ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در زنجیره تأمین: مرور سیستماتیک ادبیات

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

تولید محصولات نوآورانه به عنوان راه‌کار مؤثری در رفع نیازهای دائماً در حال تغییر مشتریان از طریق طراحی زنجیره تأمین قابل حصول است. زنجیره تأمین پایدار و قابل اطمینان به عنوان یک استراتژی نوآورانه، می‌تواند رضایتمندی مشتریان را کسب کرده و بقاء شرکت را تضمین کند. با این حال، بررسی ادبیات موضوع مشخص ساخت که خلأ بزرگی در زمینه ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در طراحی شبکه زنجیره تأمین وجود دارد و هنوز کار کافی برای شناسایی پارادایم زنجیره تأمین پایدار و قابل اطمینان صورت نگرفته که ضرورت علمی انجام این تحقیق را نشان می‌دهد. بنابراین، تجزیه و تحلیل توصیفی و محتوایی ادبیات طراحی شبکه زنجیره تأمین که پایداری و قابلیت اطمینان را به صورت یکپارچه در نظر گرفته‌اند، دستور کار پژوهش حاضر می‌باشد. این مرور ادبیات، تعداد 65 مقاله منتشر شده از 2011 تا آگوست 2022 در پایگاه‌های وب آو ساینس و اسکوپوس را شامل می‌شود. نتیجه بررسی نشان داد که ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در طراحی شبکه زنجیره تأمین، پر جنب و جوش و به سرعت در حال رشد در صنایع مختلف است. کشورهای در حال توسعه و صنعت انرژی با بیشترین تعداد مقاله، زمینه‌های پژوهشی مطالعات بوده‌اند. بیشتر مطالعات، ساختار زنجیره تأمین را به صورت جریان رو به جلو در نظر گرفته‌اند. برنامه‌ریزی خطی مختلط عدد صحیح، پرکاربردترین رویکرد مدل‌سازی است که توسط الگوریتم‌های اکتشافی و فراابتکاری پشتیبانی می‌شوند. نتایج بررسی حاضر می‌تواند به عنوان یک راهنما، توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به طور مؤثر در تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌هایی برای پیشبرد برنامه پایدار-قابل اطمینان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integrating Sustainability and Reliability in the Supply Chain: a Systematic Literature Review

نویسندگان [English]

  • Sajad Amirian 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 3
1 Ph.D. in Industrial Management. Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The continuity of any business depends on responding to customers' ever-changing needs. Production of innovative products is an effective way to meet this need. Design is one of the main tools for companies to achieve innovation. Designing a sustainable and reliable supply chain as an innovative strategy can gain customer satisfaction and ensure the company's survival. In this regard, the agenda of the present research is the descriptive analysis and content analysis of supply chain network design models, which considered sustainability and reliability in an integrated manner. This literature review includes 65 articles published in Web of Science and Scopus databases from 2011 to August 2022. The research result showed that the integration of sustainability and reliability in the supply chain network design is vibrant and rapidly growing in various industries. Developing countries and the energy industry with the most significant number of articles have been the research fields of the studies. Most of the studies have considered the structure of the supply chain as a forward flow. Mixed integer linear programming (MILP) is the most widely used modeling approach supported by heuristic and meta-heuristic algorithms. The results of the present review can be used as a guide by planners and policymakers to formulate strategies and policies to advance the sustainable-reliable program effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Reliability
  • Supply Chain
  • Systematic Literature Review

Smiley face

[1]
M. J. Chalupnik, D. C. Wynn, and P. J. Clarkson, “Comparison of ilities for protection against uncertainty in system design,” J. Eng. Des., vol. 24, no. 12, pp. 814–829, 2013.
[2]
S. Yan and X. Ji, “Supply chain network design under the risk of uncertain disruptions,” Int. J. Prod. Res., vol. 58, no. 6, pp. 1724–1740, 2020.
[3]
A. Diabat, A. Jabbarzadeh, and A. Khosrojerdi, “A perishable product supply chain network design problem with reliability and disruption considerations,” Int. J. Prod. Econ., vol. 212, pp. 125–138, 2019.
[4]
S. A. Torabi, J. Namdar, S. M. Hatefi, and F. Jolai, “An enhanced possibilistic programming approach for reliable closed-loop supply chain network design,” Int. J. Prod. Res., vol. 54, no. 5, pp. 1358–1387, 2016.
[5]
S. Roostaie, N. Nawari, and C. J. Kibert, “Sustainability and resilience: A review of definitions, relationships, and their integration into a combined building assessment framework,” Build. Environ., vol. 154, pp. 132–144, 2019.
[6]
S. Mari, Y. Lee, and M. Memon, “Sustainable and resilient garment supply chain network design with fuzzy multi-objectives under uncertainty,” Sustainability, vol. 8, no. 10, p. 1038, 2016.
[7]
Y. An, B. Zeng, Y. Zhang, and L. Zhao, “Reliable p-median facility location problem: two-stage robust models and algorithms,” Trans. Res. Part B: Methodol., vol. 64, pp. 54–72, 2014.
[8]
A. Hasani and A. Khosrojerdi, “Robust global supply chain network design under disruption and uncertainty considering resilience strategies: A parallel memetic algorithm for a real-life case study,” Transp. Res. Part E: Logist. Trans. Rev., vol. 87, pp. 20–52, 2016.
[9]
B. Marchi, S. Zanoni, L. E. Zavanella, and M. Y. Jaber, “Supply chain models with greenhouse gases emissions, energy usage, imperfect process under different coordination decisions,” Int. J. Prod. Econ., vol. 211, pp. 145–153, 2019.
[10]
P. Centobelli, R. Cerchione, L. Cricelli, E. Esposito, and S. Strazzullo, “The future of sustainable supply chains: a novel tertiary-systematic methodology,” Supply Chain Manage.: Int. J., vol. 27, no. 6, pp. 762–784, 2022.
[11]
Y. Esmilzadeh and M. Parast, “Logistics and supply chain network designs: incorporating competitive priorities and disruption risk management perspectives,” International Journal of Logistics Research and Applications, vol. 24, no. 2, pp. 174–197, 2021.
[12]
S. Joshi, “A review on sustainable supply chain network design: Dimensions, paradigms, concepts, framework and future directions,” Sustainable Operations and Computers, vol. 3, pp. 136–148, 2022.
[13]
A. M. Corrales-Estrada, L. L. Gómez-Santos, C. A. Bernal-Torres, and J. E. Rodriguez-López, “Sustainability and resilience organizational capabilities to enhance Business Continuity Management: A literature review,” Sustainability, vol. 13, no. 15, p. 8196, 2021.
[14]
V. de Souza, J. Bloemhof-Ruwaard, and M. Borsato, “Towards Regenerative Supply Networks: A design framework proposal,” J. Clean. Prod., vol. 221, pp. 145–156, 2019.
[15]
S. Amirian, M. Amiri, and M. T. Taghavifard, “The emergence of a sustainable and reliable supply chain paradigm in supply chain network design,” Complexity, vol. 2022, pp. 1–29, 2022.
[16]
G. A. Akyuz and G. Gursoy, “Strategic management perspectives on supply chain,” Manag. Rev. Q., vol. 70, no. 2, pp. 213–241, 2020.
[17]
M. E. Silva, M. M. C. Fritz, and W. H. El-Garaihy, “Practice theories and supply chain sustainability: a systematic literature review and a research agenda,” Modern Supply Chain Research and Applications, vol. 4, no. 1, pp. 19–38, 2022.
[18]
D. Denyer and D. Tranfield, Producing a systematic review. 2009.
[19]
A. M. T. Thomé, L. F. Scavarda, and A. J. Scavarda, “Conducting systematic literature review in operations management,” Prod. Plan. Control, vol. 27, no. 5, pp. 408–420, 2016.
[20]
A. Fink, Conducting research literature reviews: From the internet to paper. Sage publications, 2019.
[21]
S. Seuring and S. Gold, “Conducting content-analysis based literature reviews in supply chain management. Supply Chain Management,” An International Journal, 2012.
[22]
C. L. Martins and M. V. Pato, “Supply chain sustainability: A tertiary literature review,” J. Clean. Prod., vol. 225, pp. 995–1016, 2019.
[23]
L. F. López-Castro and E. L. Solano-Charris, “Integrating resilience and sustainability criteria in the Supply Chain Network Design. A systematic literature review,” Sustainability, vol. 13, no. 19, p. 10925, 2021.
[24]
C.-I. Hsu and H.-C. Li, “Reliability evaluation and adjustment of supply chain network design with demand fluctuations,” Int. J. Prod. Econ., vol. 132, no. 1, pp. 131–145, 2011.
[25]
C. C. Nakamba, P. W. Chan, and M. Sharmina, “How does social sustainability feature in studies of supply chain management? A review and research agenda,” Supply Chain Manage.: Int. J., vol. 22, no. 6, pp. 522–541, 2017.
[26]
Y. Levy, Y. and T.J. Ellis, “A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research”, Informing Science, 9. 2006.
[27]
B. J. Shea et al., “Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews,” BMC Med. Res. Methodol., vol. 7, no. 1, p. 10, 2007.
[28]
M. Negri, E. Cagno, C. Colicchia, and J. Sarkis, “Integrating sustainability and resilience in the supply chain: A systematic literature review and a research agenda,” Bus. Strat. Environ., vol. 30, no. 7, pp.   2858–2886, 2021.
[29]
K. Burgess, P. J. Singh, and R. Koroglu, “Supply chain management: a structured literature review and implications for future research,” Int. J. Oper. Prod. Manage., vol. 26, no. 7, pp. 703–729, 2006.
[30]
J. Cohen, “A coefficient of agreement for nominal scales,” Educ. Psychol. Meas., vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.
[31]
J. R. Landis and G. G. Koch, “The measurement of observer agreement for categorical data,” Biometrics, vol. 33, no. 1, pp. 159–174, 1977.
[32]
M. A. Handley, C. R. Lyles, C. McCulloch, and A. Cattamanchi, “Selecting and improving quasi-experimental designs in effectiveness and implementation research,” Annu. Rev. Public Health, vol. 39, no. 1, pp. 5–25, 2018.
[33]
B. Fahimnia and A. Jabbarzadeh, “Marrying supply chain sustainability and resilience: A match made in heaven,” Transp. Res. Part E: Logist. Trans. Rev., vol. 91, pp. 306–324, 2016.
[34]
A. M. Alison and M. Leat, “Making Connections: A Review of Supply Chain Management and Sustainability Literature,” În. Supply Chain Management: An International Journal, vol. 17, no. 5, pp. 497–516, 2012.
[35]
Y. Li, B. Liu, and T.-C. (T C. ). Huan, “Renewal or not? Consumer response to a renewed corporate social responsibility strategy: Evidence from the coffee shop industry,” Tour. Manag., vol. 72, pp. 170–179, 2019.
[36]
R. Aldrighetti, D. Battini, D. Ivanov, and I. Zennaro, “Costs of resilience and disruptions in supply chain network design models: A review and future research directions,” Int. J. Prod. Econ., vol. 235, no. 108103, p. 108103, 2021.
[37]
A. Jabbarzadeh, M. B. Aryanezhad, and S. Abedi, “Designing a reliable supply chain network with random disruption consideration,” in Proceedings of the 41st International Conference on Computers & Industrial Engineering, Los Angeles, CA, USA, 2011, pp. 429–434.
[38]
A. S. Abir, I. A. Bhuiyan, M. Arani, and M. M. Billal, “Multi-objective optimization for sustainable closed-loop supply chain network under demand uncertainty: A genetic algorithm,” arXiv [cs.CY], 2020.
[39]
M. Kamalahmadi and M. Mellat-Parast, “Developing a resilient supply chain through supplier flexibility and reliability assessment,” Int. J. Prod. Res., vol. 54, no. 1, pp. 302–321, 2016.
[40]
A. Pavlov, D. Ivanov, D. Pavlov, and A. Slinko, “Optimization of network redundancy and contingency planning in sustainable and resilient supply chain resource management under conditions of structural dynamics,” Ann. Oper. Res., 2019.
[41]
H. Kaur and S. P. Singh, “Sustainable procurement and logistics for disaster resilient supply chain,” Ann. Oper. Res., vol. 283, no. 1–2, pp. 309–354, 2019.
[42]
B. Zahiri, J. Zhuang, and M. Mohammadi, “Toward an integrated sustainable-resilient supply chain: A pharmaceutical case study,” Transp. Res. Part E: Logist. Trans. Rev., vol. 103, pp. 109–142, 2017.
[43]
A. Jabbarzadeh, B. Fahimnia, and F. Sabouhi, “Resilient and sustainable supply chain design: sustainability analysis under disruption risks,” Int. J. Prod. Res., vol. 56, no. 17, pp. 5945–5968, 2018.
[44]
E. B. Tirkolaee, A. Goli, A. Faridnia, M. Soltani, and G.-W. Weber, “Multi-objective optimization for the reliable pollution-routing problem with cross-dock selection using Pareto-based algorithms,” J. Clean. Prod., vol. 276, no. 122927, p. 122927, 2020.
[45]
S. A. R. Khan, Z. Yu, H. Golpira, A. Sharif, and A. Mardani, “A state-of-the-art review and meta-analysis on sustainable supply chain management: Future research directions,” J. Clean. Prod., vol. 278, no. 123357, p. 123357, 2021.
[46]
R. B. Sánchez-Flores, S. E. Cruz-Sotelo, S. Ojeda-Benitez, and M. E. Ramírez-Barreto, “Sustainable supply chain management—A literature review on emerging economies,” Sustainability, vol. 12, no. 17, p. 6972, 2020.
[47]
R. Salehi, M. Ali Asaadi, M. Haji Rahimi, and A. Mehrabi, “The information technology barriers in supply chain of sugarcane in Khuzestan province, Iran: A combined ANP-DEMATEL approach,” Inf. Process. Agric., vol. 8, no. 3, pp. 458–468, 2021.
[48]
M. Manzouri, M. N. A. Rahman, H. Arshad, and A. R. Ismail, “Barriers of supply chain management implementation in manufacturing companies: a comparison between Iranian and Malaysian companies,” J. Chin. Inst. Ind. Eng., vol. 27, no. 6, pp. 456–472, 2010.
[49]
J. Arvis, M. Mustra, J. Panzer, L. Ojala, and T. Naula, Connecting to compete: Trade logistics in the global economy. Washington DC, Washington: World Bank. International Trade Department, 2007.
[50]
B. S. Silvestre, “Sustainable supply chain management in emerging economies: Environmental turbulence, institutional voids and sustainability trajectories,” Int. J. Prod. Econ., vol. 167, pp. 156–169, 2015.
[51]
S. Luthra and S. K. Mangla, “Evaluating challenges to Industry 4.0 initiatives for supply chain sustainability in emerging economies,” Process Saf. Environ. Prot., vol. 117, pp. 168–179, 2018.
[52]
N. Pakdeechoho and V. Sukhotu, “Sustainable supply chain collaboration: incentives in emerging economies,” J. Manuf. Technol. Manag., vol. 29, no. 2, pp. 273–294, 2018.
[53]
A. A. Nand, R. Menon, A. Bhattacharya, and R. Bhamra, “A review of sustainability trade-offs affecting suppliers in developed and less developed countries,” J. Bus. Ind. Mark., vol. 38, no. 3, pp. 463–483, 2023.
[54]
J. Thorpe and K. Prakash-Mani, Developing value ‘. Managing the business case for sustainability: the integration of social, environmental and economic performance. 2006.
[55]
H. L. Lee and C. S. Tang, “Socially and environmentally responsible value chain innovations: New operations management research opportunities,” Manage. Sci., vol. 64, no. 3, pp. 983–996, 2018.
[56]
F. Jia, L. Zuluaga-Cardona, A. Bailey, and X. Rueda, “Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature,” J. Clean. Prod., vol. 189, pp. 263–278, 2018.
[57]
M. Malik and S. Abdallah, “Sustainability initiatives in emerging economies: A Socio-cultural perspective,” Sustainability, vol. 11, no. 18, p. 4893, 2019.
[58]
I. Khan and F. Hou, “The dynamic links among energy consumption, tourism growth, and the ecological footprint: the role of environmental quality in 38 IEA countries,” Environ. Sci. Pollut. Res. Int., vol. 28, no. 5, pp. 5049–5062, 2021.
[59]
E. H. Bulte, R. Damania, and R. T. Deacon, “Resource intensity, institutions, and development,” World Dev., vol. 33, no. 7, pp. 1029–1044, 2005.
[60]
Q. D. Kofie, “Transfer of logistics knowledge to Third World countries,” International journal of physical distribution & logistics management, vol. 28, pp. 272–283, 1998.
[61]
M. Kaldor, TL. Karl, and Y. Said, Oil wars. Pluto Press; 2007.
[62]
H. Kotzab, D. B. Grant, and A. Friis, “Supply chain management implementation and priority strategies in danish organizations,” J. Bus. Logist., vol. 27, no. 2, pp. 273–300, 2006.
[63]
B. S. Silvestre, M. S. Monteiro, F. L. E. Viana, and J. M. de Sousa-Filho, “Challenges for sustainable supply chain management: When stakeholder collaboration becomes conducive to corruption,” J. Clean. Prod., vol. 194, pp. 766–776, 2018.
[64]
J. W. Hopkins, “Evolution and revolution: Enduring patterns and the transformation of Latin American Bureaucracy,” in Handbook of comparative and development public administration, 2019, pp. 1039–1052.
[65]
N. H. Leff, “Economic development through bureaucratic corruption,” Am. Behav. Sci., vol. 8, no. 3, pp. 8–14, 1964.
[66]
R. B. de Siqueira, J. R. B. Nogueira, E. S. de Souza, and D. B. Carvalho, “O custo marginal social da tributação indireta no Brasil: identificando direções de reforma,” Econ. Apl., vol. 16, no. 3, pp. 365–380, 2012.
[67]
S. Sardarnia, and H. Alborzi, “Analysis of Social Guild Protests in Iran from Perspective of Street Politics Theory”, Quarterly of Political Strategic Studies., vol. 40, no. 11, pp. 107-150, 2022, (In Persian).
[68]
O. Kabadurmus and M. S. Erdogan, “Sustainable, multimodal and reliable supply chain design,” Ann. Oper. Res., vol. 292, no. 1, pp. 47–70, 2020.
[69]
P. Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Beltz. 2010.
[70]
R. Z. Farahani, S. Rezapour, T. Drezner, and S. Fallah, “Competitive supply chain network design: An overview of classifications, models, solution techniques and applications,” Omega, vol. 45, pp. 92–118, 2014.
[71]
V. Lukinskiy, V. Lukinskiy, and R. Churilov, “Problems of the supply chain reliability evaluation,” Transp. Telecommun. J., vol. 15, no. 2, pp. 120–129, 2014.
[72]
F. R. Giordano, P. William, and S. B. Fox, “A first course in mathematical modeling,” in Cengage Learning, 2013.
[73]
S. Amirian, M. Amiri, and M. T. Taghavifard, “Sustainable and reliable closed-loop supply chain network design: Normalized Normal Constraint (NNC) method application,” Journal of Industrial and Systems Engineering, vol. 14, no. 3, pp. 33–68, 2022.
[74]
M. Mohammadi and A. Nikzad, “Sustainable and reliable closed-loop supply chain network design during pandemic outbreaks and disruptions,” Oper. Manag. Res., 2022.
[75]
K. P. Nurjanni, M. S. Carvalho, and L. Costa, “Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model,” Int. J. Prod. Econ., vol. 183, pp. 421–432, 2017.
[76]
A. Choudhary, S. Sarkar, S. Settur, and M. K. Tiwari, “A carbon market sensitive optimization model for integrated forward–reverse logistics,” Int. J. Prod. Econ., vol. 164, pp. 433–444, 2015.
[77]
M. Christopher and H. Lee, Mitigating supply chain risk through improved confidence. International journal of physical distribution & logistics management. 2004.
[78]
S. A. Yawar and S. Seuring, “Management of social issues in supply chains: A literature review exploring social issues, actions and performance outcomes,” J. Bus. Ethics, vol. 141, no. 3, pp. 621–643, 2017.
[79]
S. A. Mansouri, H. Lee, and O. Aluko, “Multi-objective decision support to enhance environmental sustainability in maritime shipping: A review and future directions,” Transp. Res. Part E: Logist. Trans. Rev., vol. 78, pp. 3–18, 2015.
[80]
A. Göçer, S. Fawcett, and O. Tuna, “What does the sustainability-risk interaction look like? Exploring nuanced relationships in emerging economy sustainability initiatives,” Sustainability, vol. 10, no. 8, p. 2716, 2018.
[81]
Göçer, Jin, and Fawcett, “How does the contingent sustainability–risk–cost relationship affect the viability of CSR? An emerging economy perspective,” Sustainability, vol. 11, no. 19, p. 5435, 2019.
[82]
J. Korhonen and T. P. Seager, “Beyond eco-efficiency: a resilience perspective,” Bus. Strat. Environ., vol. 17, no. 7, pp. 411–419, 2008.
[83]
J. Fiksel, “Sustainability and resilience: toward a systems approach,” Sustain. Sci. Pract. Policy, vol. 2, no. 2, pp. 14–21, 2006.
[84]
J. Aitken, P. Childerhouse, and D. Towill, “The impact of product life cycle on supply chain strategy,” Int. J. Prod. Econ., vol. 85, no. 2, pp. 127–140, 2003.
[85]
O. D. Palsule-Desai, “Multi-product supply networks: Implications of intermediaries,” Eur. J. Oper. Res., vol. 292, no. 3, pp. 909–929, 2021.
[86]
B. Lu, J. Zhang, D. Xue, and P. Gu, “Systematic lifecycle design for sustainable product development,” Concurr. Eng. Res. Appl., vol. 19, no. 4, pp. 307–324, 2011.
[87]
S. L. Coulter, Reducing environmental impact through systematic product evolution. 1998.
[88]
B. Gagnon, R. Leduc, and L. Savard, “From a conventional to a sustainable engineering design process: different shades of sustainability,” J. Eng. Des., vol. 23, no. 1, pp. 49–74, 2012.
[89]
D. Basu and M. Lee, “A combined sustainability-reliability approach in geotechnical engineering,” in Risk, Reliability and Sustainable Remediation in the Field of Civil and Environmental Engineering, Elsevier, 2022, pp. 379–413.
[90]
H. Badri, M. Bashiri, and T. H. Hejazi, “Integrated strategic and tactical planning in a supply chain network design with a heuristic solution method,” Comput. Oper. Res., vol. 40, no. 4, pp. 1143–1154, 2013.
[91]
T. Melo, T. Nickel, S. and F. Saldanha-da-Gama, “Network design decisions in supply chain planning,” 2008.
[92]
A. Hiassat, A. Diabat, and I. Rahwan, “A genetic algorithm approach for location-inventory-routing problem with perishable products,” J. Manuf. Syst., vol. 42, pp. 93–103, 2017.
[93]
M. Amiri-Aref, W. Klibi, and M. Z. Babai, “The multi-sourcing location inventory problem with stochastic demand,” Eur. J. Oper. Res., vol. 266, no. 1, pp. 72–87, 2018.
[94]
F. Santana Robles, E. S. Hernández-Gress, N. Hernández-Gress, and R. Granillo Macias, “Metaheuristics in the Humanitarian Supply Chain,” Algorithms, vol. 14, no. 12, p. 364, 2021.
[95]
S. Bhattacharya, V. D. R. Guide Jr, and L. N. Wassenhove, “Optimal order quantities with remanufacturing across new product generations,” Prod. Oper. Manag., vol. 15, no. 3, pp. 421–431, 2009.
[96]
V. Reis, “Should we keep on renaming a+ 35-year-old baby?,” Journal of Transport Geography, vol. 46, pp. 173–179, 2015.
[97]
C. Dong, R. Boute, A. McKinnon, and M. Verelst, “Investigating synchromodality from a supply chain perspective,” Transp. Res. D Transp. Environ., vol. 61, pp. 42–57, 2018.
 
[98]
L. Talarico, G. Reniers, K. Sörensen, and J. Springael, “MISTRAL: A game-theoretical model to allocate security measures in a multi-modal chemical transportation network with adaptive adversaries,” Reliab. Eng. Syst. Saf., vol. 138, pp. 105–114, 2015.
[99]
F. Delfani, H. Samanipour, H. Beiki, A. V. Yumashev, and E. M. Akhmetshin, “A robust fuzzy optimisation for a multi-objective pharmaceutical supply chain network design problem considering reliability and delivery time,” Int. J. Syst. Sci. Oper. Logist., vol. 9, no. 2, pp. 155–179, 2022.
[100]
X. Pi, Multi-modal Mesoscopic Transportation System Modeling and Management with Mobility Data (Doctoral dissertation). 2019.
[101]
H. Hu, J. Li, and X. Zhao, “A study on location-route optimization model of logistics distribution center and its heuristics solving algorithm in multi-modal transport network,” in Advances in Transdisciplinary Engineering, IOS Press, 2020.
[102]
M. Zhou, Y. Duan, W. Yang, Y. Pan, and M. Zhou, “Capacitated multi-modal network flow models for minimizing total operational cost and CO2e emission,” Comput. Ind. Eng., vol. 126, pp. 361–377, 2018.
[103]
R. Yu and J. Wang, “Research on combination optimization of multimodal transportation system of containers,” System Simulation Technology, vol. 4, pp. 272–275, 2009.
[104]
T. Ambra, A. Caris, and C. Macharis, “Should I stay or should I go? Assessing intermodal and synchromodal resilience from a decentralized perspective,” Sustainability, vol. 11, no. 6, p. 1765, 2019.
[105]
B. Acero, M. J. Saenz, and D. Luzzini, “Introducing synchromodality: One missing link between transportation and supply chain management,” J. Supply Chain Manag., vol. 58, no. 1, pp. 51–64, 2022.
[106]
R. Giusti, D. Manerba, G. Bruno, and R. Tadei, “Synchromodal logistics: An overview of critical success factors, enabling technologies, and open research issues,” Transp. Res. Part E: Logist. Trans. Rev., vol. 129, pp. 92–110, 2019.
[107]
S. Dutta, “Formulation of optimization problems in chemical and biochemical engineering,” in Optimization in Chemical Engineering, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, pp. 12–39.
[108]
M. S. Pishvaee, M. Rabbani, and S. A. Torabi, “A robust optimization approach to closed-loop supply chain network design under uncertainty,” Appl. Math. Model., vol. 35, no. 2, pp. 637–649, 2011.
[109]
M. B. Fakhrzad and F. Goodarzian, “A Fuzzy multi-objective programming approach to develop a green closed-loop supply chain network design problem under uncertainty: Modifications of imperialist competitive algorithm,” RAIRO Oper. Res., vol. 53, no. 3, pp. 963–990, 2019.
[110]
Ö. F. Yılmaz, G. Özçelik, and F. B. Yeni, “Ensuring sustainability in the reverse supply chain in case of the ripple effect: A two-stage stochastic optimization model,” J. Clean. Prod., vol. 282, no. 124548, p. 124548, 2021.
[111]
I. Iso, “Risk management-Principles and guidelines,” International Organization for Standardization, 2009.
[112]
P. R. Kleindorfer and G. H. Saad, “Managing disruption risks in supply chains,” Prod. Oper. Manag., vol. 14, no. 1, pp. 53–68, 2009.
[113]
C. S. Tang, “Perspectives in supply chain risk management,” Int. J. Prod. Econ., vol. 103, no. 2, pp. 451–488, 2006.
[114]
G. Yu, W. B. Haskell, and Y. Liu, “Resilient facility location against the risk of disruptions,” Trans. Res. Part B: Methodol., vol. 104, pp. 82–105, 2017.
[115]
M. Wang and F. Jie, “Managing supply chain uncertainty and risk in the pharmaceutical industry,” Health Serv. Manage. Res., vol. 33, no. 3, pp. 156–164, 2020.
[116]
Z. Mamashli, S. Nayeri, R. Tavakkoli-Moghaddam, Z. Sazvar, and N. Javadian, “Designing a sustainable–resilient disaster waste management system under hybrid uncertainty: A case study,” Eng. Appl. Artif. Intell., vol. 106, no. 104459, p. 104459, 2021.
[117]
J. Hou, S. Zhao, H. Wang, and E. Bi, “Sourcing decisions with capacity reservations under supply disruptions,” J. Manag. Sci. Eng., vol. 2, no. 2, pp. 132–159, 2017.
[118]
A. J. Schmitt, S. A. Sun, L. V. Snyder, and Z.-J. M. Shen, “Centralization versus decentralization: Risk pooling, risk diversification, and supply chain disruptions,” Omega, vol. 52, pp. 201–212, 2015.
[119]
P. Peng, L. V. Snyder, A. Lim, and Z. Liu, “Reliable logistics networks design with facility disruptions,” Trans. Res. Part B: Methodol., vol. 45, no. 8, pp. 1190–1211, 2011.
[120]
N. Azad, G. K. D. Saharidis, H. Davoudpour, H. Malekly, and S. A. Yektamaram, “Strategies for protecting supply chain networks against facility and transportation disruptions: an improved Benders decomposition approach,” Ann. Oper. Res., vol. 210, no. 1, pp. 125–163, 2013.
[121]
S. M. Hatefi and F. Jolai, “Robust and reliable forward–reverse logistics network design under demand uncertainty and facility disruptions,” Appl. Math. Model., vol. 38, no. 9–10, pp. 2630–2647, 2014.
[122]
A. Mohamadreza, “A robust fuzzy stochastic programming model for the design of a reliable green closed-loop supply chain network,” Human and ecological risk assessment: an international journal, vol. 23, no. 8, pp. 2119–2149, 2017.
[123]
P. Riehmann, M. Hanfler, and B. Froehlich, “Interactive Sankey Diagrams,” in Proceedings of the 2005 IEEE Symposium on Information Visualization (INFOVIS’05), 2006.
[124]
R. C. Lupton and J. M. Allwood, “Hybrid Sankey diagrams: Visual analysis of multidimensional data for understanding resource use,” Resour. Conserv. Recycl., vol. 124, pp. 141–151, 2017.
[125]
K. Soundararajan, H. K. Ho, and B. Su, “Sankey diagram framework for energy and exergy flows,” Appl. Energy, vol. 136, pp. 1035–1042, 2014.
[126]
S. Ghayebloo, M. J. Tarokh, U. Venkatadri, and C. Diallo, “Developing a bi-objective model of the closed-loop supply chain network with green supplier selection and disassembly of products: The impact of parts reliability and product greenness on the recovery network,” J. Manuf. Syst., vol. 36, pp. 76–86, 2015.
[127]
B. Wang, H. Zhang, M. Yuan, Z. Guo, and Y. Liang, “Sustainable refined products supply chain: A reliability assessment for demand‐side management in primary distribution processes,” Energy Sci. Eng., vol. 8, no. 4, pp. 1029–1049, 2020.
[128]
Y.-C. Tsao and V.-V. Thanh, “A multi-objective fuzzy robust optimization approach for designing sustainable and reliable power systems under uncertainty,” Appl. Soft Comput., vol. 92, no. 106317, p. 106317, 2020.
[129]
L. M. Maiyar and J. J. Thakkar, “Modelling and analysis of intermodal food grain transportation under hub disruption towards sustainability,” Int. J. Prod. Econ., vol. 217, pp. 281–297, 2019.
 
 
[130]
I. Scholz, Reflecting on the Right to Development from the Perspective of Global Environmental Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals and Human Rights. 2020.
[131]
R. Rajesh, “On sustainability, resilience, and the sustainable-resilient supply networks. Sustainable Production and Consumption,” vol. 15, pp. 74–88, 2018.
[132]
P. Taticchi, F. Tonelli, and R. Pasqualino, “Performance measurement of sustainable supply chains: A literature review and a research agenda,” International Journal of Productivity and Performance Management, 2013.
[133]
S. Jalali, S. H. R. Pasandideh, and A. Chambari, “A joint inventory reliable capacitated facility location problem using a continuum approximation,” Int. J. Manag. Sci. Eng. Manag., vol. 12, no. 2, pp. 104–110, 2017.
[134]
Y. Zhang, L. V. Snyder, M. Qi, and L. Miao, “A heterogeneous reliable location model with risk pooling under supply disruptions,” Trans. Res. Part B: Methodol., vol. 83, pp. 151–178, 2016.
[135]
L. Tang, C. Zhu, Z. Lin, J. Shi, and W. Zhang, “Reliable facility location problem with facility protection,” PLoS One, vol. 11, no. 9, p. e0161532, 2016.
[136]
S. M. Khalili, F. Jolai, and S. A. Torabi, “Integrated production–distribution planning in two-echelon systems: a resilience view,” Int. J. Prod. Res., vol. 55, no. 4, pp. 1040–1064, 2017.
[137]
D. Bogataj, D. Battini, M. Calzavara, and A. Persona, “The ageing workforce challenge: Investments in collaborative robots or contribution to pension schemes, from the multi-echelon perspective,” Int. J. Prod. Econ., vol. 210, pp. 97–106, 2019.
 
[138]
C. S. Tang and S. Zhou, “Research advances in environmentally and socially sustainable operations,” Eur. J. Oper. Res., vol. 223, no. 3, pp. 585–594, 2012.
[139]
N. Azad and E. Hassini, “A Benders decomposition method for designing reliable supply chain networks accounting for multimitigation strategies and demand losses,” Transp. Sci., vol. 53, no. 5, pp. 1287–1312, 2019.
[140]
Z. Liu, S. Wang, and Y. Ouyang, “Reliable biomass supply chain design under feedstock seasonality and probabilistic facility disruptions,” Energies, vol. 10, no. 11, p. 1895, 2017.
[141]
S. M. Hatefi and F. Jolai, “Reliable forward-reverse logistics network design under partial and complete facility disruptions,” Int. J. Logist. Syst. Manag., vol. 20, no. 3, p. 370, 2015.
[142]
L. Yun, Y. Qin, H. Fan, C. Ji, X. Li, and L. Jia, “A reliability model for facility location design under imperfect information,” Trans. Res. Part B: Methodol., vol. 81, pp. 596–615, 2015.
[143]
M. Lu, L. Ran, and Z.-J. M. Shen, “Reliable facility location design under uncertain correlated disruptions,” Manuf. Serv. Oper. Manag., vol. 17, no. 4, pp. 445–455, 2015.
[144]
S. Pirtaj, and M. Mousazadeh, “Resilient Distribution Network Design in Sustainable Grain Supply Chain: a Robust-Possibilistic Approach”, Scientific Journal of Supply Chain Management., vol. 24, no. 77, pp. 9-21, 2023. (In Persian)
[145]
R. Aldrighetti, I. Zennaro, S. Finco, and D. Battini, “Healthcare supply chain simulation with disruption considerations: A case study from northern Italy,” Glob. J. Flex. Syst. Manag., vol. 20, no. S1, pp. 81–102, 2019.
[146]
J. M. Stritch, S. Bretschneider, N. Darnall, L. Hsueh, and Y. Chen, “Sustainability policy objectives, centralized decision making, and efficiency in public procurement processes in US local governments,” Sustainability, vol. 12, no. 17, 2020.