منبع‌یابی‌کارکردهای‌لجستیک

نویسندگان

گروه‌ بازاریابی‌ دانشگاه‌ ملی‌ سنگاپور

چکیده

این‌ متن‌ ترجمه‌ مقاله‌ای‌ است‌ که‌ به‌ بررسی‌ ادبیاتی‌، نظریه‌های‌ اندیشمندان‌ بنام‌ مانند مولر 1 ، فوستر 2 ، کریستوفر 3 ، واتسون‌ 4 و... در سال‌های‌ 1996 - 1989 پیرامون‌ کارکردهای‌ متنوع‌ لجستیک‌ برون‌ سازمانی‌ منبع‌یابی‌ پرداخته‌ است‌ و مطالبی‌ چون‌ منبع‌یابی‌ و ارائه‌ خدمات‌ بهتر و دقیق‌تر به‌ مصرف‌کننده‌ و ارزیابی‌ و مقایسه‌ بین‌ لجستیک‌ سنّتی‌ و ارائه‌ خدمات‌ به‌ شیوه‌ منبع‌یابی‌ و مطالب‌ مفید دیگری‌ با استناد به‌ آرای‌ نظریه‌پردازان‌ مذکور بیان‌ کرده‌ است‌. امید است‌ مورد استفاده‌ دانش‌پژوهان‌ و محققان‌ علاقه‌مند به‌ موضوع‌ قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها