تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن با استفاده از روش TOPSIS‏ فازی‏ سلسله‏مراتبی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی

3 دانشگاه علوم اقتصادی، گروه مدیریت دولتی

چکیده

شناسایی و رتبه‏بندی شاخص‏های مؤثر در بهبود عملکرد زنجیره تأمین و اولویت‏بندی محصولات گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار با رویکرد شناسایی مشکلات از اهداف این مقاله می­باشد. همچنین جهت رتبه‏بندی شاخص‏های مؤثر در بهبود زنجیره تأمین از یک رویکرد فازی و جهت اولویت‏بندی محصولات، از روش TOPSIS فازی سلسله‏ مراتبی استفاده می‏شود. در این مقاله شاخص‏های مؤثر در بهبود عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از مطالعات کتابخانه‏ای استخراج می­گردد. سپس با استفاده از مطالعات میدانی و با روش دلفی شاخص‏های شناسایی شده غربال­سازی و مطابق مدل سکاران گروه‏بندی و با استفاده از یک رویکرد فازی اولویت‏بندی می­شود. در ادامه وضعیت زنجیره تأمین هر یک از محصولات نسبت به این شاخص‏ها بررسی و با استفاده از روش TOPSIS4 فازی سلسله‏ مراتبی، محصولی که عملکرد زنجیره تأمین را بیشتر مورد مخاطره قرار می‏دهد، شناسایی می‏شود. از آنجا که تاکنون در این صنعت، مشکلات زنجیره تأمین شناسایی و رتبه‏بندی نشده­اند در این تحقیق طیف وسیعی از شاخص‏های مؤثر در بهبود زنجیره تأمین شناسایی و بر اساس مدل سکاران گروه‏بندی می‏شوند که این امر می‏تواند کمک زیادی به مدیران و تصمیم‏‏گیران حوزه زنجیره تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها