تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام‌نور ساری

2 دانشگاه تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

3 مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

جهان پیرامون به سرعت در حال تغییر است و شیوه مدیریت در فرآیندها نیز ناگزیر از این تغییر می‌باشد. برای موفقیت در جهانی دیگرگون باید مدیریتی دیگرگون داشت و لازم است تا در اقدامات مدیریتی و ادبیات آن بازنگری کرد. زنجیره تأمین مقوله‌ای حیاتی در سازمان‌هاست که دربرگیرنده مجموعه‌ای مرتبط از واحد‌های درون و برون سازمانی می‌باشد. سرعت بالای تحولات جهانی و لزوم انعطاف در مسیر رقابت کسب و کار، با رویکرد ایجاد جریانی قابل اعتماد در مسیر زنجیره تأمین، تغییر در مدیریت سنتی و یکپارچه‌سازی بخش‌های این زنجیره را اجتناب ناپذیر می‌سازد. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و بر مبنای یک مطالعه موردی، با نگاهی بر واحدهای مختلف تشکیل دهنده این زنجیره که از این تغییر، تأثیرپذیر خواهند بود، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوع، اقدامات انجام شده در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران را تشریح و الگوریتم نهایی این یکپارچگی را ارائه داده است تا تأثیر تحول در زنجیره تأمین را از جوانب مختلف در یک مورد عملی آشکار سازد. یافته‌ها بیانگر آن است که ایجاد تحول و یکپارچگی در ساختار زنجیره تأمین سازمانی که مدیریت عالی به این تغییرات نگرشی مثبت و پیگیر دارد، موجبات بهبود در ارتباطات در طول زنجیره، کاهش هزینه‌ها و در نهایت ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها