لجستیک ناتو بخش‌اوّل

نویسنده

چکیده

معرفی‌ سیستم‌ لجستیکِ سازمانهای‌ نظامی‌ مستقل‌ دنیا از جمله‌ موضوعاتی‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ دنبال‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌ سیستم‌ لجستیک‌ سازمان‌ پیمان‌ آتلانتیک‌ شمالی‌ (ناتو) معرفی‌ شده‌ است‌. مهمترین‌ موضوعاتی‌ که‌ در این‌ مقاله‌ بررسی‌ می‌شوند، اصول‌ و مسئولیتهای‌ لجستیکی‌ در سازمان‌ ناتو و دسته‌بندی‌ انواع‌ فعالیتهای‌ لجستیکی‌ ازدیدگاه‌ آن‌ سازمان‌ است‌. این‌ مقاله‌ با توجه‌ به‌ حجم‌ مطالب‌ قابل‌ بحث‌ ، در دو بخش‌: 1- اصول‌ و مسئولیتهای‌ لجستیکی‌ و 2- معرفی‌ کلی‌ فعالیتهای‌ لجستیکی‌ از دیدگاه‌ ناتو تنظیم‌ شده‌ است‌.ادامه‌ مطالب‌ را با عنوان‌ شرح‌ فعالیتهای‌ اساسی‌ لجستیک‌ از دیدگاه‌ ناتو در شماره‌ بعدی‌ مطالعه‌ خواهید کرد.