بررسی‌ رشته‌های‌ علوم‌ لجستیک‌ در جهان‌ (قمست سوم)

نویسندگان

چکیده

در شماره‌های‌ قبل‌ کلیاتی‌ در مورد دوره‌های‌ دانشگاه‌ها به‌ صورت‌ عام‌ بیان‌ شد، سپس‌ دوره‌های‌ مربوط‌ به‌ بخش‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ و آماد مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. اینک‌ در این‌ شماره‌ کارکرد حمل‌ و نقل‌ ارائه‌ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها