تجارت‌ الکترونیکی‌ ـ لجستیک‌ و انتظارات‌ مدیریتی‌ جدید

نویسندگان

چکیده

در این‌ مقاله‌ بر آن‌ شده‌ایم‌ تا انتظارات‌ تازه‌ای‌ را که‌ بواسطه‌ بکارگیری‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ و سازمانها بخصوص‌ در رابطه‌ با زنجیره‌ تأمین‌ در لجستیک‌ بوجود می‌آید، مطرح‌ نماییم‌. در این‌ خصوص‌ موارد زیر را مد نظر قرار خواهیم‌ داد: دامنه‌ فعالیتهای‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ که‌ درون‌ سازمانها به‌ اجرا در می‌آیند؛ زنجیره‌ تأمین‌ و لجستیک‌ برای‌ خدمات‌ و کالاهای‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌افزاری‌؛ تأثیرات‌ مدیریت‌ و لجستیک‌ با بکارگیری‌ فناوری‌ بهنگام‌  (online)  در ارتقای‌ امور بازرگانی‌؛

کلیدواژه‌ها