کاربرد روش‌ AHP در تصمیم‌گیری‌ استراتژی‌ بازسازی‌ اقلام‌ تعمیرپذیر در یک‌ سیستم‌ صنعت‌ دفاعی‌ کشور

نویسنده

چکیده

AHP  «روش‌ تصمیم‌گیری‌ چند معیاره‌ سلسله‌ مراتبی‌» تکنیک‌ نوینی‌ است‌ که‌ در مدل‌های‌ تصمیم‌گیری‌ کاربرد مؤثری‌ دارد. دراین‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ ضمن‌ معرفی‌  AHP ، به‌ صورت‌ مختصر، کاربرد آن‌ در یک‌ نمونه‌ عملی‌ بیان‌ شود و این‌ نمونه‌ عملی‌، تصمیم‌گیری‌ استراتژیکی‌ برای‌ انجام‌ بازسازی‌ خودرو در یک‌ سازمان‌ دفاعی‌ یا واگذاری‌ آن‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ است‌. برای‌ استفاده‌ از مدل‌  AHP  باید هدف‌، معیارهای‌ کلان‌ و معیارهای‌ جزئی‌ و سپس‌ گزینه‌های‌ مختلف‌ سطح‌بندی‌ شده‌ و با تعیین‌ وزن‌ هر معیار و مقایسه‌ دو دوئی‌ معیارها به‌ گزینه‌ مطلوب‌ دسترسی‌ پیدا کرد. در این‌ مقاله‌ وزن‌ها و نسبت‌ ناسازگاری‌ با استفاده‌ از نرم‌افزاری‌ که‌ توسط‌ آقای‌ پرفسور ساعتی‌ (ابداع‌گر این‌ تکنیک‌) تهیه‌ شده‌، محاسبه‌ گردیده‌ و با توجه‌ به‌ مراحل‌ مدل‌  AHP  گزینه‌ مطلوب‌ پیشنهاد شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها