مروری بر مدل های اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و ارائه چارچوب ارزیابی مستمر

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در شرایط رقابتی کنونی، عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دست­یابی به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. بنابراین طی سالیان اخیر، مدیریت و سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را به خود معطوف داشته است. در این مطالعه در راستای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین، روش­ های مختلف ارزیابی عملکرد معرفی و ویژگی­ های معروف‌ترین روش­ ها و مطالعات انجام شده در این زمینه گردآوری شده است. هم­چنین یک چارچوب جهت ارزیابی مستمر زنجیره تأمین ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Performance Measurement Models in Supply Chain and Representation a Framework for Continuous Assessment

چکیده [English]

In the current competitive situation, the supply chain performance has the key role in the success of organization and its goal, particularly its profitability. Thus during last years, many of managers and researchers have focused on supply chain management and performance measurement. In this study, in order to evaluate the performance of supply chain, different performance assessment methods have been introduced and the features of the best method and studies in this context have been collected. Also has been presented a framework to assess continuum supply chain management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Performance Measurement
  • Evaluation Models
  • Continuous Assessment
[1] R. Cuthbertson, W. Piotrowicz, “Performance measurement systems in supply chains A framework for contextual analysis”, International Journal of Productivity and Performance Management, 60(6),52-65, 2011.

[2] اصغری­زاده، عزت الله، مؤمنی، منصور، قاسمی، احمدرضا، "تدوین شاخص­ های عملکرد زنجیره تأمین با الگو­برداری از مدل اروپایی مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: شرکت فروشگاه­ های زنجیره­ای شهروند) "، پژوهش­نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، نیمه اول 1389.

[3] طالب­زاده، سعید، "مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین"، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، آذر و دی 1387.

[4] سلطانی، ایرج، "نقش مدیریت زنجیره تأمین­ کنندگان در کسب مزیت رقابتی سازمان­ های تولیدی"، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، بهمن ۱۳۸۳.

[5] حیدری قره بلاغ، هادی، "شناسایی و عارضه­ یابی مدیریت زنجیره تأمین"، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 14، تابستان 1388.

 

[6] فتاحی، فرانک، شاهنده نوک­ آبادی، علی، کدیور، مهدی، "ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین مواد غذایی مطالعه موردی صنعت گوشت"، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، مهر 1389.

[7] A. Neely, “The evolution of performance measermance research develooments in the last decade and a research agenda for the next”, operation & Production of Management, 25(12,) 1264-1277, 2005.

[8] مانیان، امیر، دهقان نیری، محمود، اخوان انوری، محمدرضا، قربانی، داوود، "شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 17، بهار 1389.

[9] D. Estampe., S. Lamouri ., J. Paris., S. Brahim-Djelloul., “A framework for analyzing supply chain performance evaluation models”, Production Economics,142(2), 247-258 2010.

[10] L. Lapide., “What About Measuring Supply Chain Performance?”, http://lapide.ASCET.com.

[11] شکاری، امیر، فلاحیان، سهیل، صادقی چمازین، محمد، "ارزیابی پیاده­ سازی ناب در زنجیره تأمین با استفاده از شاخص­ های اندازه­ گیری عملکرد"، دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، آبان1385.

[12] انصاری، محمدتقی، غفارزاده، ایرج، "مقایسه تطبیقی و شناسایی مهم‌ترین موانع حمایت­ها از SMEدر ایران"، نهمین کنگره سراسری همکاری­ های سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی، 1384.

[13] M. Beamon, “Measuring supply chain performance”, Operations & Productions Management, 19(3), 275-292, 1999.

[14] S. Elgazzar, N.Tipi, N. Hubbard, D. Leach, “A SW application system for measuring supply chain operations' performance using SCOR FAHP technique”, International Conference on Business and Economics Research, 6,37-41, 2011.

[15] L. Aramayan., C. Ondersteijn., O. Vankooten, A.Lansink, “Performance indicators in agree-food production chains, Quantifying the Agri-Food Supply Chain, Springer”, Netherland, Supply Chain Management, 47-65, 2006.

 [16] اولیاء، محمدصالح، مدرسی، سید ناصر، بهجت، محسن، شهوازیان، سلاله، "آشنایی با سیستم­ های ارزیابی عملکرد"، انتشارات نص، 1390.

[17] M. Golparvar, M. Seifbarghy, “Application of SCOR Model in an Oil- producing Company”, Industrial Engineering 4, 59- 69, 2009.

[18] تیموری، ابراهیم، حافظ الکتب، اشکان، "راهنمای مدیریت زنجیره تأمین"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1387.

[19] R. Bhagwat., M. Sharma, “Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach”, Computers & Industrial Engineering, 53, 43–62, 2007.

[20] Supply Chain Concuil, http://www.supply-chain.org/online-access, 2010.

[21] G. Chow, T.D. Heaver, L.E. Henriksson, “Strategy, structure and performance: a framework for logistics research”. The Logistics and Transportation Review 31(4), 285–308, 1995.

[22] P. Gilmour, “A strategic audit framework to improve supply chain perfor-mance”. Journal of Business and Industrial Marketing 14 (5), 355–366, 1999.

[23] T. Jouenne, http//www.SupplyChain-masters.fr, 2008.

[24] D. Stapleton, J.B. Hanna, S. Yagla, J. Johnson, D.Markussen, “Measuring logistics performance using the strategic profit model”. International Journal of Logistics Management 13 (1), 89–107, 2002.

[25] D. Naslund., S. Williamson, “What is Management in Supply Chain Management? - A Critical Review of Definitions Frameworks and Terminology”, Journal of Management Policy and Practice, 11(4,), 11-28, 2010.

[26] M. Lambert, Martha C. Cooper, and Janus D. Pagh, “Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities”, The International Journal of Logistics Management, 9(2), 2-4,1998.

[27]ASLOG, http://www.aslog.org.

[28]Web-logisticue, http://www.web-logistique.com, 2012.

[29] Odette. /http://www.odette.org, 2010 .

[30] M. Sharma., R. Bhagwat, “An integrated BSC-AHP approach for supply chain management evaluation”, Measuring Business Excellence, 11(3), 57-68, 2007.

[31] S. Huang., S. Sheoran., K. Keskar, “Computer-assisted supply chain configuration based on supply chain operations reference (SCOR) model”, Computers & Industrial Engineering, 48 ,377–394, 2005.

[32] Y .Hwang., Y. Lin., J. Lyu Jr, “The performance evaluation of SCOR sourcing process: The case study of Taiwan’s TFT-LCD industry”, Production Economics, 115, 411– 423, 2008.

[33] F. Persson., M. Araldi, “The development of a dynamic supply chain analysis tool integration of SCOR and discerect event simulation”, Production Economics, 121, 574- 583, 2009.

[34] G. P. Kurien., M.N. Qureshi, “Study of performance measurement practices in supply chain management”, Business, Management and Social Sciences, 19-34, 2011.

[35] L. Aramyan., A.O. Lansink., J.van der Vorst, O. Vankooten, “Performance measurement in agri-food supply chains: a case study”, Supply Chain Management, 12(4), 34-67, 2007.

[36] M. Bourne., A. Neely, “Implementing performance measurement systems: a literature review”, Business Performance Management, 5(1), 71-754, 2003.

[37] P. Gunasekaran., E, Ronald, “A framework for supply chain performance measurement”, Production Economics, 87, 333–347, 2004.

[38] P. Bolstorff.; R. Rosenbaum, “Supply Chain Excellence A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model”, AMACOM, United States of America, 2003.

[39] R. Banomyong., N. Supatn, “Developing a supply chain performance tool for SMEs in Thailand”, Supply Chain Management,16(1), 20-31, 2011.

[40] P. Berver., T. Speh, “Using the balanced scorecard to measure supply chain performance”, J. Business Logestics, 21(1),75-93, 2000.

[41] F. Jalalvand., E. Teimoury., A. Makui , M.B. Aryanezhad, “A method to compare supply chains of an industry”, Supply Chain Management, 16(2), 82–97, 2011.

[42] قهری صارمی، حامد، البدوی، امیر، "ارائه چارچوبی برای دسته­بندی اثرات بازارگاه­های الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تأمین (E-Marketplaces)"، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، بهمن ۱۳۸۳.

[43] A. Chia, M. Goh, S. Hum, “Performance measurement in supply chain entities: balanced scorecard perspective”, Benchmarking, 16(5), 605- 620, 2009.

[44] F. Chan., H. Qi, “An innovative performance measurement method for supply chain management”, Supply Chain Management, 8(3), 209-223, 2003.