لجستیک‌ ناتو (2)

نویسنده

چکیده

معرفی‌ سیستم‌ لجستیک‌ سازمانهای‌ نظامی‌ مستقل‌ دنیا از جمله‌ موضوعاتی‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ دنبال‌ می‌شود. در شماره‌ گذشته‌ به‌ تفصیل‌ در باره‌ ساختار، وظایف‌ و مسئولیتهای‌ لجستیکی‌ ناتو بحث‌ و بررسی‌ شد. در آنجا به‌ سه‌ دسته‌ فعالیت‌ اساسی‌ شامل‌ لجستیک‌ تولیدی‌، لجستیک‌ مصرف‌ کننده‌ و برنامه‌ریزی‌ اضطراری‌ داخلی‌ اشاره‌ گردید . در این‌ شماره‌ ضمن‌ شرح‌ جامعتری‌ از فعالیتهای‌ مذکور و کمیته‌ها و گروه‌های‌ کاری‌ مربوط‌ به‌ آنها، بحث‌ مختصری‌ دربارة‌ به‌ هماهنگی‌ و ارتباطات‌ لجستیکی‌ بین‌ اعضا ارائه‌ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها