سیستم‌ لجستیکی‌ هماهنگ‌ و یکپارچه‌ در سطح‌ نیروهای‌ مسلح‌

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ نقش‌ مدیریت‌ لجستیک‌ در موفقیت‌های‌ نیروهای‌ مسلح‌، به‌ سیستم‌ موجود لجستیک‌ نیروهای‌ سه‌ گانه‌ ارتش‌ هندوستان‌ نگاهی‌ اجمالی‌ انداخته‌ و نقاط‌ ضعف‌ آنها را مورد ارزیابی‌ قرار داده‌ است‌، سپس‌ با انجام‌ مطالعات‌ تطبیقی‌ به‌ راهکارهای‌ ایجاد بهبود، اصلاح‌ و رفع‌ نقاط‌ ضعف‌ پرداخته‌ و به‌ مواردی‌ چند از سازمان‌های‌ مورد نیاز در ساختار فعلی‌ ارتش‌ اشاره‌ کرده‌ و در بخش‌ پایانی‌ نتایج‌ حاصل‌ از بحث‌ یکبار دیگر مرور شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها