ارائه مدل فرآیندی جهت سنجش بهره وری برون سپاری توزیع جیره استحقاقی کارکنان در سازمان های نظامی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

3 عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

چکیده

طی سال­های اخیر، برون‏ سپاری به­ عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان‏، ارتقای بهره‏‏ وری، کاهش فعالیت­ های غیرمحوری و غیره مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‏ های دولتی و نظامی قرار گرفته است. اما یکی از نکات مهم آن است که فعالیت­ ها را پس از برون­ سپاری رها نکرده و در اثر ارزیابی، فرآیند برون­ سپاری را بهبود بخشیده و استراتژی­های سازمان و ریسک­های کمی و کیفی برون­ سپاری را مدیریت می­ کند]11[. از دیدگاه­ های متفاوت برون­ سپاری­ مورد ارزیابی قرار می­ گیرد در این مقاله، مدل مبتنی بر ارزیابی برون­ سپاری از دیدگاه بهره­ وری ارائه شده است. در مدل فرآیندی ارائه شده از الگوی بهره‌وری کل عوامل تولید4 و روش دیویژیا5 تعمیم­ یافته، بهره­ وری برون­ سپاری ارزیابی می­ گردد. متغیرهای روش دیویژیای تعمیم­ یافته شامل: ارزش ستانده، تعداد کارکنان، سهم عامل کار از ارزش ستانده، ارزش مصارف واسطه، سهم مصارف واسطه از ارزش ستانده و ارزش خدمات سرمایه می­ باشند. در این مقاله، برون­ سپاری توزیع جیره استحقاقی کارکنان وظیفه یکی از سازمان‌های نظامی به­ عنوان موردکاوی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشانگر آن است که سطح بهره­ وری قبل از برون­ سپاری در سال 1386، 445 بوده اما طی سال­های 1387 الی 1389، سطح بهره­ وری به ترتیب 1153، 1166، 1229 شده است. براساس نتایج تحقیق می­توان اذعان داشت که در سال‌های اخیر سطح بهره­ وری افزایش داشته در ضمن مدل ارائه شده، امکان ارزیابی تمامی برون­ سپاری­ ها را دارد. هدف این مقاله ارائه مدلی جهت سنجش سطح بهره‌ وری برون‌سپاری، نوع تحقیق کاربردی به­ طور توصیفی و پیمایشی می‌باشد، جامعه مورد مطالعه گروه خبرگان، حوزه بهره‌وری و برون‌سپاری بوده و ابزار اعتبارسنجی مدل، پرسشنامه بوده است. روایی سؤالات پرسشنامه مطابق فرمول لاشه و روایی کل پرسشنامه با آلفای کرونباخ، 0.86 مورد تأیید قرار گرفت و با آزمون دوجمله‌ای پایایی پرسشنامه تأیید گردید، در نتیجه به­ دلیل اعتبار روایی و پایایی پرسشنامه، مدل ارائه شده معتبر شناخته شد و در مورد کاوی انجام شده نیز کارآیی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation Procedural Model for Measuring Productivity of Outsourcing Staff Salary in Military Organizations

چکیده [English]

In recent years, managers and top officials of governmental and military organizations have considered outsourcing as a method for developing their organization, increasing productivity and decreasing non-core operations. But it should be noted that we still have to pay great attention even after outsourcing. In fact, organizations should analyze the outsourced operations and enhance their outsourcing operations based on their achievements, also organization strategy and quantitative and qualitative risks should be managed [11].
Outsourcing can be analyzed from different aspects. In this article, a model based on outsourcing analyze in terms of productivity will be proposed. In the proposed procedural model about TFP pattern and extended division method, outsourcing productivity will be analyzed.
Variables in the extended division method include: given value, staff number, labor factor share from given value, value of intermediate consumptions, share of intermediate consumptions from given value and value of investment services. In this article, outsourcing of staff salary in a military organization will be reviewed as a case study.Results suggest that productivity level has been 445 in 2007 but it has increased to 1153,1166  and 1229  in 2008 to 2010.
Based on these results we can claim productivity level has been increased in recent years, also we can use the proposed model for analyzing all kinds of outsourcing.
Target of current research is to propose a model for measuring productivity level of outsourcing. This research is applicable, descriptive and surveying. The studied society is experts group of productivity and outsourcing area and the tool for validating the model is questionnaire. Validity of questionnaire questions is based on Lawshe formula and validity of the whole questionnaire is tested using Cronbakh alpha=0.86, and the questionnaire was validated using ending two sentence examination, therefore proposed model is known as valid because of validity and ending tests, also performance of model was measured in the case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • productivity
  • Outsource Measurement
  • TFP

]1[ نجاران، الهام، "سنجش اثربخشی برون­ سپاری نظام مالی شهرداری تهران(شعبه مرکزی)"، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، 1388.

]2[ چشم­ براه، محسن، مرتضوی، سیدمحسن، "مدیریت برون­ سپاری اثر بخش"، چاپ دوم، نشر مهربان، 1389.

]3[ میرزایی، سیدعلی، "طراحی مدلی ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح های پژوهشی کاربردی"، دانشگاه صنعتی شریف، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت، 1388.

]4[ ابطحی، سیدحسین، کاظمی، بابک، "بهره­ وری"، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، 1382.

]5[ الوانی، سیدمهدی، اشرف­زاده، فرزاد، "مدیریت برون­ سپاری راهی به سوی توسعه"، چاپ اول، نشر مبتکران، 1387.

]6[ جهانتاب، فرید، "اندازه­ گیری بهره­ وری در بخش خدمات"، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده فنی و مهندسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، 1387.

]7[ امینی، علیرضا، "بررسی بهره­ وری بنگاه­ های اقتصادی ایران"، سازمان ملی بهره­وری ایران، 1389.

]8[ امینی، علیرضا، "اندازه­ گیری و تحلیل روند بهره­ وری به تفکیک بخش­ های اقتصادی ایران"، مجله برنامه و بودجه شماره 93، 1384.

]9[ دفتر حساب­های اقتصادی، "الگوی محاسبه محصول ناخالص داخلی"، دفتر آمار ایران، 1375.

]10[ عباسی، محمدرضا، "بررسی برون­ سپاری در معاونت آماد و پشتیبانی"، پروژه تحقیقاتی زیر نظر دکتر عیسایی، مرکز مطالعات و پژوهش­ های لجستیکی، 1389.

[11] Cecily A. Raiborn, Janet B. Butler, Marc F. Massoud, "Outsourcing support functions: Identifying and managing the good, the bad, and the ugly", McCoy College of Business Administration, Texas State University-San Marcos, Elsevier, 2009.

[12] Arie Y. Lewin, Henk W. Volberda, "Co-evolution of global sourcing: The need to understand the underlying mechanisms of firm-decisions to offshore", Department of Strategic Management & Business Environment, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Elsevier, 2011.

[13] Y.K. Leung, K.L. Choy, C.K. Kwong, "A real-time hybrid information-sharing and decision support system for the mould industry", Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Elsevier, 2010.

[14] L. Rachel Ngai, Roberto M. Samaniego, "Accounting for research and productivity growth across industries", Department of Economics, The George Washington University, Elsevier, 2009.

[15] David C. Chou, Amy Y. Chou, "Innovation outsourcing: Risks and quality issues", Department of CIS, Eastern Michigan University, Elsevier, 2010.

 [16] Fergal McCann, "The heterogeneous effect of international outsourcing on firm productivity", SPRINGER, 2010.

 [17] Ravi Aron, Subhajyoti Bandyopadhyay, Siddharth Jayanty, Praveen Pathak, "Monitoring process quality in off-shore outsourcing:A model and findings from multi-country survey", Marshall School of Business, University Of Southern California, Elsevier, 2007.

[18] Cecily A. Raiborn, Janet B. Butler, "Outsourcing support unctions: Identifying and managing the good, the bad, and the ugly", McCoy College of Business Administration, Texas State University, Elsevier, 2009.

[19] Anne Stringfellow, Mary B. Teagarden, Winter Nie, "Invisible costs in offshoring services work", Global Business Department, Thunderbird, School of Global Management, AZ, United States, Elsevier, 2007.