دوره و شماره: دوره 13، شماره 34، زمستان 1390 (51) 
3. ارائه الگوی ارزیابی و استقرار RCM در سازمان

حسن احمدی عقیده مند؛ حسن جهانشاهی؛ کاظم حکمت