دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1379 (87) 
1. مدیریت‌ سرعت‌ و تحول‌ در لجستیک‌ نظامی‌

کارشناسان‌ ارشد خدمات‌ علمی‌ کارشناسان‌ ارشد خدمات‌ علمی‌