انتخاب بهترین تأمین‌کننده براساس معیارهای چابکی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

چکیده

مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده شاید مهم‌ترین جزء عملیات خرید در یک سازمان یا شرکت باشد. برخی معیارهای عمومی و مؤثّر در انتخاب یک تأمین‌کننده را می‌توان کیفیت، قیمت، تحویل و خدمات برشمرد. این معیارهای ارزیابی اغلب با یکدیگر در تعارض بوده و به‌طور کلّی برآورده ساختن همه‌ی معیارهای مدنظر غیرممکن می‌باشد. از طرفی برخی از معیارها کمّی و برخی نیز کیفی می‌باشند، بنابراین یافتن یک روش‌شناسی که شامل اهداف علمی باشد مورد نیاز به نظر می‌رسد. هم­چنین برای دست‌یابی به حاشیه‌ی رقابتی در محیط تجاری به سرعت درحال تغییر، شرکت‌ها باید طوری با تأمین‌کنندگان و مشتریان منطبق شوند که به سطحی از چابکی بالاتر از انتظار دست یابند. بر این اساس و با توّجه به اهمیّت دو مقوله‌ی مورد بحث (ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان و چابکی) این ضرورت احساس شد تا مروری گسترده بر ادبیّات موجود در این دو حوزه انجام پذیرد. در این مقاله که حاصل تحقیق در بخش صنعت کاشی و سرامیک استان یزد است، سعی شده تا با تأکید بر معیارهای چابکی به ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان پرداخته شود. لذا این پژوهش می‌تواند گامی مؤثّر در پیشبرد و توسعه‌ی صنعت کاشی و سرامیک استان و در سطحی وسیع‌تر، صنعت کاشی کشور باشد. در این مقاله چگونگی انتخاب بهترین تأمین‌کننده در صنعت کاشی و سرامیک با تأکید بر معیارهای چابکی و با رویکرد تلفیقی AHP-TOPSIS ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection Best Supplier with Emphasis on Agility Criteria (Case Study: Yazd Ceramic Tile Industry)

چکیده [English]

Perhaps the most important component of purchasing transactions is supplier selection problem of a company or organization. Some general criteria can be helpful in selecting a marginal quality, price, delivery and service outlined. The evaluation criteria are often in conflict with each other and generally considered is impossible to consider all criteria.
However, some criteria are quantitative and some qualitative therefore needed to find a scientific methodology which Scientific purposes.
Moreover, to achieve competitive edge in the rapidly changing business environment, companies must adapt so that the line is in operation with suppliers and customers to achieve beyond expectations to achieve a level of agility. On this basis, and given the importance of the two issues discussed It was necessary to extensively review the literature on these two areas should be conducted.
This study was conducted in Yazd ceramic tile industry tried to focus on agility metrics to evaluate the performance of suppliers
The study of how best marginal and ceramic tile industry criteria provided with emphasis on agility and integrated approach AHP-TOPSIS. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supplier Selection
  • Agility
  • Multi-Criteria Decision Making Techniques (MCDM)

]1[ فائز، فرهاد، "ارائه یک مدل تصمیم یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال مبتنی بر مورد در محیط فازی"، نشریه دانشکده فنّی دانشگاه تهران، جلد ۴۰، شماره ۴، ص583- ۵۶۹، 1386.

]2[ جعفرنژاد، احمد، "چابکی سازمانی و تولید چابک" انتشارات مهربان، 1386.

[3]Katayama. H, Bennett.D, "Agility, adaptability and leanness: A comparison of concepts and a study of practice", International Journal of Production Economics, pp 60-61, 1999.

[4] Gartner Ronald, Martinez Luis, Chin-Sheng Chen, "Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework"; International Journal of Production Economics, Vol 86, 2005.

[5] Sherehiy, Bohanda, "A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes", Science Direct, Volume 37,Issue 16, Pages 445-460, 2009.

[6]Agarwal Ashish, "Modeling Agility Of Supply Chain", Science Direct, Vol 36, Issue 17, pp 443-457, 2008.

[7] Ngai. E, "Information technology, operational, and management competencies for supply chain agility: Findings from case studies", Journal of Strategic Information Systems,Vol 20, pp 232–249, 2011.

]8[ گودرزی، غلامرضا و محمدی، محسن، "زنجیره‌ی تأمین چابک، مفاهیم، الزامات و موانع"، دوّمین کنفرانس لجستیک و زنجیره‌ی تأمین،1385.

[9]Bottani. E, "On the assessment of enterprise agility: issues from two case studies", International Journal of Logistics: Research and Applications,Vol 12, pp 213–230, 2009.

[10] Jassbi, j, Pilevari, N, " Application of adaptive neuro fuzzy inference system in measurement of supply chain agility: Real case study of a manufacturing company", African Journal of Business Management Vol.4 (1), pp. 083-096, 2010.

[11] Jassbi, j, Pilevari, N, "An Adaptive Neuro Fuzzy Inference System for Supply chain Agility Evaluation", International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Volume 20, Number4, pp. 187-196, 2010.

[12] Rimienė, Kristina, "supply chain agility concept evolution (1990-2010)", economics and management, issn 1822-6515, 2011.

[13] Swafford. P. M, Ghosh Soumen, MurthyNagesh, "Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility"; International Journal of Production Economics , Vol 116, 2008

[14] Vinodh. S, Devadasan, "Twenty criteria based agility assessment using fuzzy logic approach", paper Int J Adv Manuf Technol 54:1219–1231, 2011.

]15[ لفت، لعیا و زنجیرچی، سید محمود، "تحلیل پوششی داده‌ها DEA)) رویکردی نوین در ارزیابی چابکی سازمان‌ها"، مدرس علوم انسانی-پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره‌ی 14، شماره‌ی 2، 1387.

]16[ آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل باعرض، عباس؛ انواری رستمی، علی­اصغر، " طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل­سازی تفسیری- ساختاری"، پنجمین کنفرانس بین­ المللی مدیریت، 1387.

]17[ جعفرنژاد، احمد و درویش، مریم، "ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره‌ی تأمین"، پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره‌ی (2)، پیاپی (36)، ص 62-39، 1388.

]18[ زنجیرچی، سید محمود، "ارزیابی چابکی زنجیره‌ی تأمین با استفاده از شاخص چابکی فازی در صنعت الکترونیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد، 1391.

]19[ شهائی، بهنام، "پارادایم چابکی: تعریف‌ها، ویژگی‌ها و مضامین"، مجلّه‌ی تدبیر، شماره‌ی 194، ص18-14، 1387.

]20[ شاهقلیان، کیوان، شهرکی، علیرضا، واعظی، زهره، "تصمیم­ گیری گروهی چند معیاره برای انتخاب تأمین‌کننده با رویکرد فازی"،‌یازدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی، 1390.

]21[ صیادی تورانلو، حسین و جمالی، رضا، "ارائه‌ی مدلی برای تحلیل اهمیّت و عملکرد شاخص‌های چابکی زنجیره‌ی تأمین"، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت خرید و تدارکات، 1387.

]22[ قدسی­پور، سیدحسن، "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1387.

]23[ کیایی، مجتبی، "چابکی سازمانی و کارکنان چابک"، فصلنامه مدیریت دولتی، سال اوّل، پیش شماره اوّل، ص 102، 1389.

]24[ کزازی، ابوالفضل،‌ سهرابی،‌ روح الله،‌ " ارائه مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکت ملی نفت ایران (مورد مطالعه: شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب)"،‌ پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، 1389.

]25[ پایان نامه کارشناسی ارشد، «ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان با تأکید بر معیارهای چابکی (کاشی و سرامیک استان یزد)»، طاهری، 1391.