ارائه الگویی جهت ارتقاء سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری از توانمندی های فناوری اطلاعات

نویسنده

دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات چهره صنعت را دگرگون نموده و می­تواند زمینه ساز به­کارگیری آن در ارتقاء مدیریت زنجیره تأمین باشد. این مقاله با هدف ارائه الگویی جهت ارتقاء سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین، به بررسی عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیم به­کارگیری فناوری اطلاعات می­پردازد، هم­چنین با تکیه بر اهمیت جریان سریع و دقیق اطلاعات، ابزارهای فناوری و سیستم­های اطلاعاتی جهت بهره­برداری در زنجیره تأمین و اثرات ناشی از آن را مورد مطالعه قرار می­دهد. نتایج مطالعه نشان دادکه به­منظور ارتقاء سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین، اتخاذ راه­کارهای فناوری اطلاعات شرط لازم بوده و به عواملی هم­چون وسعت و میزان موفقیت بنگاه، عدم اطمینان بنگاه از صحت عملکرد، فشار شرکاء فعال و حمایت مدیران ارشد بستگی دارد، ولی شرط کافی نیست. زیرا استفاده بدون برنامه­ریزی از فناوری اطلاعات، زمینه­های شکست آن را فراهم می­آورد. در این خصوص شرط کافی برنامه­ریزی دقیق با الگویی مشخص (الگوی پیشنهای ارائه شده در مقاله) و اجرای مرحله به مرحله آن، با بهره­گیری از ابزارها و سیستم­های اطلاعاتی در جهت انتقال سریع و دقیق اطلاعات، ارتقاء همکاری در دو بعد داخلی و خارجی، کاهش آثار شلاق چرمی، بهبود پاسخگویی و توسعه کانال­های بازاریابی و فروش بوده و ضمن اعمال آثاری هم­چون ایجاد همکاری­های مشترک، ایجاد توسعه راهبردی کسب و کار و تسریع در فرآیند و عملیات چرخه زنجیره تأمین، ارتقاء سطح کیفی مدیریت آن را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها