تأثیر توانمندی‌های زنجیره تأمین بر توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری کشورهای رو به رشد

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی کار

چکیده

فضای رقابت به­ دلیل نوآوری در تکنولوژی و نیازهای مشتریان که دائم در حال تغییر هستند پیچیده‌ تر شده است. این تغییرات، سازمان‌ها و کشورها را به سمت رقابتی شدن مجبور می‎کند. در چنین شرایطی یا باید رقابت کرد و یا خطر حذف شدن را پذیرفت. از سوی دیگر، کشورها با توسعه توان رقابتی مسیر رشد اقتصادی را فراهم می‎سازند. در این مقاله پس از شناسایی و استخراج توانمندی‌های زنجیره تأمین و رقابت‌پذیری، میزان تأثیر این مؤلفه‌ها بر پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران بررسی می­ شود. قابلیت‌های زنجیره تأمین در قالب چهار بعد و ابعاد رقابت‌پذیری در هشت بعد استخراج گردید. با توجه به محدودیت جامعه خبرگان به‎ منظور استخراج میزان تأثیر ابعاد بر یکدیگر از تکنیک "دیماتل"3 استفاده شد. یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد توانمندی‌های زنجیره تأمین بر رقابت‌پذیری کشورهای رو به رشد تأثیرگذار بوده و معیار "یکپارچگی شبکه" به‎عنوان تأثیرگذارترین عامل از عوامل توانمندی‌های زنجیره‌تأمین و "قیمت" از مؤلفه‌های رقابت‌پذیری به­ عنوان تأثیر پذیرترین عامل شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Supply Chain Capabilities on Economic Development and Competitiveness in Developing Countries

چکیده [English]

Innovation in technology and customer requirements are constantly changing and it causes competitive environment to be became more complex. These changes lead organizations and countries to become more competitive. In this situation must compete or accept denying. In other hand, countries create growth path by developing of competitive capacitance. In this paper aspect of supply chain capability and competitiveness are identified and extracted and the impact of these components on the economic development of Iran has been investigated. Supply chain capabilities were extracted in 4 dimensions and 8 dimensions for competitiveness. According to limitation of experts to extract dimensions effect on the other is used DEMATEL technique. Findings and results research based on dimensions of supply chain capabilities have an effect on competitiveness and economic development of developing countries. “Network Integration” is evaluated as the most influencing factor and being influenced factor is “price”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Economic Development
  • Competitiveness
  • DEMATEL Technique

[1] مقدسی، علیرضا، "طراحی مدل اتحاد درمدیریت زنجیره تأمین"، ماهنامه کنترل کیفیت. شماره 35، ص 30-38، 1386.

[2] حیدری قره‌بلاغ، هادی، "الگوی پیاده­سازی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های کوچک و متوسط"، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره17، ص 43-50، 1387.

[3] فرجی خورشیدی، حجت، حدادی، سیدمصطفی، "ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین هولدینگ دارویی در ایران مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی"، اندیشه مدیریت، شماره1. ص75-102، 1386.

[4] مجتهدی، سید محمدحسین، موسوی، سید میثم، هاشمی، حسن، حیدر، مجتبی، "ارزیابی ریسک‌های بحرانی پروژه­ های مهندسی با استفاده از روش دیماتل (مطالعه موردی پروژه فاز­های 17 و 18 پارس جنوبی)"، کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1388.

 [5] شفیعا، محمدعلی، آریانژاد، میر بهادر قلی، فتح الله، مهدی، "اندازه‏گیری میزان صرفه‏ جویی‌های زمانی حاصل از مشترک­سازی مؤلفه‌ها در زنجیره‌های تأمین"، نشریه بین‏المللی مهندسی صنایع و مدیریت، شماره 1، ص 45-54، 1388.

[6] Buckley, P.J., Pass, C.L. & Prescott, K. Measures of International Competitiveness: “A Critical Survey, Journal of Marketing Management”, Vol. 4, No. 2, pp. 175-200, 1988.

[7] Porter, E. Michael and Miller, E. Victor, “How Information Gives You Competitive Advantage”; Harvard Business Review, 1985.

[8] Hax Arnoldo, C. & Wilde Dean, L. “The Delta Model —Discovering New Sources of Profitability in a Networked Economy”, European Management Journal, Vol. 9, No. 4, pp. 379–39, 2001.

[9] آقازاده، هاشم، استیری، مهرداد، اصانلو، بهاره، "بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر رقابت‏ پذیری بنگاه‌ها در ایران"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد، شماره 3، ص38-53. 1386.

[10] وثوقی دیزجی، محمدعلی، "ارزیابی ریسک زنجیره تأمین نفت و انتخاب استراتژی متناسب مدیریت ریسک"، فضلی، صفر. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) دانشکده علوم اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت صنعتی، 1390.

 [11] آقا ابراهیمی‎سامانی، ب،  ماکوئی، ا، "ارزیابی چالش‌های شرکت‌های ایرانی در پروژه‏ های نفت و گاز به روش دیماتل"، دومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه، 1384.

[12] Che-Yao Chen, Jun-Der Leu and Chyou-Huey Chiou, “The Impact of E-Supply Chain Management Capability on Competitive Advantage and Organizational Performance”, International Journal of Electronic Business Management, Vol. 4, No. 5, pp. 419-4271, 2006.

[13] Cullen, T., Automotive Logistics Europe: A Detailed Overview of the Market for Logistics Services in the European Automotive Sector”, Transport Intelligence Ltd, 2006.

 [14] زند حسامی، حسام، گودرزی، غزاله، "نقش پروژههای مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه توانمندی و رقابت پذیری بینالمللی"، همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار، 1391.

 [15] Chase. Aquiliano. Jacobs. “Operations Management for Competitive Advantage”, 11th edition, chap (2), 2006.

 [16] Gonzalez, J.P., Otto, K.N., Baker, J.D., “Assessing Value in Platform Product Family Design“, Res. Eng. Design, 13, pp. 30-41, 2001.

[17] Gartner- Dataquest Report. In L.M. Clark, & C. Eschinger (Eds.), Userstudy: “Supply chain managementinitiatives”, United States, 2004. ID Number: G00125217, 2005.

[18] Gunasekaran, A et al., “Agile supply chain capabilities: Determinants of competitive objectives”, European Journal of Operational Research 159 (2004) 379–392, 2001.

[19] Hardcastle C, Edwards P.J, Akintoye A. and Li b. “Critical Success Factors For PPP/ PFI Projects in the UK Construction Industry: A Analysis Approach”, 2006.

 [20] Lamothe, J., et al, ”An Optimization Model for Selecting a Product Family and Designing its Supply Chain“, European Journal of Operational Research 169, pp. 1030–1047, 2006.

[21] Monczka, T. R. and R. B. Handfield., “Purchasing and Supply Chain Management”, Southwestern College Publishing. (1998).

 [22] Scannell, T. V., Vickery, S. K. and Droge, C. L., “Upstream Supply Chain Management and Competitive Performance in the Automotive Supply Industry”, Journal of Business Logistics, Vol. 21, No. 1, pp. 23-48, 2000.

[23] Tummala, V.M. Rao, Phillips, Cheryl L.M., & Melanie Johnson, "Assessing Supply Chain Management Success Factors: A Case Study", Supply Chain Management: An International Journal, Volume 11, Number 2, pp. 179-192, 2006.

[24] Turban, E., Lee, J., King, D. and Chung, H. M., Electronic Commerce: “A Managerial Perspective”, Prentice Hall, New Jersey. (2000).

[25] Wall, S. J. and S. R. Wall, “The Evolution (not the death) of Supply Chain Management”, 2005.