انتشار مقالات منتخب اولین کنفرانس بین المللی روندهای نوین تحلیل داده در لجستیک و زنجیره تأمین در نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین

با توجه به توافقات انجام شده با اولین کنفرانس بین المللی روندهای نوین تحلیل داده در لجستیک و زنجیره تأمین، مقالات فارسی منتخب در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین برای چاپ در نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین ارسال خواهند شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک http://www.dant.ir مراجعه نمایید.