لجستیک‌ در سازمان(1)

نویسنده

چکیده

با نگرش‌ سیستمی‌ به‌ سازمانها و بررسی‌ نقش‌ اجزا در حفظ‌ و تکامل‌ هر سازمان‌ در می‌یابیم‌ که‌ امروزه‌ لجستیک‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ و مؤثر در تعامل‌ اجزا و فرایند کلی‌ سازمان‌ و نیز ارتباط‌ و تعامل‌ سازمان‌ با محیط‌ از جایگاه‌ ویژه‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ بر خوردار است‌. این‌ مقاله‌ در سه‌ قسمت‌ تهیه‌ شده‌ است‌ و سعی‌ می‌کند در بخش‌ اول‌ به‌ ویژگیها و مفاهیم‌ مختلف‌ حاکم‌ بر سازمانهاو نقش‌ لجستیک‌ در آنها بپردازد. در بخش‌ دوم‌، چرخه‌ عمر سازمانها و محصولات‌ و نقش‌ لجستیک‌ در آنها مطرح‌ می‌شود و در بخش‌ آخر سازمانهای‌ نظامی‌ و غیرنظامی‌ و لجستیک‌ از دیدگاه‌های‌ سیستمی‌، علمی‌، و فنی‌ مهندسی‌ و عملیات‌ بررسی‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها