سیر تحول‌ تاریخی‌ لجستیک‌ جهان‌ (2)

نویسنده

چکیده

در شماره‌ قبل‌ به‌ تفصیل‌ در باره‌ تحولات‌ عمده‌ لجستیک‌ تا قرن‌ بیستم‌ میلادی‌ مطالبی‌ ذکر شد. در این‌ شماره‌ سیر تحول‌ تاریخی‌ لجستیک‌ از ابتدای‌ قرن‌ بیستم‌ میلادی‌ تا کنون‌ بررسی‌ و تحلیل‌ می‌شود. بی‌تردید جنگهای‌ اول‌ و دوم‌ جهانی‌ که‌ در قرن‌ بیستم‌ رخ‌ داد از وقایع‌ عمده‌ای‌ است‌ که‌ نقش‌ برجسته‌ای‌ در تحولات‌ صنعتی‌ و تکنولوژیکی‌ و بالطبع‌ لجستیک‌ داشته‌ است‌. لذا لازم‌ است‌ با نگرشی‌ جامع‌، ابعاد مختلف‌ جنگهای‌ مذکور معرفی‌ شود. بنابراین‌ در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ همه‌ جانبه‌ جنگهای‌ اول‌ و دوم‌ جهانی‌ از نظر لجستیکی‌، پیشرفتهای‌ علمی‌ و تکنولوژیکی‌ مؤثر برروند تحولات‌ لجستیک‌ تا این‌ زمان‌ بررسی‌ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها