization, shortening logistics channels, the issue of ownership and moving in the right direction in a timely manner, and then the salient features of military agility supply chains that are more important. They are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .............

1-میر کاظمی، سید مسعود، زنجیره تامین چابک و لجستیک نظامی، فصلنامه فرآماد، شماره 15

2-ویسی، همت، لجستیک مجازی، فصلنامه فرآماد، شماره 13

3- Brandt, C. M., Heminger, A.R
Dynamic Response Logistics: Changing Environments,
Technologics, and Processes , Au. 1996.
4- Christopher, Martin, Towill, Denis, Supply Chain Migration From Lean and Functional to
Agile and Customized , Supply Chain Management, Vol. 5. No. 4 , 2000.
5- " Developing Agile Organizations: Skills for Managers and Team Leaders ",
www.Gowertraining.co.uk./docs/agile.pdf
6- Dove, Rick, The meaning of Life & The Meaning of Agility , www.Parshift.Com
7- Handfield R.B., Nichols, J.R., Introduction to Supply Chain Management , Prentice Hall, Inc.
1999.
8- Kaminski, Paul G, Lean Logistics: Beter, Faster, Cheaper , Defense Issues, oct. 1996.
9- Meade, Laure M., Royers, K.J., A Method for Analysing Agility Alternatives for Business Processes ,