مدلسازی‌ زنجیره‌ تأمین‌ با استفاده‌ از شبیه‌سازی‌

نویسنده

چکیده

در بازار جهانی‌ امروز، مدیریت‌ کل‌ زنجیره‌ تأمین‌ یک‌ عامل‌ کلیدی‌ برای‌ تجارت‌ موفق‌ می‌باشد. سازمانهای‌ در سطح‌ کلاس‌ جهانی‌، امروزه‌ دریافته‌اند که‌ فرآیندهای‌ تولید و توزیع‌ غیریکپارچه‌ و ارتباط‌ ضعیف‌ با تأمین‌کنندگان‌ و مشتریان‌، برای‌ شکست‌ آنها کافی‌ است‌. آنها تأثیر طرح‌ سازمانی‌ را در سایر حوزه‌های‌ زنجیره‌ تأمین‌ درک‌ کرده‌اند. تأثیر یک‌ طرح‌ سازمانی‌ بر کل‌ زنجیرة‌ تأمین‌ قبل‌ از اجرای‌ آن‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ نیست‌. شبیه‌سازی‌، زمینة‌ ارزیابی‌ عملکرد را قبل‌ از اجرای‌ یک‌ طرح‌ فراهم‌ می‌کند. توسعه‌ مدل‌ شبیه‌سازی‌ مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین‌ به‌ طور عملی‌ تبدیل‌ به‌ یک‌ ضرورت‌ شده‌ است‌. این‌ مقاله‌ موضوعات‌ مدیریت‌ زنجیره‌ تأمین‌ و نیاز به‌ مدل‌ کردن‌ آن‌ را با استفاده‌ از شبیه‌سازی‌ توضیح‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها