شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر واحد اصفهان، گروه مهندسی صنایع

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، گروه مهندسی صنایع

چکیده

در دنیای رقابتی کنونی مدیریت زنجیره تأمین یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاه‌های اقتصادی است که تمامی فعالیت‌های سازمان را به­منظور تولید محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با ریسک‌های این عرصه از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. مدیریت ریسک در زنجیرة تأمین وظیفة شناسایی، تحلیل، ارائه راهکارهای مناسب جهت پاسخگویی، کنترل و پایش ریسک‌ها در چرخه‌های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد. در این مقاله به بررسی ریشه‌ها و عوامل مختلف عدم قطعیت در زنجیرة تأمین پرداخته و ساختاری از ریسک‌ها و مخاطرات ارائه شده است. در ادامه به ارزیابی اهمیت ریسک‌های زنجیرة تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلة مراتبی در دو بخش سازمان‌های تولیدی دولتی و خصوصی پرداخته‌ایم. با نتایج این تحقیق می‌توان جایگاه و اهمیت ریسک‌های زنجیره تأمین را شناسایی نمود و با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره آنها را اولویت‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها